Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Trestný čin znásilnění - statistika

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka požádala o následující informace: 

 „… Požadované informace se týkají trestného činu znásilnění dle § 185 trestního zákoníku, který byl v letech 2019–2021 spáchán na území České republiky. Obdobná žádost byla shora nadepsaným správním orgánem kladně vyřízena v minulosti, požadované informace byly z let 2010–2018, přičemž informace požadované v žádosti byly zveřejněny dne 8. 10. 2019 na webových stránkách Policie ČR.

Žádám tedy o obdobné poskytnutí informací, avšak pro znásilnění spáchaná na území ČR v letech 2019, 2020 a 2021.

Žádám konkrétně o tyto informace ohledně spáchaných trestných činech znásilnění:

1. kraj spáchání

2. druh trestného činu (přečin, zločin, trestný čin dle zákona č. 140/1961 Sb.)

3. stadium trestného činu

4. místo spáchání (na samotě; na osídleném místě; v parku; internetem; místo, kde je

omezována osobní svoboda tedy instituce ve smyslu § 185 odst. 3, písm. b) TZ)

5. použití zbraně

6. druh zbraně

7. pohlaví pachatele (případně informace, že šlo o skupinu)

8. pohlaví oběti (případně informace, že šlo o skupinu)

9. věk oběti

10. následek trestného činu (smrt, těžká újma, bez následku, jiný následek)

11. vztah pachatele a oběti (známost, příbuzní, ...)

12. datum zahájení trestního stíhání

13. datum ukončení věci u PČR

14. způsob ukončení věci u PČR

15. uskutečnění pomocí: pohrůžky násilí / jiné těžké újmy / zneužití bezbrannosti (rozlišení mezi alinea 1 a alinea 2 § 185 odst. 1 TZ)

16. forma pohlavního styku (soulož, jiný pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží, jiná forma pohlavního styku). “.

Policie České republiky jako povinný subjekt zaslala žadatelce sestavu s požadovanými statistickými údaji (viz příloha). K poskytnutým údajům povinný subjekt žadatelce na základě vyjádření Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR dále sdělil následující:

Vzhledem k tomu, že se žadatelka ve své žádosti zaobírá velmi širokým spektrem statistických informací, je možné, že povinným subjektem zpracované informace nebudou v této fázi beze zbytku vyhovovat jejím požadavkům. Z tohoto důvodu povinný subjekt žadatelce navrhnul, aby po prostudování předložených materiálů své případné další požadavky sdělila a konzultovala s odborem věcných gescí a statistik Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování (dále jen OVGS), který vypracoval přiložený statistický soubor.

Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR dále k poskytnutým údajům sdělil následující vysvětlivky a poznámky:

Žadatelka žádá o poskytnutí následujících informací o trestných činech znásilnění spáchaných na území ČR v letech 2019, 2020 a 2021:

1. kraj spáchání

uvedeno v přiloženém souboru

2. druh trestného činu (přečin, zločin, trestný čin dle zákona č. 140/1961 Sb.)

uvedeno v přiloženém souboru

3. stadium trestného činu

uvedeno v přiloženém souboru

- je možné údaje v tabulkách zkombinovat jinak (např. stádium trestného činu v závislosti na druhu trestného činu apod.), v případě zájmu bylo by nutné se spojit přímo s OVGS a tyto možnosti prokonzultovat

4. místo spáchání (na samotě; na osídleném místě; v parku; internetem; místo, kde je

omezována osobní svoboda tedy instituce ve smyslu § 185 odst. 3, písm. b) TZ)

uvedeno v přiloženém souboru

5. použití zbraně

uvedeno v přiloženém souboru

- obecné použití zbraně a způsobený následek je rozdělen na 2 sestavy:

1) z registrovaných neobjasněných skutků => v první fázi trestního řízení, kdy není známý pachatel, nejsou známé ani konkrétní skutečnosti o zbrani, je známo pouze použití a následek

2) z objasněných skutků => je zjištěn pachatel => objasněn skutek => jsou známé další podrobnosti

- sestava podle druhu použité zbraně, je postavena na objasněných skutcích, neboť k přesnějšímu zjištění druhu zbraně je třeba zjistit pachatele (a jeho zbraň) => objasnit skutek

- údaj o počtu pachatelů (jednotlivec či skupina) není evidován u jednotlivého skutku, ale až k osobě pachatele. Musíme tedy zjistit pachatele => objasnit skutek, proto je sestava podle počtu pachatelů počítána z objasněných skutků.

6. druh zbraně

uvedeno v přiloženém souboru

7. pohlaví pachatele (případně informace, že šlo o skupinu)

uvedeno v přiloženém souboru

8. pohlaví oběti (případně informace, že šlo o skupinu)

- Policie ČR neevidovala a neeviduje údaje o obětech trestné činnosti (ve smyslu zákona).

Policie ČR statisticky eviduje pouze objekty napadení. Objektem napadení je pouze ten, proti komu bezprostředně směřoval útok trestné činnosti (na rozdíl od oběti, kterou je ten, kdo utrpěl jakoukoliv újmu).

9. věk oběti

- u objektů napadení evidujeme pohlaví i věk. Pokud bude mít žadatelka o taková data zájem, OVGS je doplní, ale je potřeba určit konkrétní věkové kohorty (např. nezletilí do 15ti let, mladiství 15-17let, dospělí, nebo 20-25let atp.)

10. následek trestného činu (smrt, těžká újma, bez následku, jiný následek)

- Policie ČR neevidovala a neeviduje údaje o obětech trestné činnosti (ve smyslu zákona).

11. vztah pachatele a oběti (známost, příbuzní, ...)

uvedeno v přiloženém souboru

- údaj o vztahu oběti k pachateli je znám až po zjištění pachatele => po objasnění skutku => proto je sestava počítána z objasněných skutků

12. datum zahájení trestního stíhání

13. datum ukončení věci u PČR

14. způsob ukončení věci u PČR

- vzhledem k tomu, že se statistika zabývá počítáním agregovaných množin, není možné do sestav zakomponovat (bez dalšího upřesnění) počty podle data. Statistika kriminality (dále jen SK) je postavena pro meziroční porovnávání vždy za období začínajícím 1.1. Pro počítání registrovaných skutků je rozhodující datum zahájení trestního řízení a pro počítání stíhaných osob je rozhodující datum sdělení (vznesení) obvinění (podezření), které je v předmětném roce. Jiné požadavky je nutné konzultovat s OVGS.

15. uskutečnění pomocí: pohrůžky násilí / jiné těžké újmy / zneužití bezbrannosti (rozlišení

mezi alinea 1 a alinea 2 § 185 odst. 1 TZ)

16. forma pohlavního styku (soulož, jiný pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se

souloží, jiná forma pohlavního styku).

Údaje k otázkám 15 a 16 SK neeviduje.

K předkládaným sestavám třeba dále uvést minimálně tato upozornění:

- pokud by žadatelka čerpala a porovnávala již zveřejněná data před rokem 2019, tak (nejen) ve SK došlo k mnoha změnám, které zapříčinily neporovnatelnost dat napříč tak dlouhým časovým obdobím; z tohoto důvodu by velmi pravděpodobně došla k chybným závěrům;

- údaje za "rok" 2021 jsou pouze za období 1.1.-30.11., data za celý rok 2021 zatím nejsou k dispozici, ale ke konci ledna je bude možno doplnit;

- většina sestav je počítána z registrovaných skutků.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 31. 1. 2022

vytisknout  e-mailem