Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Utajování informací

Žadatel se domáhal informací ohledně utajování spisového materiálu v trestním řízení. Konkrétně požadoval poskytnutí „interních aktů řízení, metodických pokynů a právních předpisů k následujícím otázkám: 

  1. Kdo určuje utajení spisového materiálu?
  2. Jakým způsobem je nakládáno s utajenými informacemi?
  3. Kdo a za jakých podmínek může nahlížet do utajovaných informací?
  4. Interní předpisy týkající se utajování informací ve spisovém materiálu trestního řízení.“
 
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudila předmětnou žádost a poskytuje žadateli následující informace:
 
Ad 1.
Stupeň utajení informace, která naplňuje znaky uvedené v § 4 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005“ Sb.), a je uvedena v seznamu utajovaných informací v nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje původce této informace.
Původcem utajované informace může být podle § 2 písm. f) zákona č. 412/2005 Sb. orgán státu, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, u nichž utajovaná informace vznikla, nebo Úřad průmyslového vlastnictví. V oblasti působnosti Ministerstva vnitra České republiky (dále jen „ministerstvo vnitra“) se původcem utajované informace rozumí útvar ministerstva vnitra, útvar Policie České republiky (dále jen „policie“), generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky nebo organizační složka státu zřízená ministerstvem vnitra k plnění úkolů v oboru jeho působnosti, kde utajovaná informace vznikla, tak jak je stanoveno v nařízení ministerstva vnitra č. 42/2012, o provádění ochrany utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (dále jen NMV č. 42/2012“).
 
Ad 2.
Při nakládání s utajovanými informacemi v oblasti administrativní bezpečnosti, kterou tvoří systém opatření při tvorbě, příjmu, evidenci, zpracování, odesílání, přepravě, přenášení, ukládání, skartačním řízení, archivaci, případně jiném nakládání s utajovanými informacemi,  policie postupuje v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., vyhláškou č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, NMV č. 42/2012 a pokynem bezpečnostního ředitele č. 3/2012, kterým se stanoví některé postupy k provádění administrativní bezpečnosti při ochraně utajovaných informací v působnosti Ministerstva vnitra. K základním zásadám nakládání s utajovanými informacemi v této oblasti patří tvorba a zpracování utajovaných dokumentů v certifikovaném informačním systému nebo schváleném zařízení, evidence každého utajovaného dokumentu a předávání utajovaného dokumentu vždy oproti podpisu.
 
Při nakládání s utajovanými informacemi v oblasti fyzické bezpečnosti, kterou tvoří systém opatření, jež mají neoprávněné osobě zabránit nebo ztížit přístup k utajovaným informacím, popřípadě přístup nebo pokus o něj zaznamenat, policie postupuje v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., vyhláškou č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů, NMV č. 42/2012 a pokynem bezpečnostního ředitele č. 5/2012, kterým se stanoví některé postupy k provádění fyzické bezpečnosti. K základním zásadám nakládání s utajovanými informacemi v této oblasti patří zpracovávání utajované informace bez možnosti přístupu neoprávněné osoby (tj. například ve stanoveném objektu) a ukládání utajovaných informací v chráněných prostorách (tzv. zabezpečené oblasti), kde jsou uplatňována bezpečnostní opatření ostrahy, režimová opatření a použity technické prostředky.
 
Při nakládání s utajovanými informacemi v oblasti personální bezpečnosti, kterou tvoří výběr fyzických osob, které mají přístup k utajovaným informacím, ověřování podmínek pro přístup těchto osob k utajovaným informacím, jejich výchova a ochrana, policie postupuje v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., vyhláškou č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, NMV č. 42/2012 a pokynem bezpečnostního ředitele č. 2/2013, kterým se stanoví podrobnosti k personální bezpečnosti v působnosti Ministerstva vnitra při ochraně utajovaných informací. K základním zásadám nakládání s utajovanými informacemi v této oblasti patří zajištění přístupu k utajované informaci pouze osobě, která ji nezbytně nutně potřebuje k výkonu své funkce nebo pracovní činnosti, je držitelem oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, nebo držitelem osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení a je poučena.
 
Ad 3.
Nahlížet do utajovaných dokumentů a mít přístup k utajovaným informacím je oprávněna pouze fyzická osoba, která utajované informace nezbytně nutně potřebuje k výkonu své funkce nebo pracovní činnosti, je držitelem oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, nebo držitelem osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení a je poučena.
Podle § 58 odst. 1 a 2 zákona č. 412/2005 Sb. mají přístup k utajovaným informacím všech stupňů utajení bez platného osvědčení fyzické osoby a poučení rovněž prezident České republiky, poslanci a senátoři Parlamentu České republiky, členové Vlády České republiky, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv, soudci a prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu.
Podle § 58 odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb. lze přístup k utajovaným informacím bez platného osvědčení fyzické osoby umožnit například fyzické osobě jednající ve prospěch zpravodajské služby (např. podle zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 154/1994, o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů) nebo informátorovi (např. podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů). Poučení této osoby provede ten, kdo jí přístup k utajované informaci umožnil.
Podle § 58 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb. zvláštní právní předpisy stanoví, které fyzické osoby a za jakých podmínek mají přístup k utajované informaci bez platného osvědčení fyzické osoby v trestním řízení, v občanském soudním řízení, ve správním řízení a v soudním řízení správním, a to v rozsahu nezbytném pro uplatnění jejich práv a plnění povinností v těchto řízeních. Přístup k utajovaným informacím lze v těchto případech umožnit pouze na základě poučení.
 
Ad 4.
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, v § 51b stanoví, že jsou-li v trestním řízení projednávány utajované informace, musí být tlumočník, obviněný, zákonný zástupce obviněného, obhájce, zúčastněná osoba, poškozený, zmocněnec poškozeného, zmocněnec zúčastněné osoby, důvěrník obžalovaného nebo poškozeného, znalec, osoby podávající odborné vyjádření, jakož i další osoby, které se podle zákona musí zúčastnit trestního řízení, předem poučeny podle zákona č. 412/2005 Sb. Poučení provede v přípravném řízení policejní orgán nebo státní zástupce a v řízení před soudem předseda senátu. Ten, kdo poučení provedl, založí písemný záznam o poučení do trestního spisu a jeho kopii zašle nejpozději do 30 dnů ode dne poučení Národnímu bezpečnostnímu úřadu. Poučení není potřebné u těch osob, které se prokáží platným osvědčením fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení utajovaných informací a poučením, vydanými podle zákona č. 412/2005 Sb.
 

PhDr. Jiří Vokuš, 14. července 2015

vytisknout  e-mailem