Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít písemnost - KULAZ Ferdi

Č. j. KRPZ-79951-50/ČJ-2022-150026-SV 

Zlín 21. září 2022
Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti  převzít  písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor cizinecké policie, oddělení pobytových agend Zlín, jako správní orgán věcně příslušný podle ustanovení § 164 odst.

1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení ve věci správního vyhoštění pana  Ferdi  KULAZ,  nar.:04.04.1996,  státní  příslušnost  Turecko,  oznamuje

dle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, možnost  převzetí  následující písemnosti:

Usnesení o ustanovení opatrovníka vydané pod výše uvedeným č. j. KRPZ-79951-48/ČJ-2021- 150026-SV ze dne 20.9.2022 adresované shora uvedenému účastníku řízení.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý a účastník řízení nemá na území České republiky hlášenu žádnou adresu pobytu, tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může písemnosti vyzvednout na Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytových agend Zlín, třída Tomáše Bati 44, 760 01 Zlín, každý pracovní den od 07:00 do 15:00 hodin do 15 dnů ode  dne  uložení.

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15 dnů (§ 25 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb.) Poslední den této lhůty je dnem doručení.

mjr. Bc. Václav Jakuba
vedoucí oddělení

 
 

Vyvěšeno dne: 23.10.2022
Sejmuto dne: 08.10.2022

vytisknout  e-mailem