Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení nálezu věcí - Plzeň - torzo pistole

Č. j. KRPP-120846-2/ČJ-2020-03051Z-TA 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
oddělení správního řízení
Nádražní 4, 306 28 Plzeň
e-mail: krpp.oszbm.podatelna@pcr.cz
tel: 974 325 303

Č. j. KRPP-120846-2/ČJ-2020-03051Z-TA                                                                                                                           Plzeň 30. října 2020
                                                                                                                                                                                                        Počet stran: 2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAo oznámení nálezu věcí

Oddělení správního řízení Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Policie České republiky v Plzni jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 10 a 11 zákona Č. 500/2004 Sb., právní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze správní řád), ve věcech státní správy na úseku zbraní,střeliva a pyrotechnického průzkumu oznamuje veřejnou vyhláškou vydanou podle § 25odst. 1, odst. 2 správního řádu nález věcí:

Torzo pistole,
když byla tato věc nalezena v katastru Stříbro a její vlastník není znám.

Podle § 68 odst. 3 zákona Č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů (zákon o zbraních) nepřihlásí-Ii se jejich vlastník v 6-ti měsíční lhůtě,připadají nalezené zbraně, střelivo do těchto zbraní, munice nebo výbušnina do vlastnictví státu.

Podle § 11, odst. 1, písmo e) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaření s veškerými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami náleží krajskému ředitelství policie, v jehož působnosti se nachází sídlo orgánu, jenž o propadnutí nebo zabrání rozhodl, není-Ii takového orgánu, přísluší tomu krajskému ředitelství policie, v jehož uzemní působnosti se věc nachází.

Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: http://www.policie.czlsprava-zapadoceského-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx

vyvěšeno dne 2. listopadu 2020
sejmuto dne 2. května 2021

Za správnost vyhotovení:
nprap. Miroslav David

                                                                                                                                        mjr.Bc. Josef Smrž
                                                                                                                                           vedoucí oddělení

vytisknout  e-mailem