Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Usnesení

Č.j. KRPA-330043-147/TČ-2019-001393 

 

P  O  L  I  C  I  E   Č  E S  K  É   R  E  P  U  B  L  I  K  Y 

Obvodní ředitelství policie Praha III

Služba kriminální policie a vyšetřování

Odbor hospodářské kriminality

3. oddělení

Vítkova 266/16, 186 21 Praha 8

Č.j. KRPA-330043-147/TČ-2019-001393                                                                                                  Praha 21. června 2021

                                                                                                                                                                   Počet stran: 3

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor hospodářské kriminality, 3. oddělení, Vítkova 266/16, 186 21 Praha 8

r o z h o d l

dne 21.06.2021 po předchozím souhlasu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 ze dne 14.06.2021, pod sp. zn. 2 ZN-1753/2019 ve věci podezření ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti dle ust. § 216 odst. 1 tr. zákoníku

takto:

podle § 79f odst. 1 trestního řádu se ruší zajištění finančních prostředků  

a to

veškerých finančních prostředků na bankovním účtu č. 230961341/0600, vedeném v měně EUR bankou MONETA Money Bank, a.s., IČ 25672720, se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Praha 4, pro společnost BEANF INVEST, s.r.o., IČ 08319995, se sídlem Vlkova 532, Praha 3, přičemž se ruší i zajištění předmětného bankovního účtu vedeného u uvedené banky,

neboť

zajištění finančních prostředků již není třeba.

Odůvodnění

     Dne 19.09.2019 byly na základě oznámení Finančního analytického úřadu ve smyslu ust. § 158 odst. 3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti dle ust. § 216 odst. 1 tr. zákoníku, jehož se mohly dopustit osoby odpovědné za vedení spol. BEANF INVEST, s.r.o., IČ 08319995, se sídlem Vlkova 532, Praha 3 (dále jen prověřovaná společnost), provozováním své ekonomické činnosti, kdy vzniklo podezření, že se dopouštějí tzv. Trade Based Money Laundering, tedy praní peněz prostřednictvím obchodní činnosti a to zapojením se do řetězce zahraničních obchodních subjektů, kde mohou figurovat čistě jako firmy fakturační, v jejichž historii nejsou zaznamenány žádné platby, které by mohly souviset s jejich provozem, přičemž jednatelka prověřované společnosti Halyna Ocheretyana rovněž vykazuje znaky řízené osoby, nikoliv obchodníka samostatně realizujícího složitý mezinárodní obchod v milionových objemech a to zřejmě pod vedením skupiny osob, které založily výše uvedené bankovní účty, jejichž prostřednictvím byly následně realizovány platby od třetích osob či subjektů a existuje důvodné podezření, že se jedná o bankovní účty tranzitní, sloužící pouze k zastření původu finančních prostředků na ně připisovaných a obratem debetovaných.

     Na základě oznámení Finančního analytického úřadu a po předchozím souhlasu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 byly dne 23.09.2019 ve smyslu ust. § 79a odst. 1 tr. řádu zajištěny finanční prostředky nacházející se na bankovním účtu č. 230961341/0600, vedeném v měně EUR bankou MONETA Money Bank, a.s., IČ 25672720, se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Praha 4, pro prověřovanou společnost a to až do výše 500.000 EUR včetně finančních prostředků za uvedený bankovní účet dodatečně došlých.

     Ve věci bylo provedeno rozsáhlé prověřování, v rámci kterého byly ve smyslu ust. § 8 odst. 2 tr. řádu vyžádány informace podléhající bankovnímu tajemství ke shora uvedenému bankovnímu účtu, v jehož rámci byly zajištěny mj. výpisy z tohoto bankovního účtu. Jejich analýzou byla zjištěna řada zahraničních plateb, k jejichž vysvětlení byla vyzvána jak jednatelka prověřované společnosti, tak společnost jako taková, kdy tyto, resp. jejich důvodnost, nebyly doloženy a součinnost byla ze strany prověřované společnosti odmítnuta, resp. neposkytnuta. Policejnímu orgánu tedy nezbylo, než ve formě spolupráce s Ředitelstvím odboru mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia České republiky, provést šetření v zemích, z nichž byly kreditovány platby na bankovní účty prověřované společnosti a následně obratem debetovány opět mimo Českou republiku. Rovněž bylo v několika případech nutné přistoupit k žádosti o mezinárodní právní pomoc v zemích, kde spolupráce s Policejním prezidiem České republiky, nepostačovala.

     Provedeným šetřením, resp. jeho vyhodnocením, nebylo zjištěno ani prokázáno, že by finanční prostředky na výše uvedený bankovní účet kreditované (a následně z tohoto debetované) pocházely z trestné činnosti, resp. se za využití všech dostupných prostředků Policie ČR nepodařilo zjistit ani prokázat, že by pohyby finančních prostředků na bankovním účtu prověřované společnosti souvisely s trestnou činností, tedy že by jejich velmi rychlým oběhem docházelo k zastírání jejich původu a tedy legalizaci výnosů z trestné činnosti dle ust. § 216 odst. 1 tr. zákoníku.

     Vzhledem k uvedenému a skutečnosti, že zajištěných finančních prostředků na bankovním účtu uvedeném shora, jakož i bankovního účtu samotného, již pro další trestní řízení není třeba, rozhodla jsem, po předchozím souhlasu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3, o jejich uvolnění dle ust. § 79f odst. 1 tr. řádu, čímž považuji dané rozhodnutí za dostatečně  o d ů v o d n ě n é.

Poučení:

    Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.

por. Bc. Věra Vorlíčková

komisař

        

vytisknout  e-mailem