Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

USNESENÍ podle ustanovení § 81a trestního řádu - vydání nehmotné věci - Klatovy

Č. j. KRPP-72016-56/TČ-2022-030481 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Územní odbor Klatovy
Oddělení hospodářské kriminality
Plzeňská 90, 339 01 Klatovy

Č. j.  KRPP-72016-56/TČ-2022-030481                                                                                                                               Klatovy 8. srpna 2022                                                                                                                                                                                                             Počet stran: 2

USNESENÍ

Policejní orgán Policie České republiky, , Územní odbor Klatovy, Oddělení hospodářské kriminality, Plzeňská 90, 339 01 Klatovy rozhodl dne 8. srpna 2022 ve věci NP PODVOD, NEOPR. PŘÍSTUP, POŠK. ŠREJMOVÁ

takto:

podle ustanovení § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu vydávám

osobě: Michaela ŠREJMOVÁ, nar. 23.06.1998, trvale bytem Karla Čapka č. p. 875,  342 01 Sušice-Sušice II

nehmotné věci, které byly zajištěny dle § 79a trestního řádu

a to:

finanční prostředky ve výši 4.354,44,-Kč zajištěné na bankovním účtu č.  2378452016/3030 vedeného u bankovního domu Air Bank a.s., IČO: 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6-Dejvice

které budou po nabytí právní moci tohoto usnesení a nabytí právní moci následně vydaného usnesení o zrušení zajištění dle § 79f odst. 1 trestního řádu převedeny na bankovní účet poškozené Michaele ŠREJMOVÉ č. 2340704193/0800 vedeného u České spořitelny, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč

protože jí už není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu její propadnutí nebo zabrání a není pochyb o právu jmenovaného na tuto věc.

Odůvodnění

Policejním orgánem Obvodní oddělení Sušice byly dne 11.5.2022 po předchozím souhlasu státního zástupce zajištěny dle 79a odst. 1 trestního řádu finanční prostředky ve výši 4.354,44,-Kč na bankovním účtu č. 2378452016/3030 vedeného u bankovního domu Air Bank a.s., IČO: 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6-Dejvice, jehož majitelem je osoba: Ivan TOVSTOPIAT, nar. 09.01.1999, st. přísl. UKR, trv. bytem Ukrajina, přechodně bytem Rostislavova 253/17, Praha-Praha IV.

Finanční prostředky na bankovním účtu Ivana TOVSTOPIATA byly zajištěny na základě trestního oznámení učiněného poškozenou Michaelou ŠREJMOVOU, nar. 23.06.1998, trv. bytem Karla Čapka č. p. 875, 342 01 Sušice-Sušice II, kdy bylo z trestního oznámení zjištěno, že poškozené Michaele Šrejmové zaslal neznámý pachatel dne 11.05.2022  z dosud neznámého místa přes komunikační aplikaci Whatsapp podvodný odkaz do internetového bankovnictví, kdy si poškozená neověřila pravost odkazu, klikla na něj, vyplnila veškeré své přihlašovací údaje včetně hesla ke svému bankovnictví, osobní údaje, PIN z mobilní aplikace George, číslo karty, CVC kód a tímto svým jednáním dala přístup ke svému bankovnictví, kdy pachatel následně provedl dvě platby ve výši 69.500,-Kč a 70.800,-Kč z jejího bankovního účtu č. 2340704193/0800 na účet č. 2378452016/3030

Provedeným prověřování policejního orgánu bylo nepochybně prokázáno, že finanční prostředky ve výši 4.354,44,- Kč jsou majetkem poškozené Michaely Šrejmové a o jejím právu na věc není pochyb. Vzhledem k uvedené skutečnosti policejní orgán rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, finanční prostředky vrátit majitelce Michaele Šrejmové . Usnesení považuji za plně odůvodněné.

Poučení: 

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat u policejního orgánu do tří dnů od jeho oznámení. Stížnost má odkladný účinek.

                                                                                                                                                           por. Ing. Michal Dvořák
                                                                                                                                                                       komisař
                                                                                                                                                                    974 334 350
                                                                                                                                                             michal.dvorak7@pcr.cz

vytisknout  e-mailem