Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Slavnosti svobody

PLZEŇ - Policisté budou v následujících dnech v souvislosti se slavnostmi svobody realizovat rozsáhlé bezpečnostní opatření.  

 

     Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje připravilo v souvislosti s tradičními oslavami osvobození Plzně, které se uskuteční ve dnech 5. až 8 května 2016 v různých částech Plzně, rozsáhlé bezpečnostní opatření, do kterého budou nasazeny desítky policistů. Jeho cílem je zajištění klidu a veřejného pořádku nejen na všech místech konání akcí, ale i v jejich okolí. Policisté budou tak ve zvýšené míře dohlížet i na ostatní části krajského města a monitorovat silnice v jeho okolí. Na veřejný pořádek a bezpečnost občanů budou především dohlížet policisté ze služby dopravní policie a pořádkové policie. Policisté budou samozřejmě kontrolovat bezpečnost a plynulost v silničním provozu všech účastníků těchto oslav. Dopravní policisté budou v případě potřeby řídit provoz.

     V případě průjezdu historických vozidel městem Plzní budou policisté přítomni po celé trase, přičemž budou dohlížet bezproblémový průjezd vozidel, které se budou v tomto případě řídit zákonem o provozu na pozemních komunikacích bez výjimek. Na dodržování předepsaných pravidel v silničním provozu se zaměří především dopravní policisté.

     Určité zákonitosti budou muset dodržovat také účastníci oslav, kteří budou mít v držení střelné zbraně a střelivo. Tyto osoby budou muset dodržovat zákon o střelný zbraních s střelivu, který upravuje tuto problematiku.

Základní povinnosti, na které bude dán důraz, dle zákona o střelných zbraních a střelivu:

Povinnosti pořadatele výstavy dle § 61
• zbraně kategorie A, B nebo C mohou být vystavovány jen na základě povolení.

Svěření zbraně dle § 59
• držitel zbrojního průkazu může svěřit zbraň jiné fyzické osobě, která není držitelem ZP pouze v rámci výcviku a výuky ve střelbě, sportovní přípravy nebo sportovních soutěží, jejichž součástí je střelba, výuky k loveckým účelům, přípravy na budoucí povolání souvisejícím s držením nebo nošením zbraně, filmové nebo divadelní činnosti (jde-li o zbraň upravenou pro střelbu nábojkami nebo cvičnými náboji) a výuky branné přípravy nebo výuky v oboru, jehož obsahem i výroba, opravy a zkoušky zbraní a střeliva
• při svěření musí být zajištěna přítomnost odpovědné osoby.

Držení a nošení zbraní při zvláštních příležitostech dle § 60
Na veřejných shromážděních, slavnostech, sportovních podnicích nebo lidových zábavách může osoba nosit zbraň pouze
• k provozování zábavné střelby v komerčních nebo obdobných střelnicích
• podílí-li se se souhlasem pořadatele na zabezpečení akce, jejíž součástí je střelba
• pokud mu  útvar policie příslušný podle místa konání akce povolí nošení k ochraně života, zdraví nebo majetku.

Povinnosti a zákazy držitelů zbrojních průkazů dle ustanovení § 29 zákona
• dbát zvýšené opatrnosti,
• zbraň a střelivo zabezpečit,
• předložit na výzvu policie zbrojní průkaz, zbraň, střelivo a doklady ke zbrani ke kontrole,
• má-li u sebe zbraň musí mít u sebe i zbrojní průkaz a průkaz zbraně,
• podrobit se při nošení zbraně nebo manipulaci s ní na veřejnosti nebo místě veřejně přístupném na výzvu příslušníka policie orientační zkoušce, popřípadě odbornému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Podmínky k nabývání vlastnictví a držení zbraní kat. D a střeliva do těchto zbraní a současně podmínek pro jejich nošení dle § 15 zákona
• věk minimálně 18 let a způsobilost k právním úkonům,
• z historické nebo jednoranové či dvouranové zbraně doutnákové, křesadlové nebo perkusní lze střílet pouze na střelnici, s výjimkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí, při nichž ze zbraně nejsou vystřelovány střely (taková zbraň musí mít platnou zkušební značku),
• z flobertky, plynové zbraně na vzduchovou kartuš, plynové zbraně s kinetickou energií střely na ústí hlavně do 16 J a z expanzní zbraně je střelba zakázána v místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osob nebo způsobena škoda na majetku, není li tam určen pro střelbu bezpečný prostor, zajištěn dohled odpovědné osoby nebo viditelně označeno jako místo, kde probíhá střelba,
• zbraň nesmí být na veřejnosti nebo místě veřejnosti přístupném nošena viditelně (s výjimkou předchozího),
• zbraň nesmí být na veřejnosti nebo místě veřejnosti přístupném nošena a nesmí s ní být manipulováno, pokud osoba, která tak činí je pod vlivem alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci,
• zbraň nesmí být převedena na osobu, která k držení zbraně kategorie D není oprávněna ani nesmí být takové osobě přenechána.

    Vzhledem k tomu, že si oslavy vyžádaly určitá omezení v dopravě a současně vzhledem k tomu, že se očekává intenzivnější provoz na pozemních komunikacích, žádáme občany i návštěvníky Plzně, aby dbali dopravních značení a respektovali pokyny policistů. Stejně tak v maximální možné míře chránili svůj majetek a měli své osobní věci pod kontrolou.

por. Ing. Jan Koželuh
5. května 2016

vytisknout  e-mailem