Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Systém Centrální automatická kontrola vozidel

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

 1. Poskytnutí seznamu všech míst, kde jsou  ke dni zpracování této žádosti nainstalovány všechna zařízení, která zaznamenávají údaje do systému Automatické kontroly vozidel a  Centrální automatické kontroly vozidel (dále jen CAKV), myšleno zejména kamery, různá čidla či jiná telematická zařízení.

Žádám o seznam těchto míst v digitálně čitelné podobě (nejlépe xls, či podobné formáty) ve strukturované tabulce, obsahující místo (buď přesnou adresu, nebo pozice GPS), počet kamer na každém takovém místě, jejich vlastník, typ kamery a její příslušnost ke kamerovému systému. Jiné údaje nad rámec požadovaných v seznamu nevadí.

 1. Vysvětlení, kdy, z jakých důvodů a k jakým účelům byl obecně systém AKV a následně CAKV zřízen a k jakým účelům se využívá nyní.
 2. Sdělení přesné doby, po kterou se uchovávají záznamy z tohoto systému a právní rámec, na jehož základě je tato doba stanovena.
 3. Sdělení konkrétních typů údajů, které tento systém shromažďuje pro každý jednotlivý záznam.
 4. Sdělení, jakým způsobem jsou chráněny shromažďované údaje ze systému CAKV.
 5. Sdělení, kdo ochranu údaju ze systému CAKV zodpovídá.
 6. Sdělení, jakým způsobem jsou shromažďované údaje ze systému CAKV ukládány, na kolika fyzických místech jsou ukládány a zda-li jsou tato úložiště zálohována.
 7. Sdělení, jaké konkrétní instituce či jednotlivé osoby mají k údajům ze systému CAKV přístup. Žádám přesný seznam.
 8. Sdělení způsobu, jakým jsou evidovány přístupy oprávněných osob k údajům ze systému CAKV a taktéž sdělení informace, zda-li je ke každému jednotlivému přístupu zapisován důvod, kvůli kterému je záznam zobrazen, jedná-li se o systém s neomezeným přístupem pro každou oprávněnou osobu.
 9. Sdělení, po jak dlouhou dobu jsou ukládány údaje o konkrétních přístupech oprávněných osob k údajům ze systému CAKV.
 10. Sdělení, zda-li oprávněné osoby mají k údajům neomezený přístup, jako např. přihlašovací údaje a následné vyhledávání v systému nebo je náhlížení do systému postaveno na základě žádostí, které prochází nějakou formou schválení a až následně je ze systému připraven výstup pro konkrétní žádost.
 11. Sdělení, kdo je po právní stránce provozovatel tohoto systému.
 12. Sdělení, kdo je majitel infrastruktury tohoto systému (stačí pouze sdělení několika největších majitelů této infrastruktury, ať už obce či instituce, pokud není pouze jeden majitel)
 13. Sdělení přesného právního rámce, na jehož základě je tento sledovací systém legálně provozován.
 14. Zaslání potřebného souhlasného stanoviska odpovědných osob, instituce či institucí, díky nimž mohl být tento systém legálně uveden do provozu.
 15. Vysvětlení právního charakteru, proč není plošný sběr dat ze systému CAKV v rozporu se zákonem o o Policii České republiky č. 273/2008 Sb. (§ 62), který umožňuje shromažďovat pouze data „je-li to nezbytné pro plnění jejích úkolů“.
 16. Sdělení hmatatelných, statisticky podložených přínosů tohoto systému – např. statistika zlepšení odhalení kradených vozidel od doby zprovoznění uvedeného systému, atd. Jednoduše cokoliv, co by prokazatelně obhajovalo soustavné provozování tohoto systému.
 17. Sdělení, kolik stálo každý rok kompletní provozování tohoto systému. Částku prosím vždy za každý rok zvlášť.

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost

Povinný subjekt v souladu s § 12 zákona č. 106/1999 Sb. po vyloučení těch informací, u nichž to stanovuje zákon č. 106/1999 Sb., poskytl žadateli informace k následujícím bodům žádosti. Ve vztahu ke všem vyloučeným informacím povinný subjekt zároveň vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace.

Povinný subjekt konstatoval, že Policie České republiky využívá k automatické kontrole vozidel systém projekt Automatická kontrola vozidel (dále jen „projekt AKV“) a systém Centrální automatická kontrola vozidel (dále jen „CAKV“), jež projekt AKV nahrazuje.

Ad 1.

Ve vztahu k této otázce povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace.


Ad 2.

Účelem systému CAKV je poskytovat informace potřebné pro pátrání po vozidlech a tabulkách s přidělenými registračními značkami v rámci plnění úkolů policie ve smyslu § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (§ 24 odst. 1 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů). Účel CAKV zůstává stejný od doby zahájení provozu.


Ad 3.

Záznamy v CAKV se uchovávají po dobu 1 roku od jejich vložení do systému CAKV, s výjimkou velké přehledové fotografie, která je v CAKV uchovávána po dobu 6 měsíců od jejího vložení. Tato uschovací doba je stanovena jako nejvýše možná a může být s ohledem na technickou kapacitu zkrácena. Uschovací doba je stanovena ve smyslu § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.


Ad 4.

V CAKV jsou zpracovávány údaje v rozsahu fotografie, výřez fotografie s tabulkou registrační značky, registrační značka vozidla v textové podobě, mezinárodní poznávací značka v textové podobě, datum a čas výskytu vozidla, místo výskytu vozidla označené směrem jízdy vozidla a názvem pozemní komunikace, jedinečný identifikátor zdrojové kamery včetně její GPS souřadnice, identifikace vlastníka, typu kamery (mobilní, stacionární) a příslušnosti ke skupině kamer. Velká přehledová fotografie je pořizována pouze některými kamerami s ohledem na jejich technické možnosti.


Ad 5.

K této otázce se rovněž vztahuje rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace, které povinný subjekt současně vydal.


Ad 6.

Za ochranu údajů z CAKV zodpovídá provozovatel CAKV, kterým je organizační článek policejního prezidia České republiky, který provoz CAKV technicky zajišťuje (tj. národní centrum informačních a komunikačních technologií).

 
Ad 7.

K této otázce se rovněž vztahuje rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace, které povinný subjekt současně vydává.

 
Ad 8.

V rámci CAKV není stanovena žádná konkrétní pozice, na které by měl příslušný funkcionář přístup k údajům z CAKV. CAKV naopak po splnění interně nastavených kritérií využívají příslušníci nebo zaměstnanci policie napříč organizační strukturou policie. Samotné údaje z CAKV jsou dalším subjektům mimo policii předávány vždy pouze na základě příslušného zákonného oprávnění. Takto jsou údaje z CAKV poskytovány např. státnímu zastupitelství a soudům v rámci konkrétního trestního řízení, nebo Generálnímu finanční ředitelství (resp. příslušným finančním úřadům) na základě oprávnění ve smyslu § 57 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.


Ad 9.

Evidence přístupů probíhá automatizovaně v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V konkrétní evidenci přístupu (logu) je uvedena identifikace konkrétní osoby, která provedla operaci zpracování osobních údajů, včetně uvedení důvodu konkrétního dotazu do CAKV.


Ad 10.

V evidenci přístupů se údaje uchovávají po dobu 3 let s počátkem od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž byly pořízeny.


Ad 11.

Oprávněné osoby nemají k údajům z CAKV neomezený přístup, ale tento přístup se odvíjí od příslušné úrovně přístupu uživatele vzhledem k jeho zařazení a pracovní náplni. Na základě jednotlivých úrovní přístupu je uživatelům umožněno přímé vyhledávání v systému (se zadáním konkrétního důvodu dotazu), případně i zadávání dalších požadavků v CAKV napřímo, nebo skrze žádost oprávněné osobě.


Ad 12.

Provozovatelem CAKV je organizační článek Policejního prezidia České republiky, který provoz CAKV technicky zajišťuje (tj. národní centrum informačních a komunikačních technologií).

Ad 13.

Majitelem části infrastruktury CAKV je Policie České republiky, přičemž dochází i k využívání infrastruktury třetích subjektů na základě dohod o poskytování údajů. Jedná se především o kamery Ředitelství silnic a dálnic a kamery jednotlivých obcí na základě dílčích dohod.


Ad 14.

Ve smyslu § 60 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, policie v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů zpracovává informace, včetně osobních údajů. Zejména podle § 62 odst. 1 téhož zákona pak může policie pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy osob a věcí nacházejících se na místech veřejně přístupných, je-li to nezbytné pro plnění jejích úkolů ve smyslu § 2 předmětného zákona.


Ad 15.

Pro zahájení provozu CAKV nebylo vyžadováno žádné souhlasné stanovisko.


Ad 16.

Povinný subjekt konstatoval, že ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. praví, že informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuáloního. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se však povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Naopak zákon č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele.

Povinný subjekt dále konstatoval, že požadovanými informacemi ve smyslu citovaného zákonného ustanovení nedisponuje, jelikož pro zodpovězení předmětné otázky by musel zaujmout konkrétní právní názor. Na takovou činnost se ale informační povinnost nevztahuje a žádný právní předpis zároveň neukládá povinnému subjektu povinnost těmito informacemi disponovat.

Ad 17.

Povinný subjekt konstatoval, že požadovanými informacemi ve smyslu výše citovaného zákonného ustanovení nedisponuje. Policie České republiky nevede žádnou odpovídající statistiku ve vztahu k CAKV. Jednalo by se tak o vytváření nové informace, na kterou se ve smyslu § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. informační povinnost, jak již bylo řečeno, nevztahuje.


Ad 18.

Povinný subjekt konstatoval, že požadovanými informacemi ve smyslu výše citovaného zákonného ustanovení nedisponuje. Policie České republiky nemá tyto informace ve vztahu k CAKV k dispozici. Jednalo by se tak opět o vytváření nové informace, na kterou se ve smyslu § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. informační povinnost nevztahuje.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 18. 9. 2023

vytisknout  e-mailem