Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Statistika kriminality za rok 2018

PLZEŇSKÝ KRAJ - V roce 2018 zaevidovali policisté v Plzeňském kraji celkem 9923 trestných činů. 

STATISTIKA KRIMINALITY ZA ROK 2018

Za dvanáct měsíců loňského roku evidují policisté v Plzeňském kraji celkem 9923 případů, které byly kvalifikovány jako trestné činy. V porovnání s rokem 2017 jsme zaznamenali mírný nárůst trestné činnosti. Přesto můžeme konstatovat a je i patrné z následující tabulky a grafu, že z dlouhodobého hlediska má kriminalita v Plzeňském kraji klesající a v posledním roce konstantní tendenci. V porovnání s rokem 2015 klesl nápad trestné činnosti o 589 případů, oproti roku 2014 dokonce o 2068 případů. Z celkového počtu trestných činů se podařilo objasnit 4812 případů, což je 48,49 % z celkového nápadu trestné činnosti. Škoda způsobená pachateli trestné činnosti byla vyčíslena na částku přesahující 520 miliónů korun.

Graf 1:Vývoj nápadu trestné činnosti v Plzeňském kraji v letech 2010 – 2018

Plzeňský kraj

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Plzeňský kraj – celkem zjištěno skutků

13843

13752

12822

13713

11991

10512

9679

9727

9923

Graf 2: Porovnání celkové kriminality na jednotlivých územních odborech a městském ředitelství v letech 2014 - 2018

     Nejvíce trestných činů bylo jako v předešlých letech spácháno na území Městského ředitelství policie Plzeň, a to celkem 4942 skutků. Služební obvod městského ředitelství je však zatížen mnoha kriminogenními faktory, jako je vysoká anonymita, velká fluktuace osob či vysoký příliv pracovních sil z okolí města. Dalším zatíženým teritoriem jsou územní odbor Plzeň-venkov, následují územní odbory Klatovy, Tachov a Domažlice. Nejmenší nápad trestné činnosti pak má územní odbor Rokycany.

Porovnání kriminality

Plzeňský kraj

Plzeň-město

Plzeň-venkov

Domažlice

Klatovy

Tachov

Rokycany

Násilná kriminalita

2014

853

393

120

65

102

97

76

2015

872

458

138

58

66

75

77

2016

859

452

133

52

83

77

62

2017

795

369

156

72

81

63

54

2018

793

364

138

70

95

56

70

Mravnostní kriminalita

2014

107

57

17

8

11

10

4

2015

104

44

20

14

9

9

8

2016

127

49

32

13

9

14

10

2017

116

40

23

15

16

15

7

2018

161

55

23

20

26

26

11

Majetková kriminalita

2014

6791

3633

912

449

758

560

479

2015

5585

3268

722

356

523

438

278

2016

4510

2562

571

347

382

350

298

2017

4779

2864

541

323

411

424

216

2018

4825

2926

550

306

348

462

233

Ostatní kriminalita

2014

1572

546

268

180

302

149

127

2015

1283

494

249

151

170

122

97

2016

1331

591

182

155

180

153

70

2017

1387

624

209

182

178

113

81

2018

1428

635

249

126

162

152

104

Zbývající kriminalita

2014

1687

514

294

244

241

222

172

2015

1581

456

303

248

238

207

129

2016

1707

529

368

209

282

202

116

2017

1375

413

293

187

209

179

94

2018

1565

459

324

196

261

207

118

Hospodářská kriminalita

2014

981

446

138

95

101

138

63

2015

1087

524

121

113

139

115

75

2016

1144

546

174

104

149

100

70

2017

1275

588

193

108

163

136

87

2018

1150

502

173

136

173

89

77

Celková kriminalita

2014

11991

5589

1749

1041

1515

1176

921

2015

10512

5244

1553

940

1145

966

664

2016

9679

4730

1460

880

1085

896

626

2017

9727

4898

1415

887

1058

930

539

2018

9923

4942

1457

       854

   1065           

    992

       61

Tabulka 1: Porovnání jednotlivých druhů kriminality v letech 2014 – 2018

Graf 3:Podíl jednotlivých druhů trestné činnosti na celkovém nápadu v roce 2018

Majetkové trestné činy

     Pachatelé se stejně jako v předchozích letech nejvíce dopouštěli majetkové trestné činnosti. V roce 2018 zapsali policisté do statistik 4825 případů, to je o 46 případů více než v roce 2017.Graf 4:Porovnání celkové majetkové trestné činnosti v letech 2014-2018

Z hlediska porovnání jednotlivých územních odborů a městského ředitelství vidíme, že nejvíce majetkových trestných činů řeší policisté Městského ředitelství policie Plzeň. Jedná se o 61 % z celkového počtu trestných činů celého krajského ředitelství.

Majetková kriminalita

rok 2018

rok 2017

Srovnání s rokem 2017

Plzeňský kraj

4825

4779

+46

MŘ Plzeň-město

2926

2864

+62

ÚO Plzeň-venkov

550

541

+9

ÚO Domažlice

306

323

-17

ÚO Klatovy

348

411

-63

ÚO Tachov

462

424

+38

ÚO Rokycany

233

216

+1

Tabulka 2:Majetková kriminalita dle jednotlivých územních odborů a městského ředitelství

Graf 5: Porovnání majetkové kriminality rok 2017 a 2018

Graf 6: Podíl majetkové trestné činnosti v procentech na jednotlivých územních odborech a městském ředitelství

Krádeže prosté

Z hlediska majetkové trestné činnosti byly nejčastěji v roce 2018 zastoupeny krádeže prosté, v uplynulém roce však policisté zapsali do policejních statistik o 145 případů méně než v roce 2017 (rok 2018 - 2682 skutků, rok 2017 - 2827 skutků). U sledované trestné činnosti se zvýšilo procento objasněnosti. Zatímco v roce 2017 policisté objasnili 829 případů, což je z celkového počtu 29,32%, tak v roce 2018 se objasněnost s počtem 908 případů zvýšila na 33,86 %. Meziroční nárůst jsme zaznamenali u krádeží kapesních, kterých bylo v roce 2018 celkem 169, což je o 62 případů více než v roce 2017 a také u krádeží, kterých se pachatelé dopouštěli na osobách. V roce 2018 jsme evidovali 259 krádeží na osobách, což je o 113 případů více než v roce 2017, kdy jich bylo 146.

 Krádeže vloupáním

     V roce 2018 jsme zaevidovali celkem 1309 případů vloupání, což je o 121 případů více než v roce 2017, kdy bylo zaevidováno případů 1188. Mírný pokles policisté zaznamenali u vloupání do víkendových chat, pachatelé se ve srovnání s rokem 2017 však častěji dopouštěli vloupání do rodinných domků a bytů. Policisté v roce 2018 objasnili celkem 263 případů krádeží vloupáním, což je 20,09 % (v roce 2017 se jednalo o 197 objasněných případů, tedy 16,58 %)

AUTOKRIMINALITA

Ve srovnání s rokem 2018 evidujeme pokles krádeží věcí z automobilů. V roce 2018 je evidováno o 190 případů krádeží věcí z automobilů méně než v roce 2017 (rok 2018 - 476 skutků, rok 2017 - 666 skutků). Mírný nárůst pak policisté zaznamenali u krádeží motorových vozidel. V roce 2018 poškození nahlásili celkem 190 krádeží všech motorových vozidel (v roce 2017 se jednalo o celkem 180 případů krádeží motorových vozidel). V oblasti krádeží motorových vozidel jsme zaznamenali zvýšenou objasněnost, ta dosáhla v roce 2018 u krádeží dvoustopých vozidel až k hodnotě 42,11 % a u krádeží jednostopých vozidel k hodnotě 26,32%. Policistům z Plzeňského kraje se již dlouhodobě daří objasňovat tuto trestnou činnost, když pro srovnání uvážíme, že například v roce 2011 bylo objasněno 26% případů odcizených vozidel a v roce 2018 se kriminalisté dostali na hodnotu přesahující 42 % objasněných případů.

 Krádeže jízdních kol

V uplynulém roce se policistům dařilo také objasňovat případy krádeží jízdních kol. Zatímco v roce 2017 policisté objasnili celkem 37 případů (16,09 % objasněnosti), tak v roce 2018 se jednalo o 72 případů (20,09 % objasněnosti).

Krádeže

Rok 2018

rok 2017

srovnání s rokem 2017

  • krádeže prosté celkem

2682

2827

-145

  • krádeže vloupáním celkem

1309

1188

+121

  • vloupání do rodinných domků

174

148

+26

  • vloupání do víkendových chat

126

133

-7

  • vloupání do bytů

160

149

+11

  • krádeže věcí z automobilů

476

666

-190

  • krádeže všech motorových vozidel

190

180

+10

  • krádeže jízdních kol

218

230

-12

  • krádeže kapesní

169

107

+62

  • krádeže na osobách

259

146

+113

Tabulka 3: Přehled krádeží prostých a krádeží vloupáním za rok 2018 a 2017

Násilné a mravnostní trestné činy

Za uplynulý rok 2018 evidujeme na území Plzeňského kraje o 2 případy násilných trestných činů méně než v roce 2017 (rok 2018 - 793 případů, rok 2017 - 795 případů). Policistům se v loňském roce podařilo dopadnout pachatele této trestné činnosti v 515 případech, což znamená, že byli úspěšní v 66,94 %.

Graf 7: Vývoj násilné trestné činnosti v letech 2011 - 2018

U násilné trestné činnosti zaznamenali policisté nejvíce trestných činů, které byly kvalifikovány jako úmyslné ublížení na zdraví (291 případů), následovalo porušování domovní svobody (149 případů), nebezpečné vyhrožování (110 případů), loupeže (87 případů) a vydírání (68 případů). Následující graf sleduje vývoj nápadu trestné činnosti u trestného činu loupeže, který má dlouhodobě od roku 2011 klesající tendenci. Kriminalisté jsou také úspěšní při jeho objasňování. V roce 2018 se podařilo v Plzeňském kraji objasnit 36 případů loupeží, což odpovídá 41,38 % z celkového počtu 87 případů loupeže.

Graf 8: Počet trestných činů loupeže v letech 2011 – 2018

rok 2018

rok 2017

srovnání s rokem 2017

násilné trestné činy celkem

793

795

-2

vražda

6

14

-8

loupež

87

91

-4

úmyslné ublížení na zdraví

291

249

+42

nebezpečné vyhrožování

110

110

0

vydírání

68

54

+14

porušování domovní svobody

149

182

-33

Tabulka 4: Přehled celkové a vybrané trestné činnosti násilného charakteru za rok 2018 a 2017

Co se týká mravnostních trestných činů, tak bylo zapsáno do policejních statistik v roce 2018 celkem 161 případů, což je o 45 případů více než v roce 2017. U mravnostní trestné činnosti bylo zaznamenáno 42 případů pohlavního zneužívání a 36 případů znásilnění.

rok 2018

rok 2017

srovnání s rokem 2017

mravnostní trestné činy celkem

161

116

+45

znásilnění

36

31

+5

pohlavní zneužívání

42

43

-1

Tabulka 5: Přehled celkové a vybrané trestné činnosti mravnostního charakteru za rok 2018 a 2017

Drogová kriminalita

     V souvislosti s drogovou problematikou bylo v roce 2018 zaevidováno celkem 274 trestných činů (v roce 2017 celkem 272 případů). V roce 2018 bylo v rámci krajského ředitelství odhaleno ve spolupráci s územními odbory a městským ředitelstvím celkem 19 pěstíren konopí a 13 varen metamfetaminu (v roce 2017 se jednalo o 39 pěstíren konopí a 3 varny).

Trestný čin

rok 2018

rok 2017

srovnání s rokem 2017

Nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů (§ 283 TZ)

200

203

-3

Šíření toxikomanie (§ 287 TZ)

7

2

+5

Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu

(§ 284 TZ)

49

37

+12

Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu

(§ 286 TZ)

3

11

-8

Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku

(§ 285 TZ)

15

19

-4

Tabulka 6: Přehled trestných činů v souvislosti s drogovou problematikou za rok 2018 a 2017

Ostatní trestná činnost

     V ostatní trestné činnosti vykazují policejní statistiky například 581 trestných činů kvalifikovaných jako maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ve srovnání s rokem 2017 je to o 30 případů méně (v roce 2017 - 611 případů). Meziroční nárůst policisté zaevidovali v Plzeňském kraji u výtržnictví. Těchto případu bylo v roce 2018 zapsáno 213, což je o 48 skutků více, než bylo v roce 2017.

    

Trestný čin

rok 2018

rok 2017

srovnání s rokem 2016

maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání

581

611

-30

sprejerství

234

229

+5

výtržnictví

213

165

+

Tabulka 7: Vybrané trestné činy za rok 2018 a 2017

Zbývající kriminalita

Ze zbývající kriminality policisté v loňském roce prověřovali například 568 případů ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství, což je o 141 případů více než v roce 2017. Dále 425 případů zanedbání povinné výživy.

Trestný čin

rok 2018

rok 2017

srovnání s rokem 2017

ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství

568

427

+141

zanedbání povinné výživy

425

437

-12

Tabulka 8: Vybrané trestné činy (rok 2018, 2017)

Hospodářské trestné činy (padělání a pozměnění peněz, podvody…)

     Hospodářské trestné činy se na statistice za rok 2018 podílely 1150 případy, kdy z tohoto počtu bylo objasněno 620 skutků, tedy 53,91 %. V roce 2018 byl tedy zaznamenán oproti roku 2017 (evidováno celkem 1275 hospodářských trestných činů) pokles trestné činnosti na úseku hospodářské kriminality. Z vybrané hospodářské trestné činnosti policisté řešili celkem 290 případů neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (v roce 2017 se jednalo o 281 případů), dále 159 podvodů (rok 2017 – 132), 88 případů zpronevěry (rok 2017 - 104 případů).

Trestný čin

rok 2018

rok 2017

srovnání s rokem 2017

hospodářské trestné činy celkem

1150

1275

-125

podvod

159

132

+27

Pojistný podvod

6

19

-13

Úvěrový podvod

110

171

-61

Dotační podvod

4

3

+1

neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku

290

281

+9

zpronevěra

88

104

-1

Tabulka 9: Přehled celkové a vybrané trestné činnosti hospodářského charakteru za rok 2018 a 2017

Trestná činnost – pachatelé (celkem stíháno či vyšetřováno osob –dále rozděleno na recidivisté, nezletilí, mladiství, ženy)

V roce 2018 bylo v rámci trestního řízení stíháno či vyšetřováno celkem 4506 osob, z toho v 1282 případech se jednalo o recidivisty, 78 osob bylo v nezletilém věku, 116 osob pak ve věku mladistvém, v 656 případech se trestné činnosti dopustila žena.

stíháno, vyšetřováno osob

rok 2018

rok 2017

srovnání s rokem 2017

celkem

4506

4607

-101

„recidivisté“

1282

1607

-325

nezletilí

78

72

+6

mladiství

116

118

-2

ženy

656

733

-77

Tabulka 10: Počet osob stíhaných či vyšetřovaných v rámci trestního řízení
por. Mgr. Markéta Fialová
15. února 2019
 

vytisknout  e-mailem