Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zbraňová amnestie

PRAHA VENKOV - VÝCHOD - V období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 mohou občané odevzdat na kterékoliv služebně Policie ČR nelegálně drženou zbraň , střelivo nebo registrované části zbraně (hlaveň, hlavňový svazek, závěr nebo rám zbraně).   

Od 1. července  2014 nabude účinnosti zákon  č. 170/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb.,  o střelných zbraních  a střelivu. K nejpodstatnějším změnám  přitom bude patřit spuštění centrálního  registru zbraní a tzv. „zbraňová amnestie“.
 
Proč vlastně centrální registr zbraní (dále jen "CRZ") vznikl ?
Důvod  je zcela jednoduchý. Hlavním cílem je  získat ucelený, komplexní  přehled o všech evidovaných zbraních držitelů  zbrojních  licencí na území našeho státu, a také dopodrobna zmapovat  historii  každé zbraně od doby jejího vyrobení, anebo od okamžiku,  kdy byla dovezena na  území České republiky. V evidencích  přitom bude procházet až do chvíle, kdy bude  zničena, znehodnocena,  anebo vyvezena ze země. V registru budou zaznamenány všechny změny, kterými zbraň projde,  například změny o  jejím vlastníkovi, jejich technických  parametrech, údajů o jejím ověření,  apod.
 
Zareagovat na  tuto skutečnost budou muset  v první řadě podnikatelé v oboru  zbraní a střeliva. Těm nastane od 1. července  2014 nová povinnost,  a sice vkládat údaje do CRZ o veškerých zbraních a střelivu, které vyrobili nebo dovezli  do České republiky,  důsledně zaznamenávat jejich vzájemné  převody a také údaje o prodeji konečným  zákazníkům - novým  vlastníkům zbraní. Díky tomu jim ale odpadne tzv. papírové  vedení evidenčních knih zbraní a střeliva
i povinnost  pravidelného měsíčního  hlášení příslušným útvarům  policie o převodech zbraní.
 
S novelou zákona o zbraních přichází  i tzv.  „zbraňová amnestie“, tedy dočasný zánik trestnosti  nedovoleného  ozbrojování.
 
Lidé  tak mohou vracet zbraně nebo střelivo,  které drží nelegálně.  Nabízí se jim naprosto beztrestná legalizace zbraní  kategorie  A, B, C, D, jejich hlavních částí nebo střeliva, které přechovávají  bez  povolení. Amnestie bude vyhlášena dnem 1. července 2014  a potrvá do 31. prosince  2014. Po celou tuto dobu se tedy lidé,  kteří mají ve vlastnictví nelegálně  držené zbraně, mohou  obrátit na kterýkoliv útvar Policie ČR a tam zbraň  dobrovolně  odevzdat do úschovy. Samozřejmě na základě vydaného potvrzení.
 
Bezprostředně  poté provede specializované  pracoviště odborné zkoumání, které je nezbytné k tomu,  aby bylo vyloučeno  podezření, že byl s konkrétní zbraní  spáchán trestný čin. V případě pozitivního  výsledku  se bude muset držitel zbraně, který ji odevzdal, osobně dostavit  na  příslušný odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál  a podat tam náležité  vysvětlení. V opačném případě  dostane naopak možnost, požádat si do šesti měsíců  o vydání  příslušných dokladů, které ho budou k držení této zbraně  opravňovat.  Pokud si nepožádá, anebo mu nebude možné doklady  vydat, například proto, že není  držitelem zbrojního průkazu  příslušné skupiny, má několik dalších možností, jak  se  zbraní naložit. Může například přenechat zbraň nebo střelivo  ve prospěch  státu, převést vlastnictví ke zbrani kategorie  A, B nebo C na jiného oprávněného  držitele, anebo požádat  příslušný útvar policie o povolení ke znehodnocení,  zničení  nebo výrobě řezu takové zbraně. V této souvislosti se ale  může obrátit i  na jinou osobu, která je k této činnosti  oprávněna, anebo požádat příslušný  útvar policie, aby  zbraně kategorie A, B nebo C, nebo střelivo k nim, předala  podnikateli  v oboru zbraní a střeliva za účelem jejího prodeje nebo  úschovy.

 

por. Mgr. Markéta Johnová
tisková  mluvčí
P ČR Praha venkov - VÝCHOD
a
nprap.  Bc. Eva Stulíková
tisková  mluvčí
P ČR Benešov
1. července 2014

vytisknout  e-mailem