Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Služba v cizích ozbrojených silách

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka se domáhala následujících informací:
„1) V kolika případech bylo zahájeno trestní stíhání proti osobám bojujícím na straně proruských separatistů na Ukrajině, v období od března 2014 do února 2022?

2) V kolika případech bylo zahájeno trestní stíhání proti osobám s českým občanstvím bojujícím v Ukrajinské armádě, aniž by dostali povolení od prezidenta republiky ve smyslu § 34 branného zákona, a to od počátku války na Ukrajině, v období od března 2014 do února 2022?

3) V kolika případech bylo zahájeno trestní stíhání proti osobám s českým občanstvím bojujícím na straně Ruské federace, a to od počátku války na Ukrajině 24. února 2022 do dnešního dne?

4) V kolika případech bylo zahájeno trestní stíhání proti osobám s českým občanstvím bojujícím v Ukrajinské armádě, aniž by dostali povolení od prezidenta republiky ve smyslu § 34 branného zákona, a to od počátku války na Ukrajině 24. února 2022 do dnešního dne?

5) V kolika z výše uvedených případů došlo k podání obžaloby?“


Policie České republiky sdělila žadatelce, že ve vztahu k bodu č. 5) její žádosti podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. tuto žádost odkládá, neboť požadovaná informace se nevztahuje k její působnosti a Policie České republiky touto informací nedisponuje,  aniž by jí nějaký právní předpis ukládal takovou informací disponovat. V této souvislosti povinný subjekt odkázal žadatelku na Ministerstvo spravedlnosti České republiky.         

Ve vztahu k ostatním bodům předmětné žádosti povinný subjekt poskytl žadatelce následující informace a doprovodné informace:
Policie České republiky nedisponuje požadovanými statistickými údaji a žádný právní předpis jí neukládá, aby jimi disponovala. Osoby definované v bodech č. 1) až 4) žádosti mohly svým jednáním naplnit skutkovou podstatu různých trestných činů uvedených ve zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 40/2009 Sb.“), zejména v ustanoveních její hlavy IX., ale i v ustanoveních dalších jejích hlav. V případě osob definovaných v bodech č. 2), 3) a 4) žádosti by připadal v úvahu především trestný čin služby v cizích ozbrojených silách podle ustanovení § 321 zákona č. 40/2009 Sb. a v případě osob definovaných v jejím bodu č. 1) trestný čin účasti na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu podle ustanovení § 321a téhož zákona. Posledně uvedené ustanovení však nabylo účinnosti až 28. června 2022, to znamená, že jednání osob definovaných v bodu č. 1) žádosti by muselo být posuzováno podle jiných ve vymezeném období účinných ustanovení zákona č. 40/2009 Sb. Vytvoření požadované statistiky by proto předpokládalo rozsáhlou analýzu trestních spisů vedených policejními orgány od března roku 2014 do data podání předmětné žádosti o informace pro obtížně určitelný okruh trestných činů, posouzení, zda k naplnění skutkové podstaty trestného činu došlo v souvislosti se službou v ozbrojených silách Ruské federace, Ukrajiny nebo jiného státu anebo v souvislosti s účastí v nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu probíhajícím na území Ukrajiny, Ruské federace či jiného státu. Takovou povinnost však zákon č. 106/1999 Sb. povinnému subjektu neukládá. Ustanovení § 2 odst. 4 tohoto zákona stanoví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 

Informační systém statistika kriminality provozovaný Policií České republiky eviduje trestnou činnost nikoli podle skutkových podstat trestných činů uvedených ve zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., nýbrž podle takticko-statistické klasifikace druhů trestné činnosti (dále jen „TSK“) tak, aby bylo možno sledovat vývoj kriminality bez ohledu na změny trestně-právních předpisů. Trestný čin podle § 321 zákona č. 40/2009 Sb. byl do roku 2020 statisticky evidován podle TSK 902 (trestné činy proti ústavnímu zřízení) spolu s trestnými činy podle §§ 309-312, 312a, 312d, 312e, 312f, 314-322 zákona č. 40/2009 Sb.). Od roku 2021 je trestný čin podle § 321 zákona č. 40/2009 Sb. evidován samostatně, od 28. června 2022 společně s trestným činem podle § 321a téhož zákona podle TSK 918 (služba v cizích ozbrojených silách).

Informační systém statistika kriminality vykazuje podle TSK 902 od roku 2014 do roku 2020 celkem 53 trestně stíhaných osob. Údaje, zda některá z těchto osob byla trestně stíhána v souvislosti se službou v ozbrojených silách Ukrajiny nebo Ruské federace anebo v souvislosti s účastí v nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu probíhajícím na území Ukrajiny, by bylo možno zjistit pouze analýzou trestních spisů vedených v jednotlivých trestních věcech.

Informační systém statistika kriminality nevykazuje podle TSK 918 od roku 2021 do října roku 2023 žádnou trestně stíhanou osobu.

PhDr. Jiří Vokuš, 5. prosince 2023

vytisknout  e-mailem