Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úřad pro potírání pornografie, statistiky, formulář pro hlášení závadového obsahu a aktivit v síti internet

Žadatel požadoval informace k Ústřednímu úřadu pro potírání pornografie, statistikám trestných činů podle ustanovení § 191 – 193 TZ a formuláři pro hlášení závadového obsahu a aktivit v síti internet.  

 

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
 • Ústřední úřad pro potírání pornografie   
V roce 1922 byl zřízen u policejního ředitelství v Praze Ústřední úřad pro potírání pornografie, mj. pro účely plnění závazků vyplývajících z Dohody o potlačování rozšiřování necudných publikací, uzavřené v Paříži v roce 1910.
  • Jakou měl Ústřední úřad pro potírání pornografie působnost a jaké měl pravomoci?
  • Který úřad či útvar v rámci Policie ČR vykonává v současnosti působnost Ústředního úřadu pro potírání pornografie, pokud takový existuje?
(odpovědi viz příloha č. 1)
 
K bodu č. 1.1. Jakou měl Ústřední úřad pro potírání pornografie zřízený v roce 1922 u policejního ředitelství v Praze působnost a jaké měl pravomoci?
 
Ústřední úřad pro potírání pornografie
 
Podle čl. 20 smlouvy ČSR se spojenci se zavázalo Československo přistoupit k mezinárodním úmluvám, mezi nimiž byla také úmluva ze 4. 5. 1910 uzavřená v Paříži (Dohoda o potlačování necudných publikací).
 
Výnosem MV ze dne 22. 3. 1921, č. 20704 bylo policejní ředitelství vyzváno, aby učinilo opatření k převzetí funkce ústředního úřadu pro potírání nemravných publikací, který byla vláda povinna zřídit, jakmile Československo přistoupí k mezinárodní úmluvě ze dne 4. 5. 1910. Výnosem MV ze dne 30. 7. 1922, č. 60.001/5-1922 mu pak bylo nařízeno, aby úřad ihned zahájil tuto činnost, což se stalo počátkem srpna 1922. Úkolem úřadu bylo ve smyslu úmluvy ze 4. 5. 1910 vyhlášené pod č. 116 v rakouském říšském zákoníku z roku 1912:
 
1. sbírati zprávy, jež jsou způsobilé usnadniti vypátrání a potírání všech jednání, příčících se tuzemskému zákonodárství nemravnými spisy, kresbami, obrazy nebo předměty, jež mají povahu mezinárodní.
 
2. podávati zprávy, jež jsou s to, aby dovoz předmětů v bodu 1. uvedených zamezily, jim zabavení zabezpečily nebo urychlily v mezích zdejšího zákonodárství.
 
3. sdělovati zákony, které ve příčině  předmětu úmluvy jsou vydány, nebo vydány budou.
 
4. sdělovati zprávy o dosouzeních pro činy v bodě 1. uvedené stejným úřadům ostatních smluvních států.
 
Jakožto místnímu úřadu přísluší Ústřednímu úřadu pro potírání pornografie:
 
a) evidence osob, jež pro rozšiřování nebo oznamování oplzlých výrobků byly trestány, nebo do vyšetřování vzaty, jakož i evidence osob obchodníků, kteří jsou v podezření, že rozšiřují výrobky toho druhu.
 
b) prováděti příslušné úřední jednání v policejním obvodu pražském obzvláště také mezinárodní povahy.
 
c) dohlížeti nad výkladci obchodníků, pokud jde o vystavování nemravných obrazů, knih, předmětů atd.
 
d) sledovati podezřelá návěstí toho druhu v novinách a časopisech.
 
e) evidence soudy zakázaných tiskopisů oplzlého obsahu.
 
V roce 1929 funkce tohoto ústředního úřadu přecházejí na Všeobecnou kriminální ústřednu.
 
Dále odkazujeme na publikaci: Macek-Uhlíř Dějiny četnictva a policie 1. a 2. díl. 
 
K bodu č. 1.2. - Který úřad či útvar v rámci Police ČR vykonává v současnosti působnost Ústředního úřadu pro potírání pornografie, pokud takový existuje?
 
Ústřední úřad pro potírání pornografie v současné době neexistuje. Trestné činy mravnostního charakteru odhaluje a vyšetřuje služba kriminální policie a vyšetřování jednotlivých krajských ředitelství policie. Dle závažnosti se věcná příslušnost řídí ustanoveními §§ 16 a 17 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu. Místní příslušnost pak ustanoveními §§ 18-26 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu.   
 • Statistiky trestných činů podle ustanovení § 191 – 193 TZ za roky 2010, 2011, 2012 a 2013, tedy: 
  § 191 TZ Šíření pornografie (pokud možno se samostatnými údaji k trestnému činu podle ustanovení § 191 odst. 1 TZ a samostatnými údaji k trestnému činu podle ustanovení § 191 odst. 2 TZ), § 192 TZ Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, § 193 TZ Zneužití dítěte k výrobě pornografie

  Pornografie 1.png
    Pornografie 2.png

Formulář pro hlášení závadového obsahu a aktivit v síti internet

 
Kolik bylo prostřednictvím formuláře pro hlášení závadového obsahu a aktivit v síti internet (http://aplikace.policie.cz/hotline) od jeho zprovoznění podáno oznámení týkajících se výše uvedených trestných činů a v kolika případech bylo následně zahájeno trestní stíhání.
(odpověď viz příloha č. 3).
 
Statistický přehled z policejní aplikace „Hlášení kyberkriminality“ za část roku 2012
Definování jednání
 
Jednání nespadající do příslušnosti Policie ČR
821
Prozatím neodůvodněná podezření
419
Nesmyslná oznámení
128
Zjevná trestná činnost
242
Celkem
1610
 
 
Statistický přehled z policejní aplikace „Hlášení kyberkriminality“ za rok 2013
Definování jednání
 
Jednání nespadající do příslušnosti Policie ČR
1917
Prozatím neodůvodněná podezření
1202
Nesmyslná oznámení
143
Zjevná trestná činnost
567
Celkem
3829
 
Místní (teritoriální) příslušnost policie definuje, který útvar, určený podle pravidel věcné (funkční) příslušnosti, je příslušný pro řešení určité konkrétní věci. Místní příslušnost je neoddělitelná od příslušnosti věcné. V rámci rozdělení místní a věcné příslušnosti se v rámci Policie ČR vychází analogicky z ustanovení upravující pravomoc a příslušnost soudů dle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů (§ 13 a následující).
Upozornění zasílaná prostřednictvím již zmiňovaného formuláře „Hlášení kriminality“ jsou následně prověřována a v případě, že se potvrdí možné podezření ze spáchání trestného činu, přestupku nebo jiného deliktu, jsou následně prošetřována místně a věcně příslušným orgánem. V rámci Policie ČR útvarem s působností místní, krajskou nebo útvarem s celorepublikovou působností. Statistické vykazování „následného zahájení trestního stíhání“ z podnětů zasílaných prostřednictvím aplikace „Hlášení kyberkriminality“ není statisticky sledováno. V oblasti páchané trestné činnosti v prostředí sítě internet či prostředí informačních technologií je nutné vycházet ze standardních statistik trestných činů Policie ČR, státních zastupitelství nebo soudů s příznakem místa spáchání trestného činu či dle jednotlivých trestných činů.
 
PhDr. Jiří Vokuš, 17.2.2014

 

vytisknout  e-mailem