Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veterán Policie České republiky

  • Policejní veterán při Nezávislém odborovém svazu Policie České republiky
  • Zapsaný spolek Veterán Policie České republiky
  • Policejní veteráni – jak dál a s kým?
  • Nošení stejnokroje bývalým policistou

Policejní veterán při Nezávislém odborovém svazu Policie České republiky

Veterán (NOS).pngPolicejní veterán při Nezávislém odborovém svazu Policie České republiky
Adresa: Bartolomějská 7, 110 00, Praha 1
IČO: 49629034

Web: www.nospcr.cz/veteran

Policejní veteráni u Nezávislého odborovém svazu PČR jsou vedeni jako „členství veterán“ což je přidruženým členstvím v Nezávislém odborovém svazu PČR. Členství veterán sdružuje bývalé řádné členy, označované jako veterány NOS PČR a bývalé policisty, označované jako veterány Policie ČR při NOS PČR, kterým se může stát bývalý příslušník Policie České republiky, jehož služební poměr trval alespoň po dobu stanovenou pro přiznání výsluhového příspěvku, anebo méně, byla-li mu z této podmínky z důvodů hodných zvláštního zřetele udělena výjimka, zejména, pokud byl ze služebního poměru propuštěn ze zdravotních důvodů.

Zapsaný spolek Veterán Policie České republiky

Veterán policie.jpg Zapsaný spolek Veterán Policie České republiky
Adresa: Veterán POLICIE ČR z.s., Olšanská 2176/2, P.O.BOX 78, 130 58 Praha 3
IČO:  22693904

Web: www.policejniveteran.cz  

Zapsaný spolek Veterán Policie České republiky sdružuje bývalé příslušníky Policie České republiky, kteří mají zájem být nadále v kontaktu se svými kolegy. Základními podmínkami členství je trvání služebního poměru nejméně 15 let, bezúhonnost, pobírání výsluhového příspěvku či starobního, nebo invalidního důchodu a souhlas se stanovami spolku. Do uvedené doby se započítává i doba výkonu vojenské základní služby.

Policejní veteráni – jak dál a s kým?

V současné době se policejní veteráni České republiky po odchodu z aktivní služby sdružují ve dvou organizacích. Jejich základní prezentaci naleznete v úvodních kapitolách tohoto článku, pro více informací navštivte jejich webové prezentace.

  • Veterán policie při Nezávislém odborovém svazu Policie České republiky
  • Zapsaný spolek Veterán Policie České republiky

Nošení stejnokroje bývalým policistou

Vyhláška č. 122/2015 Sb. ze dne 14. května 2015 o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení), v paragrafu 16 a následujících říká, jak, kdy, kde a kdo může nosit služební stejnokroj, i když již není ve služebním poměru k Policii České republiky.

㤠16

(1) Policejní prezident může povolit bývalému policistovi na základě jeho písemné žádosti nošení společenského stejnokroje 92, jestliže bývalý policista byl ve služebním poměru na dobu neurčitou a jeho služební poměr skončil
a) propuštěním z důvodu
1. dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu služby4),
2. odnětí osvědčení o tělesné zdatnosti nebo o odborné způsobilosti5), nebo
3. vlastní žádosti6), nebo
b) dovršením stanoveného věku7).
(2) Policejní prezident může povolení podle odstavce 1 odejmout, jestliže by nošení stejnokroje bývalým policistou poškozovalo dobré jméno policie.

§ 17

(1) Bývalý policista může nosit stejnokroj, jehož nošení mu bylo povoleno, při
a) slavnostních a společenských příležitostech,
b) pietních aktech,
c) příležitostech souvisejících s policií, nebo
d) významných slavnostních událostech osobního života.
(2) Nemá-li bývalý policista příslušné stejnokrojové součástky nebo doplňky ve svém vlastnictví z doby služebního poměru, poskytne mu je policie za úhradu; to platí i pro obměňování stejnokroje a jeho doplňků.

§ 18

(1) Na stejnokroji nošeném bývalým policistou je umístěno označení bývalého policisty na levém rukávu příslušné součástky stejnokroje. Označení bývalého policisty nahrazuje rukávový znak policie.
(2) Na stejnokroji nošeném bývalým policistou není identifikační číslo.
(3) Na stejnokroji nošeném bývalým policistou je hodnostní označení podle nejvyššího hodnostního označení nebo hodnosti dosažené bývalým policistou během služebního poměru.
(4) Vzor označení bývalého policisty je vyobrazen v příloze č. 5 k této vyhlášce.“

Pozn: Platné a účinné znění citace právního předpisu k 1.1.2022

vytisknout  e-mailem