Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Činnost dálničních oddělení Středočeského kraje

KRAJ – Policejní dohled na dálnicích Středočeského kraje 

 

Policisté odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství Středočeského provádí pravidelně výkon služby na pozemních komunikacích a dálnicích Středočeského kraje.

Přes území Středočeského kraje se prolíná osm dálničních tepen. Mezi dálnicemi Středočeského kraje se nachází i nejvytíženější pozemní komunikace v České republice, a to dálnice D 1, která je spojnicí na trase mezi hlavním městem Prahou, Brnem a Ostravou. Denně po této dálnici projede několik tisíc dopravních prostředků osobní a nákladní dopravy včetně autobusové.

Součástí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství Středočeského kraje jsou jednotlivá dálniční oddělení, která jsou rozmístěna na pěti stanovištích. Dálniční oddělení Mirošovice a Bernartice zajišťují v rozdělených úsecích dálnici D 1, dálniční oddělení Nová Ves dálnici D 8, dálniční oddělení Poříčany dálnici D 11 a dálniční oddělení Rudná dálnici D 5. Dále se ve Středočeském kraji nacházejí ještě čtyři dálnice, které jsou bez dálničních odděleních a na bezpečnost v silničním provozu v těchto úsecích dohlíží policisté z příslušných dopravních inspektorátů. Jedná se o dálnici D 7 z Prahy do Slaného ve směru jízdy do Chomutova, dálnici D 6 z Prahy do Nového Strašecí ve směru jízdy do Karlových Varů, dálnici D 4 z Prahy na Příbramsko a dálnici D 10 z Prahy do Liberce.    

Jakou dálnici mají jednotlivá dálniční oddělení v gesci

 • dálničního oddělení Bernartice je úsek dálnice D 1 ve směru Praha – Brno v rozsahu 34,370 km až 73,751 km a ve směru Brno - Praha v rozsahu 73,751 km až 34,449 km, včetně obslužných zařízení, uzavřených prostorů a mimoúrovňových křižovatek,
 •  dálničního oddělení Mirošovice je úsek dálnice D 1 ve směru Praha – Brno v rozsahu 0,000 km až 34,370 km a ve směru Brno – Praha v rozsahu 34,449 km až 0,000 km, včetně obslužných zařízení, uzavřených prostorů a mimoúrovňových křižovatek; na úseku v rozsahu 0,000 km až 4,600 km vykonává působnost za Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy,

 • dálničního oddělení Nová Ves je úsek dálnice D 8 v obou směrech v rozsahu 2,248 km (R 8) až 48,000 km včetně obslužných zařízení uzavřených prostorů a mimoúrovňových křižovatek; na úseku v rozsahu 24,000 km až 48,000 km vykonává působnost za Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje,

 • dálničního oddělení Poříčany je úsek dálnice D 11 v obou směrech v rozsahu 0,000 km až 49,000 km včetně obslužných zařízení, uzavřených prostorů a mimoúrovňových křižovatek; na úseku v rozsahu 0,000 km až 4,450 km vykonává působnost za Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy,

 • dálničního oddělení Rudná je úsek dálnice D 5 v obou směrech v rozsahu 0,000 km až 41,815 km, včetně obslužných zařízení, uzavřených prostorů a mimoúrovňových křižovatek.

Základní činností dálničního oddělení je plnění úkolů vyplývajících z právního předpisu (zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů) na úseku a dále Pokyn Ř ŘSDP č.3/2010, kterým se upravuje činnost dálničních oddělení Policie České republiky:

 • dopravní služby – zejména provádí dohled na bezpečnost a plynulost dálničního provozu a podílí se na jeho řízení, včetně řízení a monitorování dálničního provozu v tunelech,
 • ochrany veřejného pořádku – zejména spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku na dálničním tělese, na parkovištích a obslužných zařízeních, a byl-li veřejný pořádek porušen, činí opatření k jeho obnovení,
 • trestního řízení – odhaluje trestné činy, zjišťuje jejich pachatele, provádí neodkladné
  a neopakovatelné úkony a před zahájením trestního stíhání koná prověřování
  k trestným činům, které nespadají do příslušnosti jiných nižších organizačních článků policejních orgánů, v úzké součinnosti s příslušným státním zástupcem provádí úkony ve zkráceném řízení trestním,
 • přestupkového řízení – odhaluje a oznamuje přestupky, provádí nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zjištění a zajištění důkazních prostředků, šetří dopravní nehody a projednává přestupky v blokovém řízení,
 • součinnosti s útvary nebo organizačními články policie, v jejichž služebním obvodu působí, a jedná-li se o příhraniční dálniční oddělení i s policejními orgány jiných států podle platných dohod a smluv o policejní spolupráci,
 • pátrání po osobách a věcech a na úseku závojového pátrání (např. mezinárodní nelegální pohyb vozidel, obchod s drogami včetně jejich pašování, organizace převaděčství, krádeže prováděné organizovanými skupinami, majetkové delikty, přechovávání osob a věcí, obchod s lidmi, pašování zbraní a výbušnin, používání padělků tuzemských a cizích úředních dokladů),
 • spolupráce s orgány a organizacemi státní správy, zejména s příslušným správcem dálnice při zajištění bezpečnosti a plynulosti dálničního provozu, při opatřeních zabraňujících hrozícím škodám na tělese dálnice, jejích součástech a obslužných zařízeních,
 • dopravních informací, které shromažďuje od hlídek v terénu a vkládá je do informačního systému CDI; dopravní informace předá ihned po jejich zjištění, ověření nebo doplnění; v případě, že řízení a monitoring dálničního provozu je prováděn s využitím telematických zařízení a řídících dopravních systémů, poskytne takto získané informace do příslušných dopravních informačních systémů podle jejich významu pro dálniční provoz, zpravidla cestou operátorů řízení a monitorování dopravy v dálničních tunelech nebo dozorčí služby.

  Výkon služby na středočeských dálničních odděleních je zajišťován nepřetržitě dozorčí službou a hlídkovou službou. Dozorčí služba zajišťuje akceschopnost dálničního oddělení a navazuje na činnost operačního střediska policie.

  Některé další zákony a interní předpisy související s činností dálničního oddělení: zákon
  č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,  zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a dále interní akty řízení, kterými se upravuje činnost šetření silničních dopravních nehod a další zákonné normy, či interní předpisy.

  Dopravně bezpečnostní akce jsou organizovány s cílem pozitivně ovlivnit bezpečnostní situaci na určitém teritoriu při nasazení maximálního počtu sil a prostředků. Dopravně bezpečnostní akce se organizují na území v působnosti krajského ředitelství policie, útvarů zřízených v rámci krajského ředitelství policie, územního odboru krajského ředitelství policie nebo na celém území České republiky. Do těchto akcí se zařazuje co nejvyšší počet policistů služby dopravní policie a v případě potřeby i z jiných útvarů nebo organizačních článků policie, pokud nebude narušeno plnění jejich hlavních úkolů.

  Podle zaměření se organizuje dopravně bezpečnostní akce „X“ zaměřená na všeobecný dohled na silniční provoz s využitím jednotlivých speciálních kontrol nebo dopravně bezpečnostní akce „Y“ zaměřená na speciální kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči vozidel před a během jízdy.

  Zmíněných akcí se v rámci svého územního obvodu zúčastňují i policisté služebně zařazení na jednotlivých dálničních odděleních Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.

  Používaná technika

  → služební vozidla přidělená jednotlivým dálničním oddělením - vyhotovena v barevném provedení Policie ČR nebo v civilním provedení.

  → služební motocykly

  → silniční rychloměry např. zn. RAMER 10C nebo PolCam PC 2006 (zabudované ve služebních vozidlech) – slouží k měření rychlosti jízdy kontrolovaných vozidel

  → Dräger Alcotest 7510 - analyzátor alkoholu v dechu (zpravidla u řidičů  motorových vozidel)

  → DrugWipe - test určený k použití pro kvalitativní detekci drog v lidských slinách a potu

  → zastavovací pás

  → lokalizační záznamové zařízení

  → mobilní bezpečná platforma

  → defibrilátor

  → platební terminál.

  nprap. Jana Šteinerová
  tisková mluvčí
  P ČR  Kladno
  9. března 2020

vytisknout  e-mailem