Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Trestný čin pomluvy

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka poptávala „statistiky počtu podaných trestních oznámení (číslem) týkající se trestného činu pomluvy“, a dále uvedla:

„Chtěla bych se prosím zeptat, zda bude možné tyto informace poskytnout bezplatně (informace co nejstručněji, aby nevznikly náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací + elektronicky, aby nevznikly žádné náklady na pořízení kopií, opatření technických nosičů dat, odeslání apod.)?

Krajským ředitelstvím PČR, které mají zřízenou svou vlastní e-mailovou podatelnu, jsem žádost zaslala zvlášť (Jihočeského, Karlovarského, Královéhradeckého, Pardubického, Plzeňského, Ústeckého kraje), avšak dovoluji si tuto žádost zaslat i na tuto obecnou podatelnu, neboť nemám možnost ji takto zaslat i ostatním útvarům.“

Policie České republiky sdělila žadatelce, že její žádost spojí s ostatními jejími žádostmi o informace shodného obsahu zaslanými jednotlivým krajským ředitelstvím policie a všechny tyto žádosti z důvodu procesní ekonomie vyřídí společně. Zároveň vyzvala podatelku, aby svou žádost upřesnila, to znamená, aby uvedla, za jaké časové období požaduje statistické údaje o počtu trestních oznámení týkajících se trestného činu pomluvy podle § 184 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 40/2009 Sb.“), v členění podle krajských ředitelství policie. Podatelka upřesnila svou žádost tak, že uvedené statistické údaje požaduje za posledních pět let.

Povinný subjekt v této souvislosti konstatoval, že informační systém statistika kriminality provozovaný Policií České republiky eviduje počty skutků, na základě kterých byly zahájeny úkony trestního řízení podle ustanovení § 158 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, nikoli počty trestních oznámení. Konstatoval rovněž, že informační systém statistika kriminality eviduje trestnou činnost nikoli podle skutkových podstat trestných činů uvedených ve zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., nýbrž podle takticko-statistické klasifikace druhů trestné činnosti (dále jen „TSK“) tak, aby bylo možno sledovat vývoj kriminality bez ohledu na změny trestně-právních předpisů. Trestný čin podle § 184 zákona č. 40/2009 Sb. byl do roku 2020 statisticky evidován podle TSK 790 (ostatní trestná činnost) spolu s trestnými činy podle §§ 150-151, 164-167, 181-184, 218, 220-221, 227, 272-273, 275-278, 280, 328, 335-336, 344-347, 350-351, 364-365, 367-368 zákona č. 40/2009 Sb. Teprve od roku 2021 je trestný čin podle § 184  zákona č. 40/2009 Sb. evidován samostatně podle TSK 708.

Sestavení žadatelkou požadované statistiky počtu podaných trestních oznámení vztahujících se k trestnému činu pomluvy podle § 184 zákona č. 40/2009 Sb. za posledních pět let v členění podle krajských ředitelství policie by za celé podatelkou vymezené období vyžadovalo nahlédnutí do jednotlivých trestních spisů týkajících se všech skutků evidovaných podle TSK 790, respektive TSK 708 za účelem zjištění, zda v dané trestní věci byly úkony trestního řízení pro trestný čin pomluvy podle § 184 zákona č. 40/2009 Sb. zahájeny na základě trestního oznámení nebo jiného podnětu, a za období od počátku roku 2019 do konce roku 2020 navíc za účelem odlišení trestního řízení vedeného pro trestný čin pomluvy podle § 184 zákona č. 40/2009 Sb. od trestního řízení vedeného pro ostatní trestné činy evidované v informačním systému statistika kriminality podle TSK 790. Takový postup by povinný subjekt musel posoudit jako mimořádně rozsáhlé vyhledání informací podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., za které je oprávněn požadovat úhradu. Žadatelka ve své žádosti však poptávala pouze bezplatné poskytnutí informací, a proto povinný subjekt nevyčíslil výši úhrady.                   

Povinný subjekt dále sdělil žadatelce, že statistické přehledy kriminality od roku 2000 do současnosti členěné podle krajských ředitelství policie a zahrnující také skutky evidované podle TSK 790 a TSK 708 jsou zveřejněny na webu Policie České republiky www.policie.cz v záložce Informační servis, v rubrice Statistiky, v podrubrice Statistiky kriminality (https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2023.aspx), tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup. V této souvislosti ji podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. odkázal na zveřejněné informace. 

PhDr. Jiří Vokuš, 19. prosince 2023

vytisknout  e-mailem