Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Statistika kyberkriminality

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

  • statistické informace o nápadu trestné činosti – za PČR jako celek a specificky za NCOZ (resp. ÚOKFK SKPV a ÚOOZ SKPV)
  • statistické informace o objasněnosti – za PČR jako celek a specificky za NCOZ (resp. ÚOKFK SKPV a ÚOOZ SKPV)
  • statistické informace o nápadu a objasněnosti trestné činnosti, která je definována na str. 29 Výroční zprávy NCOZ za rok 2018 jako “nezanedbatelný podíl případů, ve kterých pachatelé pomocí nejrozšířenější sociální sítě požadovali zaslání údajů z doručené SMS zprávy a následně tyto údaje zneužili k podvodným jednáním.” - celková četnost, souhrnná finanční škoda způsobená tímto jednáním pro jednotlivá léta, včetně toho jaká část připadala na objasněné případy a roční celková míra objasněnosti u tohoto typu protiprávního jednání
  • jaká celková finanční škoda byla v jednotlivých letech trestnou činností způsobena v oblasti kyberkriminality – roční součty za celou ČR
  • jaké byly počty poškozených v objasněných kauzách a počty poškozených osob v kauzách, jež se nepodařilo objasnit – roční sumarizace pro jednotlivá léta
  • na jaké kategorie dělí PČR pro účely statistického zpracování trestnou činnost v oblasti kyberkriminality
  • zda a případně jaký byl v jednotlivých letech oficiální odhad míry latentní kyberkriminality v ČR a jaký byl případný odhad finanční škody v souvislosti s latentní kriminalitou

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. předmětné podání posoudila a sdělila žadateli následující:


1) Statistika Policie České republiky je postavena na sledování podle místa spáchání trestné činnosti, nikoliv podle toho, kdo trestnou činnost zpracovává. Data za celou Policii České republiky jsou v přiložené tabulce.

Níže uvádíme statistické údaje o nápadu trestné činnosti za Národní centrálu proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (dále jen: „NCOZ“), jenž byly získány prostřednictvím Evidence trestního řízení (dále jen „ETŘ“). Tato evidence umožňuje čerpat statistická data až od roku 2008. Statistická data se vztahují na NCOZ, jelikož ETŘ neumožňuje rozdělovat spisy na bývalé ÚOKFK a ÚOOZ. Uvedená statistická data nemusí odpovídat statistickým údajům poskytovaným v dřívějších letech, a to z důvodu vzniklých či prováděných změn v průběhu celého trestního řízení.

2008 -   nápad spisů celkem 232

2009 -   nápad spisů celkem 378

2010 -   nápad spisů celkem 421

2011 -   nápad spisů celkem 375

2012 -   nápad spisů celkem 362

2013 -   nápad spisů celkem 273

2014 -   nápad spisů celkem 288

2015 -   nápad spisů celkem 255

2016 -   nápad spisů celkem 358

2017 -   nápad spisů celkem 247

2018 -   nápad spisů celkem 304

Statistické vykazování trestné činnosti páchané prostřednictvím internetu a dalších sociálních sítí je vedeno od roku 2011, relevantní data za léta 2005 – 2010 tedy nejsou k dispozici.


2) Data za celou Policii České republiky jsou k nalezení v přiložené tabulce. Co se týká specifických údajů NCOZ, tato data byla získána prostřednictvím Evidence trestního řízení (dále jen „ETŘ“) a tedy jak již bylo vysvětleno výše, jedná se o data od roku 2008 vztahující se na NCOZ.


2008 - celkem 108

2009 - celkem 142

2010 - celkem 141

2011 - celkem 162

2012 - celkem 125

2013 - celkem 123

2014 - celkem 101

2015 - celkem 122

2016 - celkem 94

2017 - celkem 103

2018 – celkem 111


3) K otázce týkající se podání statistické informace o nápadu a objasněnosti trestné činnosti, která je definována na str. 29 Výroční zprávy NCOZ za rok 2018 jako “nezanedbatelný podíl případů, ve kterých pachatelé pomocí nejrozšířenější sociální sítě požadovali zaslání údajů z doručené SMS zprávy a následně tyto údaje zneužili k podvodným jednáním“ sdělujeme, že popisovaná trestná činnost není samostatně statisticky vykazována, přičemž taková jednání jsou zahrnuta do statistik jako trestný čin „Podvod“ podle ustanovení § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, spáchaný prostřednictvím internetu. K uvedenému dále konstatujeme, že vzhledem k širokému objemu skladby nápadu trestné činnosti statisticky vykazované právě jako trestný čin „Podvod“ dle výše zmíněného ustanovení nelze podíl popisované trestné činnosti a s tím související další statistická data, na něž se dotazujete, nikterak konkretizovat, avšak s ohledem na současnou praxi lze ze zkušenosti dospět k závěru, že podíl popisované trestné činnosti z celkové skladby má v posledních letech vzestupný charakter.


4) Data za celou Policii České republiky jsou obsahem přiložené tabulky. Dále povinný subjekt upozornil, že „kyberkriminalita“ je sledována až od roku 2011.


5) Statistika Policie České republiky eviduje údaje o počtech skutků a pachatelích trestné činnosti. Neeviduje poškozené osoby ani oběti trestné činnosti.


6) Kyberkriminalitu rozlišuje Policie České republiky na kategorie: spácháno internetema spácháno ostatními sítěmi. Konkrétní data naleznete v přiložené tabulce.


7) Statistika Policie České republiky eviduje spáchané trestné činy (včetně příprav a pokusů), v současné době neexistují oficiální odhady míry latentní kriminality. Rovněž neexistuje metodika, jak provádět výpočty nebo spíše odhady množství a výše škod v souvislosti s latentní kriminalitou.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 8. 10. 2019

vytisknout  e-mailem