Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Povinně zveřejňované informace

Zbraně a střelivo

Zbrojní průkaz opravňuje fyzickou osobu k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení nebo k provádění pyrotechnického průzkumu podle oprávnění stanoveného pro skupinu F zbrojního průkazu (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních).

V případě, že fyzická osoba nabyla do vlastnictví zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně děděním a není držitelem příslušných oprávnění k jejich držení, je oprávněna do dvou měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, zbrojní licence, popřípadě o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní a střeliva (§ 66 odst. 1 zákona o zbraních).

 Zbrojní průkaz je veřejná listina (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních).

 brojní průkazy se rozlišují podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin (§ 16 odst. 2 zákona o zbraních):

a) ke sběratelským účelům,

b) ke sportovním účelům,

c) k loveckým účelům,

d) k výkonu zaměstnání nebo povolání,

e) k ochraně života, zdraví nebo majetku,

f) k provádění pyrotechnického průzkumu.

Jestliže má fyzická osoba u sebe zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně, je povinna mít u sebe i zbrojní průkaz a průkaz zbraně [§ 29 odst. 1 písm. i) zákona o zbraních].

 Zbrojní průkaz vydaný před nabytím účinnosti tohoto zákona platí po dobu v něm uvedenou, pokud zákon o zbraních nestanoví jinak.

 Zbrojní průkaz vydá příslušný útvar policie na základě žádosti fyzické osobě, která (§ 18 odst. 1 zákona o zbraních):

a) má místo pobytu na území České republiky,

b) dosáhla předepsaného věku (§ 19) - zbrojní průkaz skupiny A, D, E nebo F smí mít jen osoba starší 21 let, zbrojní průkaz skupiny B nebo C jen osoba starší 18 let, pokud zákon o zbraních nestanoví jinak,

c) je způsobilá k právním úkonům,

d) je zdravotně způsobilá (§ 20). Posudek o zdravotní způsobilosti vydává praktický lékař, u kterého je žadatel o vydání zbrojního průkazu nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči,

e) je odborně způsobilá (§ 21 a 21a). Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E přihlašuje na  předepsaném tiskopise u příslušného útvaru policie, prokazuje ji před zkušebním komisařem, který po úspěšném vykonání zkoušky vydá

žadateli doklad o odborné způsobilosti, zkušebního komisaře určuje příslušný útvar policie, náklady spojené s provedením zkoušky hradí žadatel, žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny F se ke zkoušce odborné způsobilosti přihlašuje na předepsaném tiskopise "Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu skupiny F"(příloha č. 23 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.) na Ministerstvu vnitra. Tiskopis je možné si vyzvednout na jakémkoliv odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál nebo jeho detašovaných pracovištích krajských ředitelství policie. Tiskopis je možné vytisknout z internetových stránek Ministerstva vnitra ČR, kde je tento tiskopis zveřejněn, jeho tisk musí být barevný,

f) je bezúhonná (§ 22). Bezúhonnost posuzuje příslušný útvar policie a k jejímu posouzení požaduje vydání opisu z evidence Rejstříku trestů,   při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle trestního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

g) je spolehlivá (§ 23).

 Řízení o vydání zbrojního průkazu bude přerušeno, pokud proti žadateli bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 zákona (§ 17 odst. 6 zákona o zbraních).

 Vyplněný tiskopis žádosti o vydání zbrojního průkazu nebo o rozšíření skupin zbrojního průkazu spolu s přílohami je nutné podat u příslušného útvaru policie, kterým je krajské ředitelství policie – odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál – příslušné podle místa pobytu fyzické osoby (§ 10 odst. 2 zákona o zbraních), to znamená podle adresy trvalého pobytu občana České republiky anebo adresy trvalého nebo přechodného pobytu cizince. Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál má v sídle bývalých okresních ředitelství policie zřízena detašovaná pracoviště, kterými jsou oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.

Pro vydání zbrojního průkazu musíte předložit:

a) vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu. K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit (§ 17 odst. 2 zákona o zbraních):

b) posudek o zdravotní způsobilosti držet nebo nosit zbraň nebo střelivo, ne starší tří měsíců,

c) doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, ne starší jednoho roku,

d) 1 fotografii o předepsaném rozměru odpovídající současné podobě žadatele,

 K žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit (§ 25 odst. 2 zákona o zbraních):

- doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku,

- posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší než 3 měsíce, a

- 1 fotografii.

 Pro vydání nového zbrojního průkazu (tzv. prodloužení platnosti) musíte předložit (§ 24 zákona o zbraních) :

- vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu (stejná žádost jako pro vydání zbrojního průkazu).

 Žádost o vydání nového zbrojního průkazu předkládá držitel zbrojního průkazu příslušnému útvaru policie nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu.

 K žádosti o vydání nového zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit:

- posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší než 3 měsíce,

- 1 fotografii.

 Formuláře

-žádost o vydání zbrojního průkazu (i pro vydání nového zbrojního průkazu - tzv. prodloužení platnosti),

- žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu.

Oba tiskopisy je možné si vyzvednout na jakémkoliv odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál a jeho detašovaných pracovištích krajských ředitelství policie. Na internetových stránkách Policie ČR:  www.policie.cz/O nás/Povinně zveřejňované - bod 12 Formuláře, jsou tyto tiskopisy zveřejněny, jejich tisk nemusí být barevný. 

 Oba tiskopisy jsou stanoveny vyhláškou č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních.

 Poplatky

- přijetí žádosti o vydání  zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění.....700 Kč

Správní úřad může snížit poplatek při vydání zbrojního průkazu v důsledku změny bydliště, jména nebo příjmení fyzické osoby na 50 Kč. 

 Poznámky:

Za vydání duplikátu zbrojního průkazu se vybírá poplatek 100 Kč.

Za vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek 700 Kč za každou skupinu rozsahu oprávnění.

Za vydání nového zbrojního průkazu může správní úřad snížit poplatek na 400 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu.

 Správní poplatek za vydání zbrojního průkazu se platí v české měně a lze jej platit kolkovými známkami. Je splatný při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením požadovaného úkonu, tedy před vydáním žádaného dokladu. (§ 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).

 Lhůty pro vyřízení

Na řízení o vydání zbrojního průkazu se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Lhůty pro vyřízení upravuje § 71 tohoto zákona.

 Další lhůty

Doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let nebo i kratší na základě posudku o zdravotní způsobilosti žadatele o jeho vydání (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních). Jeho doba platnosti se neprodlužuje, po jejím uplynutí je na základě žádosti doložené potřebnými doklady vydáván zbrojní průkaz nový.

Žádost o vydání nového zbrojního průkazu je nutno podat u příslušného útvaru policie nejméně 2 měsíce před uplynutím doby jeho platnosti. K podání žádosti se užívá tiskopis "Žádost o vydání zbrojního průkazu". V řízení o vydání nového zbrojního průkazu je posuzována bezúhonnost

a spolehlivost držitele zbrojního průkazu.

 Držitel zbrojního průkazu je povinen provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu (jakož i průkazu zbraně) za nový, pokud došlo ke změně jeho jména, příjmení, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklad(y) původní [§ 29 odst. 1 písm. h) zákona o zbraních].

Další účastníci

V řízení o vydání zbrojního průkazu, resp. o vydání nového zbrojního průkazu je účastníkem správního řízení  fyzická osoba-žadatel o vydání tohoto dokladu. V řízení může být zastoupen na základě písemné plné moci (podpis zmocnitele na plné moci nemusí být ověřen).


vytisknout  e-mailem