Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na postoupení pohledávek

Vyhlašovatel - Česká republika prostřednictvím organizační složky státu – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, zastoupené brig. gen. Mgr. Martinem Červíčkem, ředitelem Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, se sídlem Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové (dále jen „vyhlašovatel“)  

Č.J.: KRPH-96745-3/ČJ-2015-0500NE-VZ                                                                    V Hradci Králové dne 27. října 2015
                                                                                                                                        Počet listů:    4
                                                                                                                                        Počet příloh: 2/ 8
 
 
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na postoupení pohledávek
                                                                                  
Vyhlašovatel - Česká republika prostřednictvím organizační složky státu – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, zastoupené brig. gen. Mgr. Martinem Červíčkem, ředitelem Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, se sídlem Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové (dále jen „vyhlašovatel“)
vyhlašuje
 
v souladu s § 1772 a násl. zákona č. 89/2012, Občanský zákoník a v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku (dále jen „veřejnou soutěž“) na úplatné postoupení pohledávek vyhlašovatele za dlužníky, vůči kterým má vyhlašovatel pravomocně v soudním řízení přiznané pohledávky dle § 16 odst. 8 nebo dle § 17 odst. 4 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění.
 
Obsah výzvy:
 • Identifikační údaje vyhlašovatele
 • Informace o předmětu veřejné soutěže
 • Lhůta a místo pro podání nabídek
 • Požadavky na prokázání kvalifikace
 • Obsah nabídek a způsob podání nabídek
 • Platební podmínky
 • Způsob hodnocení nabídek a způsob stanovení nabídkové ceny
 • Ostatní podmínky
 
Seznam příloh:
Příloha č. 1     - Skladba a množství pohledávek
Příloha č. 2     - Návrh smlouvy o postoupení pohledávek
 
 • Identifikační údaje vyhlašovatele
Základní identifikační údaje o vyhlašovateli
Vyhlašovatel: Česká republika – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, zastoupená brig. gen. Mgr. Martinem Červíčkem, ředitelem Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo:               Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Právní forma:  organizační složka státu
IČO:                75151545
DIČ:                CZ 75151545
 
Kontaktní údaje vyhlašovatele
Kontaktní osobou vyhlašovatele pro účely veřejné soutěže je:
Mgr. Pavlína Fialová
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
odbor veřejných zakázek
Tel: +420 974 522 629
Fax: +420 974 523 420
E-mail: krph.verejnezakazky@pcr.cz
 
Kontaktní osobou vyhlašovatele ve věcech právních je:
JUDr. Ivan Ryška
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Odbor specializovaných činností
Tel: +420 974 522 616
Fax: +420 974 523 420
E-mail:  ivan.ryska@pcr.cz
Adresa pro písemný styk a pro osobní doručování:
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Odbor veřejných zakázek
 Ulrichovo náměstí 810
501 01 Hradec Králové
(tel. z vrátnice: 522 629)
 
 • Informace o předmětu veřejné soutěže
Předmětem veřejné soutěže je úplatné postoupení pohledávek za fyzickými osobami, které vznikly při výkonu služby veřejnosti ve smyslu zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění. Jedná se o soubor 114 pohledávek o celkové jmenovité hodnotě ve výši 83 927,89 Kč, včetně příslušenství ke dni 30. 11. 2015. Specifikace, skladba a množství pohledávek v tomto celku jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy k podání nabídek a je její nedílnou součástí.
Vyhlašovatel je vlastníkem všech postupovaných pohledávek, jež jsou přiznány pravomocným a vykonatelným rozhodnutím příslušného soudu I. stupně.
Pohledávky, které nelze k datu podpisu smlouvy zcizit, budou vyjmuty ze seznamu pohledávek z přílohy č. 1 této výzvy. Ve smlouvě bude snížena úplata o procentuální částku z celkové hodnoty pohledávky, včetně příslušenství ke dni 30. 11. 2015, kterou navrhovatel uvede ve své nabídce.
 
 • Lhůta a místo pro podání nabídek
3.1 Lhůta pro podání nabídek stanovená vyhlašovatelem končí dne 30. listopadu 2015 v 10,00 hodin. Za datum podání nabídky se považuje datum převzetí nabídky vyhlašovatelem.
3.2 Místem pro podání nabídek je adresa sídla vyhlašovatele uvedená v čl. 1 této výzvy.
3.3 Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v termínudne 30. listopadu 2015 v 10,05 hodin na adrese sídla vyhlašovatele. Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.
 • Požadavky na prokázání kvalifikace
K prokázání splnění kvalifikace vyhlašovatel požaduje po navrhovateli předložit v nabídkách níže uvedené dokumenty:
 • kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů (jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat každý člen statutárního orgánu)
 • kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky
 • kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této výzvy, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
 • čestné prohlášení, že uchazeč nemá vůči České republice daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení, veřejném zdravotním pojištění, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 
 • Obsah nabídek a způsob podání nabídek
  • Nabídka musí obsahovat:
 • Závazný text návrhu smlouvy o postoupení pohledávek -  příloha č. 2 této výzvy. Závazný text návrhu smlouvy o postoupení pohledávek navrhovatel doplní pouze o údaje označené v návrhu smlouvy o postoupení pohledávek textem [DOPLNÍ NAVRHOVATEL]. Návrh smlouvy o postoupení pohledávek bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za navrhovatele.
 • Doklady k prokázání kvalifikace uvedené v čl. 4 této výzvy.
 • Výši nabídkové ceny, kterou navrhovatel doplní do návrhu smlouvy o postoupení pohledávek, zpracovanou v souladu s čl. 7 této výzvy.
  • Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek písemně v listinné podobě v českém jazyce v souladu s požadavky na obsah nabídky stanovenými v této výzvě.  Nabídka musí být v  řádně uzavřené obálce, označené nápisem "NEOTVÍRAT – NABÍDKA - POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK“.  Dále na ní musí být uvedena adresa navrhovatele a v místě uzavření bude obálka opatřena razítkem a podpisem navrhovatele.
       Nabídku lze doručit na adresu místa podání nabídek uvedenou v čl. 1 této výzvy rovněž osobně v pracovní dny v době od 7:00 do 15:00 hodin, poslední den, tj. 30. listopadu  2015, je možno podávat osobně nabídky od 7,00 do 10,00 hodin.
5.3 Vyhlašovatel zahrne nabídku do soutěže, odpovídá-li její obsah uveřejněným podmínkám soutěže.
 • Platební podmínky
Platební podmínky jsou podrobně uvedeny v návrhu smlouvy o postoupení pohledávek, která tvoří přílohu č. 2 této výzvy. 
 • Způsob hodnocení nabídek a způsob stanovení nabídkové ceny
Jmenovitá hodnota postupovaných pohledávek včetně příslušenství ke dni 30. listopadu 2015 činí 83 927,89 Kč.
Minimální nabídková cena za postupované pohledávky činí 70% jejich jmenovité hodnoty včetně příslušenství ke dni 30. 11. 2015, tj. navrhovatel musí nabídnout minimální částku ve výši  58 749,53 Kč, případně vyšší.
Navrhovatel vyplní do návrhu smlouvy procentuální výši z jmenovité hodnoty včetně příslušenství za postupované pohledávky, a dále nabídkovou cenu odpovídající této procentuální výši. Procentuální výší, nabídnutou navrhovatelem v nabídce, se rozumí procentuální výše z ceny všech postupovaných pohledávek, včetně příslušenství ke dni 30. 11. 2015.
Vyhlašovatel uzavře smlouvu o postoupení pohledávek s navrhovatelem, jehož nabídka bude obsahovat za jednotný soubor pohledávek nejvyšší nabízenou úplatu vyjádřenou v Kč. 
 •  Ostatní podmínky 
  • Navrhovatel musí splnit podmínky pro účast ve veřejné soutěži, tj. akceptovat veškeré podmínky postoupení pohledávek, jejich úhrady a další ustanovení uvedená v návrhu smlouvy o postoupení pohledávek, kterou je také vymezen způsob zajištění ochrany osobních údajů dlužníků. Neakceptování smluvních podmínek se považuje za nesplnění podmínek stanovených vyhlašovatelem, nabídka navrhovatele nebude hodnocena. 
  • V případě, že do data podpisu smlouvy bude vůči dlužníkovi zahájeno insolvenční řízení, bude pohledávka tohoto dlužníka vyjmuta ze seznamu pohledávek z přílohy č. 1 této výzvy. Ve smlouvě bude snížena úplata o procentuální částku z celkové hodnoty pohledávky, včetně příslušenství ke dni 30. 11. 2015, kterou navrhovatel uvede ve své nabídce. 
  • V případě, že do data podpisu smlouvy splní dlužník svůj dluh, který byl předmětem postoupení pohledávky, přímo postupiteli, bude pohledávka tohoto dlužníka vyjmuta ze seznamu pohledávek z přílohy č. 1 této výzvy. Ve smlouvě bude snížena úplata o procentuální částku z celkové hodnoty pohledávky, včetně příslušenství ke dni 30. 11. 2015, kterou navrhovatel uvede ve své nabídce. 
  • Splní-li dlužník svůj dluh, který byl předmětem postoupení pohledávky, přímo postupiteli, je postupitel povinen informovat ve lhůtě 10 pracovních dnů od přijetí platby postupníka o přijaté platbě. Postupitel následně ve lhůtě pracovních 10 dnů poukáže přijatou částku na účet postupníka uvedeného v této smlouvě. Platba bude identifikována variabilním symbolem, pod kterým byla pohledávka uvedena v příloze č. 1 k této smlouvě. 
  • Výsledky veřejné soutěže vyhlašovatel oznámí všem účastníkům veřejné soutěže  písemně a lhůta pro oznámení vybrané nabídky je vyhlašovatelem stanovena nejdéle do 21. prosince 2015 a zároveň budou výsledky uveřejněny stejným způsobem, jakým byla zveřejněna tato výzva tj. na stránkách Policie České republiky na adrese:  www.policie.cz/web-nabidky-a-zakazky-odprodej-majetku.aspx . 
  • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo uveřejněné podmínky soutěže měnit, veřejnou soutěž zrušit, odmítnout všechny předložené nabídky. Změnu nebo zrušení veřejné soutěže vyhlašovatel uveřejní stejným způsobem, kterým uveřejnil podmínky soutěže, tj. na stránkách Policie České republiky na adrese: www.policie.cz/web-nabidky-a-zakazky-odprodej-majetku.aspx. Vyhlašovatel vyrozumí bez zbytečného odkladu po ukončení soutěže navrhovatele, kteří v soutěži neuspěli, že jejich nabídku odmítl. 
  •  Vyhlašovatel nepřiznává právo navrhovatelů na náhradu nákladů, spojených s účastí na soutěži.
 
  
 
                                                                                                                                                 brig. gen. Mgr. Martin Červíček
                                                                                                                                             Ředitel Krajského ředitelství policie

 

Příloha č. 1
Příloha č. 2

vytisknout  e-mailem