Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál policie vykonává bezpečnostní správu v oblasti zbraní, střeliva, vojenské munice, střelnic, výbušnin a bezpečnostního materiálu.a úseku zbraní a střeliva podle zákonKontrola OSZBM.jpga č. 119/2002 Sb., (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů:

Vydává zbrojní průkazy pro fyzické osoby a po uplynutí jejich platnosti vydává nové zbrojní průkazy (tzv. „prodloužení platnosti“).

Uděluje výjimky ze zákazu nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A - zakázaná zbraň, zakázané střelivo, zakázaný doplněk zbraně, kontroluje jejich uložení a zabezpečení.

Vydává povolení k nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie B - podléhající povolení.

Organizuje zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu.

Vydává Evropský zbrojní pas pro držitele zbrojních průkazů.

Vydává povolení k trvalým neobchodním vývozům, dovozům, k tranzitům zbraní a střeliva územím ČR a dále k dočasným dovozům zbraní a střeliva cizincům.

Kontroluje dodržování povinností držitelů všech těchto povolení na úseku zbraní a střeliva.

V rámci dohledu provádí zadržení zbraně, střeliva a dokladů při porušení zákona.

V odůvodněných případech provádí zajištění zbraně, střeliva a dokladů, jako předběžné opatření k jejich odnětí nebo vrácení.

V odůvodněných případech provádí zbrojního průkazu.

Provádí dočasné uskladnění zbraní a střeliva zadržených, zajištěných, odňatých a odevzdaných všech kategorií z řízení trestního, přestupkového a zbraní oznámených občany jako nález nebo pozůstalost, zabezpečuje je proti odcizení (ztrátě) a vede jejich evidenci. Provádí vypořádání zbraní, které se staly majetkem státu.

Vydává zbrojní licence k činnostem se zbraněmi a střelivem pro právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající.

Rozhoduje v odůvodněných případech o odnětí těchto licencí.

Provádí kontrolu plnění povinností nebo dodržování zákazů formou dozoru u těchto subjektů a řeší případná porušení zákona v řízení o přestupcích.

Sleduje převody vlastnictví zbraní a registruje všechny zbraně kategorie A-zakázané, B-podléhající povolení a C-podléhající ohlášení.

Vydává povolení k provozu střelnic žadatelům se sídlem či bydlištěm na území Královéhradeckého kraje a kontroluje jejich provoz.

Povoluje znehodnocování a ničení zbraní podle zákona.

Vede celostátní informační systémy podle § 71 zákona o zbraních, zejména podle § 73a Centrální registr zbraní a systém o odcizených, ztracených a systém o pohřešovaných, odcizených a nalezených zbraních (P zbraně).

Poskytuje údaje o pohybech zbraní v rámci EU podle Směrnic EU.

Podle § 70 na úseku munice a pyrotechnického průzkumu

Vydává muniční průkaz a muniční licenci, vede jejich evidenci
 Povoluje přepravu munice.
 Povoluje provozovat střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice nebo zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice.
Na úseku nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (nakládání s bezpečnostním materiálem) podle zákona č. 229/2013 Sb.:

Registruje osoby, oprávněné nakládat s bezpečnostním materiálem jednotlivých skupin na základě ověření jejich způsobilosti
Vydává závazná stanoviska ke způsobilosti provozoven žadatelů o vydání koncese podle živnostenského zákona
Kontroluje plnění povinností osob při nakládání s bezpečnostním materiálem podle kontrolního řádu
Projednává přestupky podle zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem
Na úseku přestupkového řízení podle zákona č. 250//2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

1. podle § 77 odst. 1 zákona o zbraních oznamuje obecním úřadům obcí s rozšířenou působností přestupky fyzických osob na úseku zbraní a střeliva

2. podle § 77 odst. 2 zákona o zbraních projednává přestupky právnických nebo podnikajících fyzických osob na úseku zbraní a střeliva u držitelů zbrojních licencí.
 

vytisknout  e-mailem