Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stálá protikorupční komise Policie České republiky

Stálá protikorupční komise Policie České republiky byla zřízena v roce 2006 rozkazem policejního prezidenta k realizaci úkolů vyplývajících z vládního programu boje proti korupci a z resortního interního protikorupčního programu. Komise je poradním orgánem policejního prezidenta na úseku koordinace a metodiky vnitroresortních protikorupčních opatření.
 
Stálá protikorupční komise Policie České republiky navrhuje, zpracovává, projednává a doporučuje policejnímu prezidentovi formy a metody implementace resortního interního protikorupčního programu a spolupůsobí při jeho naplňování. Provádí metodickou a kontrolní činnost na úseku aplikace protikorupčních opatření u útvarů Policie České republiky, indikuje zdroje a formy možného korupčního jednání, zabezpečuje jejich analýzy a navrhuje potřebná preventivní opatření. Spolupůsobí také při vytváření podmínek pro informování veřejnosti o právech osob při úředním jednání s příslušníky a zaměstnanci Policie České republiky a zveřejňuje v souladu s právními předpisy zjištěné případy korupčního jednání. Spolupracuje přitom s Ministerstvem vnitra, orgány veřejné správy, nevládními organizacemi, občanskými sdruženími a odbornou veřejností.
 
Členy Stálé protikorupční komise Policie České republiky jsou zástupci Policejního prezidia České republiky, všech krajských ředitelství policie, Služby cizinecké policie a Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování. V rámci komise pracují analytická, legislativní a mediální sekce, sekce nejlepší praxe, sekce vnější služby, ekonomických činností a služby kriminální policie a vyšetřování.
 
Během svého dosavadního působení Stálá protikorupční komise Policie České republiky navrhla a prosadila řadu protikorupčních opatření. Iniciovala například zařazení kompetence reflektující protikorupční aktivity vedoucích příslušníků Policie České republiky do pravidelného služebního hodnocení, podnítila využívání audiovizuálních záznamových zařízení ve služebních vozidlech k monitorování činnosti policejních hlídek v terénu nebo testování plateb blokových pokut uložených policisty prostřednictvím platebních karet. Inspirovala také různá protikorupční opatření v rámci Služby cizinecké policie, mezi nimi stavebně technické úpravy služeben a jejich vybavení audiovizuální záznamovou technikou nebo systém několika policistů a zaměstnanců policie, kteří se podílejí na správním řízení v téže věci. Velkou pozornost věnovala výchově, výcviku a prověřování protikorupční odolnosti zejména mladých policistů v rámci základní odborné a služební přípravy. Navázala přitom úzkou součinnost s vedením vyšších a středních policejních škol Ministerstva vnitra.
 
Etický kodex Policie České republiky
 
Článek 3., písmeno h):
 
Zásadně odmítat jakékoli korupční jednání, netolerovat tuto protizákonnou činnost u jiných příslušníků policie České republiky, odmítnout dary nebo jiné výhody, jejichž přijetím by mohlo dojít k ovlivnění výkonu služby.

vytisknout  e-mailem