Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Smlouva o poskytování a využívání informací

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka uvedla:

„obracíme se na Vás ve věci uzavření smlouvy o poskytování a využívání informací uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra, IČO: 0007064, se sídlem Nad Štolou 936/3, PŠČ 170 00, Praha 7 (dále jen „Ministerstvo vnitra“) a společností (uveden název, IČ a adresa sídla společnosti) dne 1. 11. 2023, číslo smlouvy 904075596.00.000 / PPR-49229-5/ČJ-2023-990670, která byla v registru smluv uveřejněna dne 2. 11. 2023 Policejním prezidiem České republiky (dále jen „Smlouva“) a výběrového řízení uzavření Smlouvy předcházející (dále jen „Výběrové řízení“) s žádostí o poskytnutí následujících informací:

  1. Přecházelo uzavření Smlouvy provedení průzkumu trhu nebo Výběrového řízení?
  2. Jakým způsobem byl veden průzkum trhu v rámci (respektive před zahájením) Výběrového řízení?
  3. Jaký subjekt průzkum trhu v rámci (respektive před zahájením) Výběrového řízení zajišťoval?
  4. Jaké subjekty byly v rámci průzkumu trhu v rámci (respektive před zahájením) Výběrového řízení osloveny?
  5. Jakým způsobem bylo zahájeno a vedeno Výběrové řízení?
  6. Kolik dodavatelů bylo prostřednictvím výzvy v rámci Výběrového řízení osloveno?
  7. Pokud bylo zvoleno přímé zadání Výběrového řízení, jakým způsobem došlo k ověření hospodárnosti takového postupu?
  8. Z jakého důvodu nebyla v rámci průzkumu trhu a samotného Výběrového řízení oslovena společnost (uveden název, IČ a adresa sídla společnosti a spisová značka, pod níž je společnost vedena u soudu).
  9. Jaká byla hodnotící kritéria Výběrového řízení? “

Policie České republiky poskytla žadatelce následující informace:

Ad i/ Uzavření smlouvy, která je předmětem žadatelčina zájmu (dále jen „Smlouva“), předcházel průzkum trhu.

Ad ii/ Průzkum trhu byl proveden v souladu s nařízením Ministerstva vnitra č. 27/2019, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „NMV č. 27/2019“). Příloha č. 1 k tomuto internímu aktu řízení v čl. 1 stanoví, že veřejná zakázka I. kategorie, tj. veřejná zakázka malého rozsahu, jejíž předpokládaná hodnota bez daně z přidané hodnoty nedosáhne u dodávek nebo služeb 300 000 Kč, může být zadána na základě výzvy jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky s vymezením požadovaného plnění, popřípadě s dalšími podmínkami plnění.

Ad iii/ Průzkum trhu byl proveden zadavatelem, konkrétně odborem komunikace a vnějších vztahů Policejního prezidia České republiky, který je spolu s dalšími pracovišti pro styk s veřejností jednotlivých útvarů Policie České republiky uživatelem služeb, jež jsou předmětem Smlouvy.

Ad iv/ Zadavatel provedl průzkum trhu formou rešerše nabídky služeb, jež jsou předmětem Smlouvy, prostřednictvím internetu.

Ad v/ Zadavatel postupoval při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu, jež je předmětem žadatelčina zájmu, v souladu s NMV č. 27/2019, zejména jeho přílohou č. 1 (viz informace ad ii/).

Ad vi/ V rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu, jež je předmětem žadatelčina zájmu, byl osloven pouze jeden dodavatel.

Ad vii/ Hospodárnost postupu při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu, jež je předmětem žadatelčina zájmu, byla ověřena na základě porovnání výsledků průzkumu trhu s podmínkami plnění dosud platné smlouvy uzavřené v minulosti mezi zadavatelem a žadatelkou jako dodavatelem obdobných služeb, jaké jsou předmětem Smlouvy.

Ad viii/ Žadatelka nebyla v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu, jež je předmětem jejího zájmu, oslovena, neboť zadavatel na základě dosavadního smluvního vztahu se žadatelkou (viz informace ad vii/) disponoval dostatečnými znalostmi ohledně žadatelkou nabízených a poskytovaných služeb.   

Ad ix/ Veřejná zakázka malého rozsahu byla zadána na základě výzvy jednomu dodavateli, to  znamená, že dodavatelova nabídka musela splňovat požadavky stanovené zadavatelem. Technická specifikace monitoringu médií, jež je obsahem přílohy č. 1 ke Smlouvě, reflektuje soubor stanovených požadavků.           

PhDr. Jiří Vokuš, 19. prosince 2023

vytisknout  e-mailem