Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Služební příjem příslušníků a plat zaměstnanců Policie České republiky

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel se domáhal následujících informací:

„informace o výši veškerých vyplacených příjmů ze závislé činnosti (mzdy včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné  a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), to vše v hrubé výši tj. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců, a to u všech zaměstnanců na vedoucích pozicích, tj. těch, kteří

  1. vykonávají řídící pozici v rámci povinného subjektu (tj. nejvýše nadřízeného zaměstnance a všech zaměstnanců v jeho přímé podřízenosti), nebo
  2. se podílejí na výkonu vrchnostenských oprávnění povinného subjektu (např. kontrolní, dohledovou či inspekční činností) nebo mohou povinný subjekt nikoli nevýznamným způsobem ovlivnit, nebo
  3. provádějí či organizují činnost, která je úkolem povinného subjektu, nebo
  4. mají faktický vliv na činnost povinného subjektu, nebo
  5. svou činností mohou mít ekonomický dopad na veřejný rozpočet či hospodaření povinného subjektu

a to za kalendářní rok 2020 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedené pozice, resp. funkce za období od 1.1.2020 do 31.12.2020).

Prosím o poskytnutí ve struktuře pozice – sekce – plat – odměny – jiné funkční požitky – zdůvodnění mimořádné odměny – počet odpracovaných měsíců (částky všech příjmů prosím uvádějte v hrubé výši tj. před zdaněním). Pro zaslání informace můžete použít přiloženou tabulku formátu MS Excel.“

A dále uvedl:

„Vámi poskytnuté informace budou zveřejněny na veřejně přístupném internetovém portálu, určeném k informování veřejnosti o věcech veřejného zájmu, jehož adresa je www.platyuredniku.cz. Stejně tak bude případně zveřejněn údaj o neposkytnutí informace.

Prosím o zaslání uvedených informací v anonymizované podobě, bude-li anonymizace nutná. Informace prosím zašlete datovou schránkou nebo poštou na níže uvedenou datovou schránku/adresu. V případě, že by poskytnutí informace vyžadovalo náklady převyšující v souhrnu 1.000,- Kč, prosím kontaktujte mne.“

Policie České republiky shledala, že žádosti stejného znění téhož žadatele obdržela  všechna krajská ředitelství policie a všechny útvary Policie České republiky s celostátní působností s výjimkou Letecké služby. Z důvodů procesní ekonomie povinný subjekt rozhodl spojit všechny uvedené žádosti o informace v jednu a vyřídit je společně. V této souvislosti konstatoval, že příslušníkům Policie České republiky náleží za výkon služby služební příjem, který podle ustanovení § 113 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2003 Sb.“),  tvoří základní tarif, příplatek za vedení, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek, příplatek za službu ve svátek, osobní příplatek, odměna, služební příjem za službu přesčas a stabilizační příplatek. Odměnami nad rámec služebního příjmu jsou kázeňské odměny podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2003 Sb. Zaměstnancům Policie České republiky náleží plat za práci ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 262/2006 Sb.“) a odměnami nad rámec platu jsou odměny podle § 134 zákona č. 262/2006 Sb.

Povinný subjekt poskytl žadateli požadované informace v anonymizované podobě za kalendářní rok 2020. Služební příjem podle § 113 zákona č. 361/2003 Sb., plat podle § 109 odst. 3 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb. a odměny podle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. uvedl v celkové hrubé částce před zdaněním za uvedený počet měsíců, v jejichž průběhu vedoucí pracovník zaujímal příslušnou pozici. Kázeňské odměny podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2003 Sb. nepodléhají zdanění, a proto je uvedl v celkové částce za uvedený počet měsíců, v jejichž průběhu vedoucí pracovník zaujímal příslušnou pozici.            

PhDr. Jiří Vokuš, 7. dubna 2021

vytisknout  e-mailem