Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Služební poměr, ukončení

Dotaz ke služebnímu poměru či ukončení u 2 osob 

Dotaz a odpověď:

 

1) Zda policisté ... slouží k dnešnímu dni i nadále u Policie ČR u územního odboru Bruntál na DI popř. jinde u bezpečnostních sborů a pokud ne, jakým způsobem a kdy byl s nimi skončen služební poměr ve smyslu § 41 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů?

2)Pokud služební poměr policistů ... u PČR již skončil, uveďte důvody ve smyslu § 41 buď dle písm. a) uplynutím doby určité nebo dle písm. b) propuštěním zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (důvody pod písm. c) úmrtím či prohlášením za mrtvého a pod písm. d) dnem 31. 12. kalendářního roku, v němž příslušník dovršil věku 65 let, nepřichází vzhledem k jejich věku v úvahu).

3) Zda byli policisté .... v době od května 2011 do skončení služebního poměru převedeni na jiné oddělení PČR ve smyslu §§ 25-27 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a pokud ano, tak kdy a kam a na základě jakého ustanovení zákona?

4) Jestliže byl s policisty ... skončen služební poměr dle § 41 písm. b) propuštěním dle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, sdělte rovněž důvod v souladu s § 42 odst. 1 písm. a) až m) tohoto zákona, čímž žádám o podání informace, zda některý z uvedených policistů:

byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně,

byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti a jednání, kterým trestný čin spáchal, je v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka,

bylo v řízení o úmyslném trestném činu pravomocně rozhodnuto o podmíněném zastavení jeho trestního stíhání, bylo pravomocně schváleno narovnání nebo bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na potrestání a jednání, kterým trestný čin spáchal, je v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka,

porušil služební slib tím, že se dopustil zavrženíhodného jednání, které má znaky trestného činu a je způsobilé ohrozit dobrou pověst bezpečnostního sboru,

mu byl uložen kázeňský trest odnětí služební hodnosti,

porušil omezení stanovená v § 47 nebo § 48,

pozbyl státní občanství České republiky,

podle lékařského posudku poskytovatele pracovnělékařských služeb dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost k výkonu služby, s výjimkou zdravotních důvodů souvisejících s těhotenstvím,

mu bylo odňato osvědčení o tělesné zdatnosti nebo o odborné způsobilosti stanovené zvláštním právním předpisem,

podle posudku psychologa bezpečnostního sboru pozbyl osobnostní způsobilost k výkonu služby,

byla jeho svéprávnost omezena,

uplynula doba uvedená v § 32 odst. 2 a důvod pro zařazení do zálohy pro přechodně nezařazené nepominul, nebo

požádal o propuštění.“

 

Povinný subjekt uvádí, že dokumentem ze dne 3. června 2016 jste byl ve smyslu § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyrozuměn o odložení části Vaší žádosti v bodě č. 1), kde žádáte „zda policisté ... slouží k dnešnímu dni …. popř. jinde u bezpečnostních sborů…“.

 

Ke zbylé části bodu č. 1) a k bodu č. 2) ve vztahu k panu ... uvádíme:

Ke dni podání Vaší žádosti o informace jmenovaný nesloužil u územního odboru Bruntál krajského ředitelství (řečeno slovy Vaší žádosti). Ke skončení služebního poměru jmenovaného došlo ke dni ... 2015 propuštěním ve smyslu § 41 písm. b) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o služebním poměru“).

 

K bodu č. 3) ve vztahu k panu ... uvádíme:

Jmenovaný byl dnem ... 2013 navlastní žádost podle § 26 odst. 3 služebního zákona odvolán ze služebního místa asistent dopravního inspektorátu Bruntál územního odboru Bruntál krajského ředitelství a ke dni 1. ledna 2014 byl ustanoven na volné služební místo ve služební hodnosti vrchní asistent obvodního oddělení ...  územního odboru Bruntál krajského ředitelství.

 

Co se týká bodu č. 4) Vaší žádosti ve vztahu k panu ...., souběžně s odpovědí zasíláme rozhodnutí o částečném odmítnutí žádost.

 

Ke zbylé části bodu č. 1), k bodu č. 2), č. 3) a č. 4) ve vztahu k panu ... uvádíme:

Ke dni podání Vaší žádosti o informace jmenovaný nesloužil u územního odboru Bruntál krajského ředitelství (řečeno slovy Vaší žádosti). Jmenovaný byl na vlastní žádost dnem ... 2011 odvolán ze služebního místa podle § 25 odst. 4 služebního zákona a současně byl převeden do personální pravomoci ředitele Vězeňské služby ČR, Vazební věznice Olomouc. K otázce dalšího trvání služebního poměru u Vězeňské služby ČR se oslovený povinný subjekt nevyjadřuje (již dříve bylo zasláno sdělení o odložení části Vaší žádosti o informace).

 

 

vytisknout  e-mailem