Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Výzva

GRINTCHOUK Dmitri, nar. 9.10.1958, st. přísl. UKR 

 

Policie České republiky
Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Praha
skupina podpory výkonu služby
Olšanská 2, Praha 3
tel. 974 820 321, fax: 974 820 066

Č.j. CPPH-16513-3/ČJ-2008-VS-NŘ                                                 Praha 15. července 2008

Jméno a příjmení:    Dmitri GRINTCHOUK                                                Počet listů:    1
Datum narození: 09.10.1958                                                           
Adresa: Ukrajina, Sumská obl., Achtirka, Ševčenaka 68

V Ý Z V A
k zaplacení nákladů řízení dle ustanovení § 79 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád v náhradní lhůtě s odkazem na ustanovení § 73 odst. 1 zákona číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 Dne 06.12.2007 jste převzal rozhodnutí č.j. SCPP- 169/PH-OPK4-SV-2007, které vydala Policie České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha, odbor pátrání a kontroly pobytu, kde Vám bylo uloženo peněžité plnění se splatností do 06.01.2008 na částku 1000,- Kč, kterou jste dosud nezaplatil, ačkoliv lhůta splatnosti uplynula.
 V y z ý v á m e   V á s, podle ustanovení § 73 odst. 1 zákona číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, abyste nedoplatek ve výši 1000,- Kč zaplatil v náhradní lhůtě do 20 dnů ode dne doručení této výzvy.

na účet číslo: 0037110033524011/0710

variabilní symbol: 207169
Poučení

 Nevyhovíte-li ve stanovené lhůtě této výzvě, bude nedoplatek bez dalšího vymáhán exekucí podle § 73 odst. 3 a 6 zákona číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 Proti výzvě je přípustné odvolání, které lze podat písemně nebo ústně do protokolu u Policie České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Praha, skupina podpory výkonu služby, Praha 3, Olšanská 2, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení. Odvolání nemá odkladný účinek.
                                                                                                Oprávněná úřední osoba:
                                                                                                nprap. Kateřina Tomešová
                                                                                                        vrchní inspektor

vytisknout  e-mailem