Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Trestná činnost na osobách se sníženou schopností obrany

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka se domáhala „poskytnutí statistických údajů ohledně trestných činů zasahujících populaci osob s hendikepem, resp. se sníženou schopností obrany“, a to z evidenčně statistického systému kriminality provozovaného Policií České republiky. Ve své žádosti dále uvedla:

„Prosím o poskytnutí následujících informací:

 1. Přehled všech trestných činů spáchaných na osobách s hendikepem a dalších osobách se sníženou schopností obrany (zejména č. 21-29 číselníku 3 Taktické hledisko osoby ESSK) od roku 2009 (včetně) do konce roku 2019. Pokud došlo k rozšíření číselníku, prosím o všechna statistická data týkající se osob s postižením.

Ve struktuře

 • Id_skutky
 • Id_pachatel
 • Souběhový paragraf tr. zákoníku
 • Kód objektu napadení
 • Taktické hledisko (náhodná osoba, jiná osoba a pod…)
 • Sociální hledisko oběti
 • Struktura skupiny
 • Věkové složení skupiny taktické hledisko skupiny
 • Další složení skupiny
 • Vztah oběti k pachateli
 • Okres – místo spáchání TČ
 • Útvar – místo spáchání TČ
 • Doba spáchání TČ
 • Datum dokonání TČ

Data žádáme poskytnout skutečně v rozsahu všech trestných činů spáchaných na těchto skupinách osob, neboť poslouží k metaidentifikaci trestných činů spáchaných na lidech s postižením. Data budou využitá pro zpracování analytické studie v rámci projektu Právem proti předsudkům.“

Policie České republiky poskytla žadatelce požadované statistické údaje. V této souvislosti považovala za nezbytné připojit k poskytnutým statistickým údajům následující poznámky.

Evidenčně statistický systém kriminality provozovaný Policií České republiky v minulosti neevidoval a ani v současnosti neeviduje oběti trestných činů ve smyslu zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, eviduje objekty napadení, které nelze s oběťmi trestných činů zaměňovat. Je-li objektem napadení konkrétní osoba, pak tato osoba je vždy zároveň obětí trestného činu, avšak každá oběť trestného činu nemusí být  zároveň objektem napadení. Tím může být například veřejný zájem.

V jednotlivých případech objekt napadení může vykazovat více vlastností uvedených v číselníku Taktické hledisko objektu napadení, přičemž hendikep, respektive snížená schopnost obrany objektu napadení nemusí být shledány jako prvořadě důležité pro trestní řízení nebo nemusí být ani známy, a proto v evidenčně statistickém systému kriminality provozovaném Policií České republiky nejsou zaznamenány. Z uvedeného důvodu poskytnuté statistické údaje mají pouze orientační charakter.  

Soubory statistických údajů obsažené v listech označených 2009, 2010-2015 a 2019 nejsou vzájemně plně porovnatelné, neboť s účinností od 1. ledna 2010 byl zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, nahrazen zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2010 byla rovněž změněna organizační struktura útvarů Policie České republiky s územní působností a v důsledku rekonstrukce evidenčně statistického systému kriminality provozovaného Policií České republiky, jež byla započata v roce 2016, došlo v roce 2019 ke změnám ve vztahu k evidenci objektů napadení (k jednomu skutku lze přiřadit více objektů napadení, nadále není evidován objekt napadení skupina osob, k jednomu objektu napadení lze přiřadit více taktických hledisek). Během rekonstrukce evidenčně statistického systému kriminality provozovaného Policií České republiky v letech 2016-2018 nebyl modul objektu napadení vůbec naprogramován, a proto požadované statistické údaje nejsou k dispozici.          

PhDr. Jiří Vokuš, 15. května 2020

vytisknout  e-mailem