Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná soutěž - Odprodej výpočetní techniky

KŘP Moravskoslezského kraje 

Č.j.: KRPT-97726-1/ČJ-2018-0700VZ                                                                                                                   Ostrava 27. dubna 2018

                                                                                                                                                                               Počet listů: 2

                                                                                                                                                                                Přílohy: 2 x excelový soubor

Výzva k podání nabídek

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

zastoupené náměstkem ředitele plk. Ing. Tomášem Rychtarem

 vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu a ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,

veřejnou soutěž (dále jen „soutěž“) o nejvhodnější nabídku na odprodej nepotřebného movitého majetku s názvem:

  „Odprodej výpočetní techniky“

1. Vyhlašovatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

IČO: 75151502, DIČ: CZ75151502

zastoupené plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

kontaktní adresa: ul. 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu 28933-881/0710

(dále jen „vyhlašovatel“)

2. Popis nabízeného majetku:

Předmětem plnění je odprodej nepotřebného movitého majetku Policie ČR, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odboru informačních a komunikačních technologií, oddělení provozně projekčního, který pro ztrátu a zastarání svých technických vlastností nemůže sloužit svému účelu a přesahuje tímto potřeby Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Jedná se zejména o použitou výpočetní techniku (stolní počítače, notebooky a monitory).

Majetek je odprodáván bez záruky, není zaručena funkčnost přístrojů, počítače jsou bez pevných disků. Soupis majetku k odprodeji je uveden v příloze č. 1 a č. 2.

Vyhlašovatel nestanovil minimální cenu, za kterou odprodává nepotřebný majetek, přesto si vyhrazuje právo posoudit nabídkovou cenu nejvhodnějšího navrhovatele a stanovit, že cena je nepřiměřeně nízká, pokud tak učiní, má právo soutěž z tohoto důvodu zrušit.

Prohlídka nabízeného majetku je možná po předchozí domluvě s pracovníkem krajského ředitelství Reném Sechrou, tel. 974 722 207, mobil: 723101529, dne 4. května 2018 v areálu skladového zařízení Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje ve Frýdku – Místku, Frýdlantská 2402.

3. Doba a místo plnění:

    Termín plnění: do jednoho měsíce od data uhrazení ceny z kupní smlouvy.

Místo odběru: sklady Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje ve Frýdku-Místku, Frýdlantská 2402. Naložení a odvoz si zabezpečí kupující na své náklady.

4. Podmínky soutěže:

  • Součástí nabídky navrhovatele bude kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně doklad příslušného oprávnění k podnikání, údaje o bankovním spojení, IČO, DIČ, telefonní popř. jiné spojení.
  • Termín k odebrání majetku nesmí být delší než jeden měsíc od uhrazení ceny z kupní smlouvy, datum splatnosti faktury 21 dnů.
  • Výběr majetku podle stavu a kvality se neumožňuje, majetek je nabízen k odprodeji jako celek.
  • Soutěž je omezena na tuzemské osoby.
  • Do soutěže nelze zahrnout nabídku, která bude podána po lhůtě pro podávání nabídek.

5. Způsob hodnocení nabídek:

Jediným kritériem pro výběr nevhodnější nabídky pro uzavření smlouvy je navrhovaná výše nabídkové ceny odprodávaného majetku, přičemž nejvýše je hodnocen navrhovatel s nejvyšší nabídkovou cenou.

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování kupní ceny včetně platebních podmínek:

Kupní cena bude sjednána dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Kupní cena je od okamžiku podání nabídky platnou cenou po celou dobu plnění.

Kupní cena je konečnou cenou za odkoupený majetek a nemůže být ponížena na základě nákladů navrhovatele na manipulaci a ostatní úkony spojené s odkupem neupotřebitelného majetku.

7. Lhůta a způsob dodání nabídek:

Lhůta pro podávání nabídek počíná dnem vyhlášení a končí dnem 14. května 2018 v 9:00 hodin.

   Nabídka se předkládá v písemné formě, v řádně uzavřené obálce (na přelepu opatřené podpisem či razítkem) s označením: „Odprodej výpočetní techniky - NEOTVÍRAT“ Na obálce budou dále identifikační údaje zájemce.

   Otevírání obálek se uskuteční dne 14. května 2018 v 9:00 hodin a je neveřejné. O jeho průběhu bude sepsán zápis.

   Oznámení o přijetí nejvhodnější nabídky zašle vyhlašovatel formou doporučeného dopisu na doručenku nebo datovou schránkou.

   Navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné soutěži ani na vrácení jejich nabídky a podkladů s ní předaných.

Adresa pro doručení nabídek:       Policie České republiky

                                                           Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

                                                           Odbor veřejných zakázek

                                                           30. dubna 1682/24

                                                           702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Osobně na adresu:                          Policie České republiky

                                                           Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

                                                           Odbor veřejných zakázek

                                                           ul. Husovo náměstí 2

                                                           702 00 Ostrava 1

Osobně lze nabídky podávat každý pracovní den v době od 7:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 14:30 hodin.

8. Práva vyhlašovatele:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu s žádným navrhovatelem, nepřipustit dílčí plnění, veřejnou soutěž zrušit nejpozději do uzavření smlouvy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis drobného dlouhodobého hmotného majetku určeného k odprodeji (Viz Související dokumenty)

Příloha č. 2: Soupis dlouhodobého hmotného majetku určeného k odprodeji (Viz Související dokumenty)

                                                                                                 

                                         plk. Ing. Tomáš Rychtar v.r.

                                                                                                                                                              náměstek ředitele

vytisknout  e-mailem