Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Trestní stíhání právnických osob za období od 2013 – 2022

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace:

  • „statistik a dat o trestním stíhání právnických osob za období 2013 až 2022 (kolik bylo v daném roce spácháno trestných činů právnickými osobami a jaká byla v tomto období objasněnost.
  • Pokud policejní prezidium vede takovou statistiku, kolik případů po zahájení trestního stíhání za předmětné období skončilo pravomocným odsouzením.
  • Jaké trestní činy (kvalifikace) v předmětném období byly právnickými osobami páchány apod.“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.  žádost posoudila a žadateli zaslala soubor statistik „Trestní stíhání právnických osob 2013 – 2022“ (viz. příloha).

Povinný subjekt k výše uvedenému souboru statistik dále uvedl, že statistika kriminality (dále jen „SK“) eviduje právnické osoby jako pachatele od roku 2013, kdy v tomto roce je zaznamenán nízký počet stíhaných právnických osob a není vyloučeno, že systém zatím nezačal být plně v provozu a proto vypovídající dat jsou doporučována až od roku 2014.

Dále v měsíci říjen roku 2020 byla provedena změna u výši škody a prospěchu u trestných činů, čímž došlo ke změně definice trestného činu a (umělému) snížení kriminality. Tato změna se dotkla zejména majetkové a hospodářské trestné činnosti. Samotný rok 2020 není tedy porovnatelný s žádným jiným rokem a období před a po roce 2020 nejsou též porovnatelná.

Přiložená sestava je počítána z objasněných skutků, neboť až poté, co je odhalen pachatel, je skutek objasněn a je zjištěno, že pachatelem je právnická osoba. Statistika kriminality neeviduje tedy data o objasněnosti v souvislosti s právnickými osobami, neboť neznámým pachatelem může být kdokoliv. V přiloženém souboru statistik je předložen pouze obecný celkový přehled počtů registrovaných a objasněných skutků a stíhaných osob.

SK eviduje registrované skutky, tj. takové skutky, u nichž byly zahájeny úkony trestního stíhání podle § 159/3 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), (dále jen „TŘ“) a objasněné skutky, tj. registrované skutky, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání alespoň jedné osoby. Stíhanou osobou ve smyslu SK rozumíme osobu, které bylo v daném období sděleno obvinění podle § 160/1 TŘ nebo osobu jíž bylo sděleno podezření podle § 179a TŘ nebo osobu, která se dopustila činu jinak trestného a jejíž trestní stíhání je nepřípustné podle § 11 TŘ.

Dále od roku 2016 jsou zaznamenány počty stíhaných osob odlišnou metodikou, jelikož do roku 2016 byla stíhaná osoba započítána pouze pro její nejzávažnější trestnou činnost. Od roku 2016 pak je již počítána veškerá trestná činnost, což se jeví jako zdánlivý nárůst počtů jednotlivých takticko-statistických klasifikací (dále jen „TSK“) a nelze získat souhrnné počty prostým součtem hodnot jednotlivých TSK. SK je postavena podle TSK, nikoliv na sledování druhů trestné činnosti podle paragrafů trestního zákoníku. Počty stíhaných osob před a po roce 2016 jsou tedy neporovnatelné.

Policie České republiky nedisponuje daty o pravomocně odsouzených osobách, SK eviduje pouze způsob ukončení stíhané osoby policií. Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Z výše uvedeného důvodu v této části žádosti povinný subjekt podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., část žádosti žadatele odložil.

pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 6. 12. 2022

vytisknout  e-mailem