Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Odpověď: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

Žádost: Žadatel si požádal o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., ve kterých požaduje informace vztahující se k postupu občanských zaměstnanců konajících službu u vchodu ve vestibulu budovy Policie ČR, Praha 4, Sdružení 1/1664. 

Konkrétně:

1. Na základě kterého konkrétního právního nebo jiného předpisu, směrnice, pokynu či jiného nařízení je takto postupováno vůči osobám vstupujícím do budovy Policie ČR na shora uvedené adrese.

2. Kdo a kdy tento předpis (směrnice, pokyn, či nařízení ) vydal .

3. Kdy a kde byl tento předpis (směrnice, pokyn, či nařízení) uveřejněn a z čeho vyplývá jeho závaznost pro jiné osoby, které nejsou podřízeny tomu, kdo takový předpis (směrnice, pokyn, či nařízení ) vydal.

4. Seznámení se zněním tohoto předpisu (směrnice, pokynu či nařízení ) a aby Vám byl zaslán jeho výtisk, popřípadě jinak autorizovaný úplný text z něhož bude zřejmá jeho autentičnost.

5. Sdělení rozsahu osobních údajů, které jsou o osobách vstupující do budovy Policie ČR (tedy jaké údaje jsou zaznamenávány), k  jakému účelu se tak děje, po jakou dobu jsou tyto údaje uchovávány, jak je s nimi naloženo po uplynutí této doby, kdo (jaký okruh osob) a za jakých podmínek má k těmto údajům přístup, a jak je zabezpečena jejich ochrana před třetími (nepovolenými) osobami.

Odpověď:
Obecně k dané problematice uvádím následující informace:

V shora uvedeném objektu byl podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (dále jen zákon) a podle vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb., (dále jen vyhláška), zřízen objekt, ve kterém se nacházejí zabezpečené oblasti. Podle zákona jsou stanovena režimová opatření fyzické bezpečnosti (§ 27 písm. b) zákona).

“Opatřeními fyzické bezpečnosti jsou
a) ostraha
b) režimové opatření
c) technické prostředky

V režimových opatřeních je stanoveno oprávnění pro vstup osob do objektu a také oprávnění při výstupu osob z objektu (§ 29 zákon)

Uvedená opatření jsou uvedena v projektu fyzické bezpečnosti objektu, ve kterém se nacházejí zabezpečené oblasti (§ 31 odst. 3 zákona).

V projektu fyzické bezpečnosti je stanoven způsob provádění kontroly vstupu včetně evidence údajů o návštěvách a je povinně stanoven režim návštěv s doprovodem (§ 7 odst. 3 vyhlášky).

3) Na vstupu do objektu, ve kterém se nachází zabezpečená oblast kategorie Důvěrné, Tajné nebo Přísně tajné, se provádí kontrola vstupu včetně evidence údajů o návštěvách a povinně se stanoví režim návštěv s doprovodem.

Pro objekt Policie ČR, Sdružení 1/1664 je zpracována “Komplexní dokumentace bezpečnostní ochrany projektu a chráněných zónbudovy Policie ČR, Sdružení 1/1664”, který byla schválena 7. května 2003 ředitelem objektu. Opatření fyzické bezpečnosti dále rozpracovává “Provozní řád objektu a chráněné zóny”.

Kontrola, kterou podstupují všichni návštěvníci objektu, směřuje k předcházení nebo zamezení zneužití, vyzrazení, znehodnocení, ztrátě nebo odcizení předmětů chráněného zájmu uložených nebo zpracovávaných v objektu a má za cíl zjistit u návštěvníků potenciálně nebezpečné předměty a zabránit neoprávněnému vnášení zbraní, střeliva, výbušnin a jiných látek způsobilých ohrozit zdraví, život nebo majetek osob. Tato povinnost je ostraze objektu uložena na základě “Provozního řádu objektu a chráněné zóny”.

Východiskem pro stanovení výše uvedeného režimu je Nařízení Ministerstva vnitra č. 119/1999, kterým se upravuje bezpečnostní ochrana objektů Ministerstva vnitra a Policie České republiky. Toto nařízení stanoví způsob ochrany předmětů chráněných zájmů (zejména utajované informace, osobní údaje a majetek), s cílem zajistit jejich bezpečnost, předcházet a zamezit jejich zneužití, vyzrazení, znehodnocení, ztrátě nebo odcizení a stanovit způsob ochrany objektů, obrany objektů a ochrany života a zdraví osob v případě vzniku mimořádné události. Jedním z prostředků ochrany je i použití technických prostředků.

K jednotlivým bodům Vaší žádosti uvádím následující informace:
1.
     a)  Nařízení Ministerstva vnitra č. 119/1999 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se upravuje bezpečnostní ochrana objektů Ministerstva vnitra a Policie České republiky, ve znění NMV č. 76/2000 ze dne 20. září 2000, NMV č. 96/2000 ze dne 22. prosince 2000 a NMV č. 41/2002 ze dne 11. července 2002 (dále jen nařízení ministerstva vnitra). Nařízení ministerstva vnitra není v působnosti Policie České republiky. Z tohoto důvodu v této části Vaši žádost

o d k l á d á m

ve smyslu § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.

     b) “Komplexní dokumentace bezpečnostní ochrany objektu a chráněné zóny” (dále jen “dokumentace”) zpracovaná v souladu s § 32 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

2.
     a) Viz odložení

     b) Dokumentace byla zpracována policí ČR obvodním ředitelstvím Praha 4 pod č. j. OR4- 193/SPKŘ-2004 a schválena ředitelem objektu jako odpovědnou osobou. 

3.
     a) Viz odložení

     b) Dokumentace není vzhledem ke svému obsahu určena ke zveřejnění. S dokumentací jsou v potřebném rozsahu seznamovány oprávněné osoby k plnění režimů stanovených v dokumentaci k zajištění ochrany utajovaných informací. Závaznost vyplývajicí z provozního řádu objektu a chráněné zóny, který je součástí dokumentace, pro jiné osoby, které nejsou podřízeny tomu, kdo dokumentaci vydal, vyplývá ze zákona a vyhlášky.

4.
a) Viz odložení

b) Z dokumentace je možné poskytnout informaci týkající se režimu návštěv v objektu, která je v dokumentaci uvedena v provozním řádu objektu a chráněné zóny.

Vstup do objektu

3)  Pracovník ostrahy v rozsahu pravidel pro výkon služby povoluje jednorázově vstup do objektu osobám, které se nemohou prokázat oprávněním podle ustanovení odstavce 1 a 2 (dále jen “osoba bez oprávnění”), podle těchto zásad:

     a) osoby bez oprávnění při žádosti o povolení ke vstupu do objektu předkládají služební průkaz policisty nebo průkaz zaměstnance ministerstva nebo policie nebo jiný doklad, kterým je možno prokázat totožnost osoby.

     b) osoby bez oprávnění, které nejsou ve služebním nebo pracovním poměru k ministerstvu nebo policii musí být v objektu doprovázeny osobou, mající oprávnění ke vstupu do objektu, která odpovídá za jejich pohyb v objektu,

     c) osoby bez oprávnění se evidují v knize návštěv

7) Postup při povolování vstupu do objektu:

     d) osoby bez oprávnění uvedené v čl. 2, odst. 3 písm. b) vstupující do objektu se evidují “v knize návštěv”, je jim vydána jmenovka “ NÁVŠTĚVA”, kterou jsou povinni nosit viditelně umístěnou na oděvu, po objektu se mohou pohybovat pouze v doprovodu pracovníka (osoba oprávněná), ke kterému je návštěva určena.

Osobní údaje jsou shromažďovány na základě § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Povinnost vedení identifikačních údajů o návštěvách vychází z ustanovení bodu 4.3.1. přílohy č. 1 vyhlášky č. 528/2005 Sb. V souladu s tímto bodem evidence údajů o návštěvách obsahuje osobní identifikační údaje návštěv a časové údaje o tom, kdy byla návštěva vykonána. Dokumentace pro režim návštěv stanoví povinnost vést ostrahou evidenci návštěv s údaji viz. bod 4 písm. b). Pokud jde o rozsah zaznamenávaných údajů viz. bod č. 4 písm. b). Údaje o evidenci návštěv se zničí po uplynutí 1 roku od jejich zápisu podle spisového skartačního plánu, který je součástí spisového skartačního řádu – (ve spisovém skartačním plánu stanoven spisový znak “112.2.4”, typ dokumentu “fyzická bezpečnost /ochrana objektů/ - evidence vstupu návštěv do objektu”, stanovený skartační znak “S”, stanovená skartační lhůta “1 rok”). Osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a využívány pouze ve vztahu k ochraně objektu.

vytisknout  e-mailem