Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Usnesení

Č.j. KRPA-419459-102/TČ-2018-001393 

P  O  L  I  C  I  E   Č  E  S  K  É   R  E  P  U  B  L  I  K  Y

Obvodní ředitelství policie Praha III

Služba kriminální policie a vyšetřování

Odbor hospodářské kriminality

3. oddělení

Vítkova 266/16,  186 21 Praha 8                                                                                                            V Praze 19. ledna 2021

                                                                                                                                                                 Počet stran: 3

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor hospodářské kriminality, 3. oddělení, Vítkova 266/16, 186 21 Praha 8

r o z h o d l

dne 19.01.2021 po předchozím souhlasu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 8 ze dne 27.11.2020, pod sp. zn. 2 ZN-3616/2018 ve věci podezření ze spáchání zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti dle ust. § 216 odst. 1, písm. a), odst. 4, písm. d) tr. zákoníku

takto:

podle ustanovení § 79f odst. 1 trestního řádu se ruší zajištění finančních prostředků

a to

1) peněžních prostředků ve výši 22.188,52 EUR, zajištěných na bankovním účtu č. 6793152/0800, vedeném v měně EURO u spol. Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, jehož majitelem je spol. Technology Air Soft Ltd., OMC Chambers, se sídlem Wickhams Cay 1, 89 999 Tortola, Road Town, Britské Panenské ostrovy

a

2) peněžních prostředků ve výši 44.371,25 EUR, zajištěných na bankovním účtu č. 7409992/0800, vedeném v měně EUR u spol. Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, jehož majitelem je spol. Macero s.r.o., IČ 06066461, se sídlem Roháčova 188, 130 00 Praha 3,

jakožto i zajištění obou uvedených bankovních účtů,

neboť

zajištění finančních prostředků již není třeba.

Odůvodnění

     Dne 08.11.2018 byly ve smyslu ust. § 79a odst. 1 tr. řádu zajištěny shora uvedené peněžní prostředky na uvedených bankovních účtech, vedených u spol. Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, a to na základě oznámení Finančního analytického úřadu (dále jen FAÚ). FAÚ v oznámení ze dne 06.11.2018 uvedl, že dne 21.03.2018 byly na pobočce spol. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, založeny běžné účty č. 1058983008/2700 (vedený v měně CZK), č. 1058983016/2700 (vedený v měně CZK), č. 1058983024/2700 (vedený v měně EUR) a č. 1058983032/2700 (vedený v měně USD), jejichž majitelem je spol. 1 ST BUSINESS ACADEMY s.r.o., IČ 06930174, se sídlem Za Poříčskou bránou 315, 186 00 Praha 8, přičemž dispoziční právo k uvedeným bankovním účtům má pouze osoba István LÁNG, nar. 18.12.1985, st. přísl. Maďarsko.

     Ze založených bankovních účtů, resp. z bankovního účtu č. 1058983024/2700, byly dne 02.11.2018 debetovány peněžní prostředky ve výši 22.188,52 EUR ve prospěch bankovního účtu 6793152/0800/0800, jehož majitelem je spol. Technology Air Soft Ltd., a peněžní prostředky ve výši 44.371,25 EUR ve prospěch bankovního účtu č. 7409992/0800, jehož majitelem je spol. Macero, s.r.o., kdy spol. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., obdržela od zahraniční banky žádost o storno platby ve výši 1.101 EUR, která byla kreditována ve prospěch bankovního účtu č. 1058983024/2700 a následně byla označena jako podvodná. Z uvedeného důvodu byly výše uvedené peněžní prostředky zajištěny ve smyslu ust. § 79a odst. 1 tr. řádu, neboť byla důvodná pochybnost o jejich původu.

     Ve spolupráci s Ředitelstvím mezinárodní právní pomoci Policejního prezidia ČR bylo provedeno šetření v Estonsku, Velké Británii, Nizozemském království, tedy v zemích odkud/kam byly kreditovány/debetovány platby na výše uvedené bankovní účty, avšak všechna tato šetření byla s negativním výsledkem a nebylo zjištěno, že by v kterékoliv z uvedených zemích bylo vedeno trestní řízení v souvislosti s údajně podvodnými platbami.

     S odkazem na uvedené bylo nadepsaným policejním orgánem dne 05.11.2020 rozhodnuto ve smyslu ust. § 159a odst. 1 tr. řádu, s nabytím právní moci dne 11.11.2020, tedy věc bylo odložena, neboť nejde o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak.

     Vzhledem k uvedenému, tedy ke skutečnosti, že nebylo zjištěno ani prokázáno, že by došlo ke spáchání tzv. zdrojového trestného činu, kdy až po jeho spáchání lze usuzovat na možné spáchání trestního činu legalizace výnosů z trestné činnosti, byla zaslána žádost dozorovému státnímu zástupci Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 8 o předchozí souhlas se zrušením zajištění výše uvedených peněžních prostředků, jakož i výše uvedených bankovních účtů samotných, ve smyslu 79f odst. 3 tr. řádu. Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu udělil předchozí souhlas se zrušením zajištění dle ust. § 79f odst. 3 tr. řádu dne 27.11.2020 a proto jsem rozhodla tak, jak je ve výrokové části tohoto usnesení uvedeno, čímž považuji předmětné rozhodnutí za dostatečně  o d ů v o d n ě n é.

Poučení:

    Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.

por. Bc. Věra Vorlíčková

komisař

tel. 974858814
e-mail : orp3.skpv.ohk3@pcr.cz
         vera.vorlickova@pcr.cz
DS rkiai5y

vytisknout  e-mailem