Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - nález nábojové komory nezjištěného výrobce

Č. j. KRPE-66744-6/ČJ-2023-1700IY-PA 

P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y
Krajské ředitelství policie P ardubického k raje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

Č. j. KRPE-66744-6/ČJ-2023-1700IY-PA                                                                                                           Pardubice 17. srpna 2023

                                                               VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o nálezu zbraní

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 6 zákonač.119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu oznamuje, že dne 25. 07. 2023 byl na zdejší součásti předán nález :

- vložná nábojová komora, nezjištěného výrobce, modelu a výrobního čísla, ráže 7.62x54R

Vzhledem ke skutečnosti, že šetřením nebyla zjištěna osoba vlastníka nalezené věci, doručuje se mu oznámení o jejím nálezu, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu, veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele věcí. Vlastník shora uvedených věcí se může přihlásit v místě jejich uložení, na adrese Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Pardubice, J. Zajíce 946, 530 12 Pardubice, v úřední dny pondělí nebo středa od 08:00 hod do 12:00 hod a od 12:30 hod do 17:00 hod.

Poučení:

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice. Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, připadne zbraň podle § 68 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.

Oznámení o nálezu zbraně je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese : https://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk-uredni-deska.aspx.

Zpracoval:
prap. Jiří Šiller

                                                                                                                                                           por. Miloš Záleský, DiS.
                                                                                                                                                                          komisař
 

Vyvěšeno dne: 23.08.2023
Sejmuto dne: 23.02.2024

                                                                                                                                                                   

vytisknout  e-mailem