Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Činnost dálničních oddělení Středočeského kraje

KRAJ – Policejní dohled na dálnicích Středočeského kraje 

Policisté odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství Středočeského provádí pravidelně výkon služby na pozemních komunikacích a dálnicích Středočeského kraje.

Přes území Středočeského kraje se prolíná osm dálničních tepen. Mezi dálnicemi Středočeského kraje se nachází i nejvytíženější pozemní komunikace v České republice, a to dálnice D 1, která je spojnicí na trase mezi hlavním městem Prahou, Brnem a Ostravou. Denně po této dálnici projede několik tisíc dopravních prostředků osobní a nákladní dopravy včetně autobusové.

Součástí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství Středočeského kraje jsou jednotlivá dálniční oddělení, která jsou rozmístěna na pěti stanovištích. Dálniční oddělení Mirošovice a Bernartice zajišťují v rozdělených úsecích dálnici D 1, dálniční oddělení Nová Ves dálnici D 8, dálniční oddělení Poříčany dálnici D 11 a dálniční oddělení Rudná dálnici D 5. Dále se ve Středočeském kraji nacházejí ještě čtyři dálnice, které jsou bez dálničních odděleních a na bezpečnost v silničním provozu v těchto úsecích dohlíží policisté z příslušných dopravních inspektorátů. Jedná se o dálnici D 7 z Prahy do Slaného ve směru jízdy do Chomutova, dálnici D 6 z Prahy do Nového Strašecí ve směru jízdy do Karlových Varů, dálnici D 4 z Prahy na Příbramsko a dálnici D 10 z Prahy do Liberce.    

Jakou dálnici mají jednotlivá dálniční oddělení v gesci

 • dálničního oddělení Bernartice je úsek dálnice D 1 ve směru Praha – Brno v rozsahu 34,370 km až 73,751 km a ve směru Brno - Praha v rozsahu 73,751 km až 34,449 km, včetně obslužných zařízení, uzavřených prostorů a mimoúrovňových křižovatek,
 •  dálničního oddělení Mirošovice je úsek dálnice D 1 ve směru Praha – Brno v rozsahu 0,000 km až 34,370 km a ve směru Brno – Praha v rozsahu 34,449 km až 0,000 km, včetně obslužných zařízení, uzavřených prostorů a mimoúrovňových křižovatek; na úseku v rozsahu 0,000 km až 4,600 km vykonává působnost za Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy,

 • dálničního oddělení Nová Ves je úsek dálnice D 8 v obou směrech v rozsahu 2,248 km (R 8) až 48,000 km včetně obslužných zařízení uzavřených prostorů a mimoúrovňových křižovatek; na úseku v rozsahu 24,000 km až 48,000 km vykonává působnost za Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje,

 • dálničního oddělení Poříčany je úsek dálnice D 11 v obou směrech v rozsahu 0,000 km až 49,000 km včetně obslužných zařízení, uzavřených prostorů a mimoúrovňových křižovatek; na úseku v rozsahu 0,000 km až 4,450 km vykonává působnost za Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy,

 • dálničního oddělení Rudná je úsek dálnice D 5 v obou směrech v rozsahu 0,000 km až 41,815 km, včetně obslužných zařízení, uzavřených prostorů a mimoúrovňových křižovatek.

Základní činností dálničního oddělení je plnění úkolů vyplývajících z právního předpisu (zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů) na úseku a dále Pokyn Ř ŘSDP č.3/2010, kterým se upravuje činnost dálničních oddělení Policie České republiky:

 • dopravní služby – zejména provádí dohled na bezpečnost a plynulost dálničního provozu a podílí se na jeho řízení, včetně řízení a monitorování dálničního provozu v tunelech,
 • ochrany veřejného pořádku – zejména spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku na dálničním tělese, na parkovištích a obslužných zařízeních, a byl-li veřejný pořádek porušen, činí opatření k jeho obnovení,
 • trestního řízení – odhaluje trestné činy, zjišťuje jejich pachatele, provádí neodkladné
  a neopakovatelné úkony a před zahájením trestního stíhání koná prověřování
  k trestným činům, které nespadají do příslušnosti jiných nižších organizačních článků policejních orgánů, v úzké součinnosti s příslušným státním zástupcem provádí úkony ve zkráceném řízení trestním,
 • přestupkového řízení – odhaluje a oznamuje přestupky, provádí nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zjištění a zajištění důkazních prostředků, šetří dopravní nehody a projednává přestupky v blokovém řízení,
 • součinnosti s útvary nebo organizačními články policie, v jejichž služebním obvodu působí, a jedná-li se o příhraniční dálniční oddělení i s policejními orgány jiných států podle platných dohod a smluv o policejní spolupráci,
 • pátrání po osobách a věcech a na úseku závojového pátrání (např. mezinárodní nelegální pohyb vozidel, obchod s drogami včetně jejich pašování, organizace převaděčství, krádeže prováděné organizovanými skupinami, majetkové delikty, přechovávání osob a věcí, obchod s lidmi, pašování zbraní a výbušnin, používání padělků tuzemských a cizích úředních dokladů),
 • spolupráce s orgány a organizacemi státní správy, zejména s příslušným správcem dálnice při zajištění bezpečnosti a plynulosti dálničního provozu, při opatřeních zabraňujících hrozícím škodám na tělese dálnice, jejích součástech a obslužných zařízeních,
 • dopravních informací, které shromažďuje od hlídek v terénu a vkládá je do informačního systému CDI; dopravní informace předá ihned po jejich zjištění, ověření nebo doplnění; v případě, že řízení a monitoring dálničního provozu je prováděn s využitím telematických zařízení a řídících dopravních systémů, poskytne takto získané informace do příslušných dopravních informačních systémů podle jejich významu pro dálniční provoz, zpravidla cestou operátorů řízení a monitorování dopravy v dálničních tunelech nebo dozorčí služby.

  Výkon služby na středočeských dálničních odděleních je zajišťován nepřetržitě dozorčí službou a hlídkovou službou. Dozorčí služba zajišťuje akceschopnost dálničního oddělení a navazuje na činnost operačního střediska policie.

  Některé další zákony a interní předpisy související s činností dálničního oddělení: zákon
  č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,  zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a dále interní akty řízení, kterými se upravuje činnost šetření silničních dopravních nehod a další zákonné normy, či interní předpisy.

  Dopravně bezpečnostní akce jsou organizovány s cílem pozitivně ovlivnit bezpečnostní situaci na určitém teritoriu při nasazení maximálního počtu sil a prostředků. Dopravně bezpečnostní akce se organizují na území v působnosti krajského ředitelství policie, útvarů zřízených v rámci krajského ředitelství policie, územního odboru krajského ředitelství policie nebo na celém území České republiky. Do těchto akcí se zařazuje co nejvyšší počet policistů služby dopravní policie a v případě potřeby i z jiných útvarů nebo organizačních článků policie, pokud nebude narušeno plnění jejich hlavních úkolů.

  Podle zaměření se organizuje dopravně bezpečnostní akce „X“ zaměřená na všeobecný dohled na silniční provoz s využitím jednotlivých speciálních kontrol nebo dopravně bezpečnostní akce „Y“ zaměřená na speciální kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči vozidel před a během jízdy.

  Zmíněných akcí se v rámci svého územního obvodu zúčastňují i policisté služebně zařazení na jednotlivých dálničních odděleních Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.

  Používaná technika

  → služební vozidla přidělená jednotlivým dálničním oddělením - vyhotovena v barevném provedení Policie ČR nebo v civilním provedení.

  → služební motocykly

  → silniční rychloměry např. zn. RAMER 10C nebo PolCam PC 2006 (zabudované ve služebních vozidlech) – slouží k měření rychlosti jízdy kontrolovaných vozidel

  → Dräger Alcotest 7510 - analyzátor alkoholu v dechu (zpravidla u řidičů  motorových vozidel)

  → DrugWipe - test určený k použití pro kvalitativní detekci drog v lidských slinách a potu

  → zastavovací pás

  → lokalizační záznamové zařízení

  → mobilní bezpečná platforma

  → defibrilátor

  → platební terminál.

  nprap. Jana Šteinerová
  tisková mluvčí
  P ČR  Kladno
  9. března 2020

Odkazy do noveho okna

Služební auto a motocykl

Služební auto a motocykl 

Detailní náhled

Služební vozidlo

Služební vozidlo 

Detailní náhled

Služební motocykl

Služební motocykl 

Detailní náhled

Služební vozidla

Služební vozidla 

Detailní náhled

Noční kontrola

Noční kontrola 

Detailní náhled

Policejní hlídka

Policejní hlídka 

Detailní náhled

Radar na služebním vozidle

Radar na služebním vozidle 

Detailní náhled

Měření

Měření 

Detailní náhled

Noční jízda

Noční jízda 

Detailní náhled

Služební vozidlo Škoda Superb

Služební vozidlo Škoda Superb 

Detailní náhled

Interiér služebního vozidla

Interiér služebního vozidla 

Detailní náhled

Interiér služebního vozidla

Interiér služebního vozidla 

Detailní náhled

Kontrolní činnost

Kontrolní činnost 

Detailní náhled

Policejní silniční kontrola

Policejní silniční kontrola 

Detailní náhled

Služební vozidlo a vrtulník

Služební vozidlo a vrtulník 

Detailní náhled

Služební vozidlo se znakem

Služební vozidlo se znakem 

Detailní náhled

Policista na motocyklu

Policista na motocyklu 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem