Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

FAQ pro vývojáře

  

..............................................................................................................................................................................................................................

Lze prostřednictvím webové služby na jeden přihlašovací účet zasílat data pro více ubytovacích zařízení?

U webové služby Ubyport platí pravidlo, že každé ubytovací zařízení vlastní svoje přihlašovací údaje. Nelze tedy zasílat data z několika ubytovacích zařízení prostřednictvím jednoho přihlašovacího účtu.

Způsob zasílání dat, kdy jeden uživatel zasílá data z několika ubytovacích zařízení, je ponechán jen u manulálního zadávání dat prostřednictvím formuláře nebo exportu UNL souboru.

Menu

K čemu slouží návratová hodnota proměnné ChybyHlavicky a jaké jsou důsledky uvedených chyb?

Význam a účel je popsán v kapitole 4.2 „Datové typy – třídy“ v dokumentu Příloha č. 5 ….. .  V dokumentu je uvedeno, že do proměnné „ChybyHlavičky“ jsou zapsána čísla chyb oddělené „;“ popisující chyby ve třídě „SeznamUbytovanych“.  Třída „SeznamUbytovanych“ má celkem 12 proměnných a jeden seznam tříd „Ubytovni“. Objekty „VracetPDF“, „uIdub“, „uMark“ a „Ubytovani“ jsou povinné a jejich nekorektní zadání vyvolá chybu přerušení zpracování dat. Ostatní položky nejsou povinné a jejich nekorektní zadání je avizováno právě v proměnné „ChybyHlavicky“ pro případné využití ze strany programátorů. Chyby jsou informativní a nemají vliv na průběh zpracování dat. Nepovinná data jsou porovnávána s údaji z registrační karty ubytovacího zařízení. Jedná se o údaje adresy a názvu ubytovacího zařízení. 

Menu  

Jaké jsou verifikace vstupních dat?

Verifikace dat zasílaných do Internetové aplikace Ubyport prostřednictvím Webové služby je totožná s verifikací dat při zasílání dat Formulářem nebo UpLoad UNL souboru. Vstupní datové typy webové služby jsou popsány v technickém popisu webové služby. Samotná verifikace jednotlivých položek koresponduje s popisem položek pro UNL soubor, kde jsou uvedeny povolené znaky, jejich minimální a maximální velikost, rozsahy a podobně. Nejasnosti při zadávání dat do jednotlivých položek řeší článek  Vyplňování přihlašovacího tiskopisu.  Mezi další verifikace patří logické souvislosti, jako je například:

  • datum musí být platný (například 30. 02. 2014 je nekorektní datum)
  • datum "ubytován od" <= "ubytován do" (nejdřív secizinec ubytuje a následně se odhlásí, lze se odhlásit i tentýž den)
  • číslo cestovního dokladu musí být větší než 5 znaků a menší než 31 znaků  (ICAO-9303)
  • "datum narození" < než  den, kdy došlo k oznámení
  • "datum narození"  nesmí být starší 116 let
  • POZOR položka Datum narození musí umožnit nestandardní zápis data narození - například 00.00.1966 (některé státy eviduji jen rok  narození, hlavně u starších osob [ICAO-9303])  

Vzhledem k tomu, že zákon 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky je často novelizován, například v roce 2016 byla schválena novela zákona dvakrát a to s přímým účinkem na oznamování ubytovaných cizinců ubytovatelem, nejsou restrikce v samotné webové službě tak přísné. Dodržování stanovených parametrů u jednotlivých položek je tak přeneseno na uživatele aplikace. Tím se částečně vyhne zhotovitel a uživatel častým instalacím nových verzí z důvodu změny zákona. 

Menu 

Jaké jsou podmínky využití Webové služby Ubyport v aplikacích ubytovatele?

Informační systém na straně ubytovatele musí být řádně otestován a akceptován podle těchto kritérií
a) Data vložená uživatelem jsou uložena v centru v řádném tvaru a nedošlo k jejich zkreslení
b) Systém předá uživateli potvrzení o přijetí dat nebo zprávu o chybě
c) Systém eskaluje nedostupnost služby nebo jiný technický výpadek centra
d) Systém eskaluje chybu v datech a nepřijetí dat v důsledku vstupních kontrol v centru
e) Systém se umí zotavit z výpadku centra během předávání dat a nedojde ke ztrátě dat

Obecně:
Vývojáři by si především měli uvědomit, že ubytovateli ukládá zákon 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky oznamovací povinnost, kterou musí splnit ve stanovenou dobu a v daném rozsahu. (§§ 93-102). Aplikace by tedy měla ubytovateli v každém okamžiku  umožnit kontrolu splněných a nesplněných povinností (korektně zaslaných a prokazatelně přijatých dat Internetovou aplikací Ubyport). Nepřijatá data musí mít možnost ubytovatel opravit a zaslat systému Ubyport opětovně a to až do doby splnění oznamovací povinnosti.  Sankce hrozící ubytovateli za neplnění oznamovací povinnosti ve stanovené lhůtě mohou dosáhnout až desetitisíců Kč za každou neoznámenou osobu. 

Menu 

Můžete popsat proces přihlášení?

Proces přihlášení je popsán v technickém popisu webové služby .  Uživatelský účet se ověřuje v doméně EXRESORTMV. Proto je nutné název uživatel uvádět ve formě EXRESORTMV\jmenoUctu. Například "EXRESORTMV\Uby-TWS12345".

Jako příklad si uvedeme přihlášení uživatele "Uby-TWS123456" s přiděleným heslem "PASS(45_" , při testu dostupnosti. 
.... Dim wsClient As WS_UBYClient = New WS_UBYClient
dim vysledek as string = ""
wsClient.ClientCredentials.Windows.ClientCredential.UserName = "EXRESORTMV\Uby-TWS123456"
wsClient.ClientCredentials.Windows.ClientCredential.Password = "PASS(45_"
vysledek = wsClient.TestDostupnosti("cokoliv").ToString ...

Lze použít i extra proměnnou "Domain". V tomto případě by část kódu vypadala takto:
.... Dim wsClient As WS_UBYClient = New WS_UBYClient
dim vysledek as string = ""
wsClient.ClientCredentials.Windows.ClientCredential.UserName = "Uby-TWS123456"
wsClient.ClientCredentials.Windows.ClientCredential.Password = "PASS(45_"

wsClient.ClientCredentials.Windows.ClientCredential.Domain = "EXRESORTMV"
vysledek = wsClient.TestDostupnosti("cokoliv").ToString ...

Použity jsou komponenty z MS Visual Studia (jazyk VB). Přihlašovací údaje nejsou funkční

Menu 

Jaké jsou změny v nové verzi Ubyport z roku 2022?

Základní změny nové verze Ubyport nasazené v roce 2022:

  1. Grafická úpravu (především hlavičky a patičky) dle grafického manuálu Policie České republiky
  2. Systém neumožňuje vkládání nekorektních dat
  3. Systém neumožňuje vkládání duplicitních dat a to jak v rámci jedné sestavy, tak v rámci celé databáze.

Změny v jednotlivých modulech:

Modul formuláře (manuální vkládání ) – zde dochází jen ke grafickým změnám v hlavičce a patičce. V případě, že uživatel ukládá duplicitní záznam, bude upozorněn. Jiné změny nejsou implementovány.

Modul UpLoad UNL souboru – zde dochází k hlavním změnám v celém systému. Uživatel do systému načte UNL soubor. Pokud jsou data korektní, tak nedochází k žádné změně. Data se uloží do DBF a uživatel si převezme doručenku. V případě, že systém zjistí nekorektní data, vypíše jejich seznam a umožní uživateli nekorektní data editovat, nebo odebrat ze seznamu. Po opravě všech nekorektních dat je možno soubor UNL uložit a získat doručenku.

Modul Ubyport WS (robotické vkládání dat) – zde nedochází k žádné změně. Webová služba má stejné parametry. Pro „hotelové“ informační systémy, které nemají ve vlastní režii ošetřeno zasílání duplicitních dat, budou muset reagovat na chybovou hlášku o duplicitě dat. Duplicitní data Ubyportem nepřevezme. Pokud jsou v jedné dávce data korektní a duplicitní, systém Ubyport převezme jen data korektní a duplicitní zaznamená v doručence jako nepřevzatá.

Co je myšleno duplicitou - duplicitou jsou myšleny dva záznamy, které jsou totožné ve všech položkách. Systém si hlídá duplicitu v rámci jedné dávky a nově i v rámci celé databáze.

Jak je to s opravou záznamu - na opravě záznamu se nic nemění a postupuje se dle provozního řádu. Uživatel pošle oznámení o ubytování cizince znovu s korektními daty.

Příklad:

Uživatel zjistí, že se spletl v datu narození a oznámení již zaslal. Oprava spočívá v tom, že v hotelovém systému opraví datum narození a pošle záznam opětovně. V položce Poznámka informuje o opravě, například textem: „Oprava nekorektního záznamu v datu narození.“

Menu 

vytisknout  e-mailem