Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

O Z N Á M E N Í o rozhodnutí

NICA Marin, nar. 29.01.1987, st. přísl. Moldávie  

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – Oblastní ředitelství
SCP Ústí nad Labem, ICP Liberec – detašované pracoviště     
Nám. Dr. Eduarda Beneše 584/24, Liberec 460 31
tel. 485 100 140, e-mail:lb.ocpliberec@pcr.cz
_________________________________________________________________________________________   
Č.j. CPUL-2567/ČJ-2008-0462PL-C                                                                               Liberec 05.srpen 2008
                                                    
 
 
Pan                                                                                    V řízení zastoupen opatrovníkem                                                                                                                                                                  
NICA Marin                                                                        SEMOTJUK Ivan
nar. 29.01.1987                                                                  nar. 22.09.1973                      
st. přísl. Moldávie                                                            st. př. Česká republika
                                                                                            Mlýnská 223/13, Liberec 460 01
 
R O Z H O D N U T Í
 
     Policie České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Ústí nad Labem, ICP Liberec, detašované pracoviště, jako orgán příslušný podle § 164 odst. 3 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále „o pobytu cizinců“), rozhodlo takto:
 
     Panu/í NICA Marin, nar. 29.01. 1987, st. příslušnost Moldávie, pobyt v ČR hlášen na adrese Na Perštýně 519, Liberec , se povolení k dlouhodobémupobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání, podle § 37 odst. 2 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců,   r u š í
 
     Současně se podle § 37 odst. 3 zákona č. 326/99 Sb., stanoví lhůta k vycestování z území České republiky do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, pokud není zákonem nebo mezinárodní smlouvou stanoveno jinak.
     Dle § 46 platí pro povolení k dlouhodobému pobytu, ustanovení § 37 obdobně.
 
                                                                   O d ů v o d n ě n í
     Účastník řízení pobýval na území České republiky na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání s platností od 01.12.2007 do 30.11.2008.
 
     Dne 07.05 2008 bylo s účastníkem řízení NICA Marin podle § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), zahájeno správní řízení ve věci zrušení povolení k dlouhodobému pobytu, které bylo uděleno za účelem výkonu povolání - zaměstnání, k zaměstnavateli: Bronstav ,s.r.o.se sídlem Londýnská 71/109, Liberec XI-Růžodol, 460 01
 
     Správní řízení bylo zahájeno z podnětu správního orgánu na základě písemného sdělení Úřadu práce v Liberci o zániku platnosti povolení k zaměstnání k datu 02.05.2008. Tímto jste přestal/a splňovat některou z podmínek pro udělení dlouhodobému pobytu, v tomto  případě účel pobytu   na území České republiky
     Dle § 37 odst. 2 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, policie zruší platnost víza nad 90 dnů, jestliže cizinec „ přestal splňovat některou z podmínek pro udělení víza“. 
     Podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou podkladem pro vydání rozhodnutí zejména návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, jakož i skutečnosti obecně známé. Dle § 3 citovaného zákona, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Ve snaze zjistit a objasnit skutečný stav věcí, poskytl správní orgán účastníkům řízení možnost vyjádřit k řízení své stanovisko,
 
 
 
Č.j. CPUL-2567/ČJ-2008-0462PL-C
 
činit návrhy a navrhovat důkazy. Do dnešního dne jste svého práva nevyužil/a a v řízení se nevyjádřil/a.
     Při rozhodování o zrušení dlouhodobého pobytu správní orgán přihlédl k dopadům do Vašeho osobního a rodinného života a důsledky tohoto rozhodnutí shledal jako přiměřené, jelikož zde nemáte žádné příbuzné ani vztahy, na které by bylo třeba brát z výše uvedeného hlediska zřetel.
 
   
 V řízení bylo jednoznačně prokázáno, že cizinec přestal splňovat některou z podmínek pro udělení víza. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.
 
 
P o u č e n í
 
    Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., podat u Policie ČR, Oblastní ředitelství SCP Ústí nad Labem, ICP Liberec – detašované pracoviště, Nám. Dr. E. Beneše 584/24, Liberec 1,odvolání k Ředitelství služby cizinecké policie, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.
 
V souladu s ustanovení § 37 odst. 3 zákona č.326/99 Sb., se po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení platnosti dlouhodobého pobytu účastník řízení poučuje, aby se dostavil na ICP Liberec, detašované pracoviště k udělení výjezdního příkazu za účelem vycestování z území České republiky.
 
                                               
 
 
                                            
oprávněná úřední osoba:                                                                Vedoucí SPP                                                
 prap.Bc. Andrea Futschiková                                                 ppor. Bc.Štěpánka Bártová                     

vytisknout  e-mailem