Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vnitřní předpisy

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel v návaznosti na svou předchozí žádost o informace požádal o následující informace:

  1. Žádám tímto, aby mi povinný subjekt poskytl záznam o neexistenci požadovaných informací, ve kterém uvedl kroky, které za účelem zjištění daných informací učinil.
  2. Dále žádám o poskytnutí vnitřního předpisu, který obsahuje úpravu přidělování čísel jednacích, evidenci písemností a jejich skartaci.
  3. Dále žádám o poskytnutí vnitřního předpisu, který upravuje zánik Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV v rozsahu archivování emailů tohoto útvaru.
  4. Dále žádám o poskytnutí vnitřního předpisu, který obsahuje pravidla a další související podmínky vztahující se ke vstupu do areálu Policejního prezídia České republiky v rozsahu týkající se vstupu veřejnosti včetně zástupců sdělovacích prostředků do areálu Policejního prezídia České republiky.


Policie České republiky žadateli k jednotlivým bodům sdělila následující informace:

Ad.1
Příslušný úřední záznam byl žadateli zaslán v příloze. 

Ad.2
Tímto vnitřním předpisem policie je pokyn policejního prezidenta č. 170/2015, spisový řád. Problematiku upravuje i Spisový a skartační plán (SIAŘ vedoucí Archivu PČR čá. 2/2020), kde jsou stanovené spisové znaky a k nim náležející skartační znaky a skartační lhůty jednotlivých typů spisů. Pro úplnost povinný subjekt doplňuje, že ke dni 5. 8. 2011 byl vnitřním předpisem pro spisovou službu policie závazný pokyn policejního prezidenta č. 200/2007, kterým se vydává spisový a skartační řád Policie České republiky, ve znění závazného pokynu policejního prezidenta č. 128/2008. Všechny uvedené interní akty řízení a jejich přílohy byly žadateli zaslány v příloze.

Ad.3
Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV) zanikl, resp. zřídil se nástupnický útvar Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV nařízením Ministerstva vnitra č. 26/2016, kterým se mění nařízení Ministerstva vnitra č. 67/2008, kterým se zřizují útvary Policie České republiky s celostátní působností. V rámci interních aktů Policie ČR byla následně daná skutečnost promítnuta vydáním pokynu policejního prezidenta č. 196/2016, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 137/2009, o organizaci Policie České republiky. V přechodném ustanovení je uvedeno, že hovoří-li se v interním aktu řízení o Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV nebo o Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, rozumí se tím Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV. V těchto interních aktech řízení však není upraveno archivování e-mailů Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV při jeho zániku.

Obecně e-maily a elektronickou poštu upravuje pokyn policejního prezidenta č. 237/2014, o provozování a využívání systému elektronické pošty v Policii České republiky. Ani tento pokyn však neupravuje archivování e-mailů v případě zániku útvaru policie.

Ze stanoviska Archivu Policie ČR vyplývá, že z hlediska spisové služby je k doručování dokumentů e-mailem určena e-mailová adresa e-podatelny původce, tedy v případě Policie ČR epodatelna.policie@pcr.cz. Dokumenty zaslané do této poštovní schránky jsou evidovány v elektronickém systému spisové služby a odesilateli je odesláno potvrzení o doručení, popřípadě informace o odmítnutí datové zprávy v případě, že datová zpráva nesplňuje podmínky pro přijetí. Obdobně jsou evidovány datové zprávy odeslané policií prostřednictvím e-podatelny. Problematika je obecně upravena vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

V  roce 2011 výkon spisové služby upravovala vyhláška č. 191/2009 Sb., která připouštěla příjem dokumentů i mimo e-podatelnu, ale v takovém případě předpokládala, že "doručený dokument v digitální podobě, který neobsahuje škodlivý kód, se v nezměněné podobě uloží v úložišti doručených datových zpráv, zavede se do elektronického systému spisové služby a označí se jednoznačným identifikátorem". V rámci policie prováděl uvedenou vyhlášku od 1.1.2008 do 31.12.2011 závazný pokyn policejního prezidenta č. 200/2007, kterým se vydává spisový a skartační řád Policie České republiky, který je Vám poskytnut v příloze. V rámci tehdejší úpravy bylo možné zřídit e-podatelnu nejen v rámci útvaru, ale i v rámci organizačního článku, nebo jako adresu e-podatelny použít i zaměstnaneckou e-mailovou adresu. I v takovém případě ovšem vznikla povinnost doručený dokument zaevidovat (od roku 2008 eviduje policie dokumenty v informačním systému  ETŘ).

V případě reorganizace útvaru probíhá spisová rozluka. Povinnosti ke spisové rozluce jsou stanoveny v části třetí aktuálně platného spisového řádu, který byl v době reorganizace Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV a Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV již účinný. Tento interní akt řízení byl žadateli zaslán v příloze. Stanovený postup se ovšem týká jen evidovaných dokumentů.

Pro uchovávání úložiště s datovými zprávami pro konkrétní zaměstnaneckou adresu z roku 2011 by vznikla povinnost pouze v případě, že by tato schránka současně plnila povinnost e-podatelny útvaru nebo organizačního článku. Pozvánka na tiskový brífink byla odeslána z poštovní schránky přidělené konkrétnímu příslušníkovi policie a výše uvedenou povinnost neplnila. Z tohoto důvodu nebyla tato poštovní schránka archivována.
      
Ad. 4
Vnitřním předpisem, který obsahuje pravidla a další související podmínky vztahující se ke vstupu do areálu Policejního prezídia České republiky v rozsahu týkající se vstupu veřejnosti včetně zástupců sdělovacích prostředků do areálu Policejního prezídia České republiky, je

Provozní řád areálu Praha 7, Strojnická 27, který je přílohou č. 1  rozkazu ředitele areálu Praha 7, Strojnická 27, č. 1/2016, kterým se vydává provozní řád areálu Praha 7, Strojnická 27 ze dne 1. března 2016 (aktuálně platný a účinný). Problematiku, na kterou se žadatel dotazoval, upravuje článek 4, jehož text byl žadateli zaslán.

Pro úplnost povinný subjekt dodává, že v době konání tiskového brífinku, tedy ke dni 5. 8. 2011, byl platný a účinný Provozní řád areálu Praha 7, Strojnická 27, který je přílohou č. 1 pokynu ředitele areálu Policejního prezidia České republiky Strojnická ze dne 14. října 2009, kterým se vydává „Provozní řád areálu Policejního prezidia České republiky Strojnická“ a „Provozní řád garáže areálu“ ve znění  PŘAPPČR č. 1/2011. Platnost a účinnost pokynu byla od 16. 10. 2009 do 29. 6. 2014. I v tomto pokynu problematiku, na kterou se žadatel dotazuje, upravoval článek 4, jehož text ve znění k 5. 8. 2011 byl žadateli zaslán. 

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 7. 12. 2020

vytisknout  e-mailem