Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vozidla Policie České republiky pořízená na operativní leasing

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka se domáhala následujících informací:

„1) Kdo platí povinné ručení za vozidla pořízená na operativní leasing (Policie ČR anebo MF ČR)?

2) Jaká je celková roční výše povinného ručení za 500 vozidel pořízených na operativní leasing?

3) Kolik pojistných či škodních událostí bylo řešeno od převzetí vozidel do 30. 6. 2021? (dle možností rozdělit do tabulky – dopravní nehoda – vina policisty či zaviněná jiným účastníkem   silničního provozu, vandalismus, živelná pohroma atd.)

4) Jaký byl celkový finanční objem výše uvedených událostí do 30. 6. 2021?

5) V kolika případech se na úhradě škody podíleli policisté prostřednictvím pojištění odpovědnosti a jaká byla celková výše této spoluúčasti do 30. 6. 2021?“

Policie České republiky poskytla žadatelce následující informace:

Ad 1)

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla upravuje zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 168/1999 Sb.“). Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) a c) tohoto zákona se povinnost uzavřít pojistnou smlouvu nevztahuje na vozidla integrovaného záchranného systému neužívaná k podnikání a zařazená do průběžně aktualizované přílohy poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje a také na vozidla útvarů Policie České republiky pověřených vyšetřováním podle zvláštního právního předpisu, tj. zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Vozidla pořízená Policií České republiky na operativní leasing jsou vozidly s výjimkou z pojištění odpovědnosti ve smyslu § 5 zákona č. 168/1999 Sb., a povinné ručení se za ně proto neplatí.  

Ad 2)

Viz ad 1).

Ad 3), 4) a 5)

Vozidla pořízená Policií České republiky na operativní leasing jsou užívána všemi krajskými ředitelstvími policie a útvary služby kriminální policie a vyšetřování s celostátní působností. Útvary Policie České republiky nedisponují informačním systémem, ve kterém by bylo možno vyhledat poptávané informace strojovým způsobem. Musí proto nejprve sestavit seznam registračních značek všech služebních vozidel pořízených na operační leasing a provozovaných ve stanoveném časovém rozmezí, dále porovnat tento seznam s registračními značkami služebních vozidel evidovanými v záznamech či spisech o škodních událostech za stejné časové rozmezí a tímto postupem identifikovat škodní události na služebních vozidlech, jež jsou předmětem žadatelčina zájmu. K vyhledání poptávaných informací a jejich sestavení do požadované podoby je pak nezbytná manuální prověrka jednotlivých záznamů, respektive spisů o škodních událostech. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje a správa logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky, která eviduje škodní události na vozidlech provozovaných útvary Policie České republiky s celostátní působností, shodně konstatovaly, že vzhledem k počtu provozovaných služebních vozidel pořízených na operativní leasing a počtu škodních událostí na těchto vozidlech v jejich případě má vyhledání poptávaných informací a jejich sestavení do požadované podoby charakter mimořádně rozsáhlého vyhledání informací ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Povinný subjekt proto oznámil žadatelce, že poskytnutí informací požadovaných v bodech č. 3), 4) a 5) její žádosti je podmíněno zaplacením úhrady. Vzhledem k tomu, že žadatelka ve stanovené lhůtě požadovanou úhradu nezaplatila, aniž by vyčíslenou částku napadla stížností, povinný subjekt předmětnou žádost ve vztahu k informacím požadovaným v jejích bodech č. 3), 4) a 5) odložil.  

PhDr. Jiří Vokuš, 19. listopadu 2021

vytisknout  e-mailem