Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Aktuální informace k cestování do zahraničí

Shrnutí nejdůležitějších otázek týkajících se cestování občanů České republiky z pohledu cizinecké policie. 

Rok s rokem se sešel a je tady opět období prázdnin a s ním spojené cestování. Oddělení ochrany hranic Ředitelství služby cizinecké policie si pro Vás připravilo shrnutí těch nejdůležitějších informací a novinek, se kterými se můžete při své cestě do zahraničí setkat. Přinášíme Vám opět odpovědi a doporučení na dotazy prázdninových cestovatelů.

Každý cestovatel ke své cestě do zahraničí potřebuje cestovní doklad a těm se budeme věnovat hned na začátku. Cestovním dokladem je pro občana České republiky cestovní pas nebo občanský průkaz. Jejich použití se liší podle destinace, kam míříte. Pro cestování do tzv. třetích zemí, tedy těch, které nejsou členy EU nebo tzv. Schengenského prostoru, je nutné vždy použít cestovní pas. Pro Vaše cestování po státech Evropské unie (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko) je dostačující platný občanský průkaz. Občané České republiky mohou občanský průkaz dále užít i k překročení hranice s Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem, Švýcarskem, ale také s  Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Černou Horou, Gruzií, Republikou Severní Makedonie, Srbskou republikou;  občanské průkazy ve formátu ID1 a ID2 lze použít také pro překročení vnější hranice s Moldavskou republikou. 

Důležitým upozorněním je fakt, že každý cestující musí mít vlastní cestovní doklad. Cestovní doklad je platný vždy pouze pro jednu osobu, která je jeho držitelem. To platí i pro děti do 15 let, tedy i novorozence. Cestovní doklad (cestovní pas nebo občanský průkaz) pro děti a kojence Vám, stejně jako doklad pro dospělé, vystaví příslušný úřad obce s rozšířenou působností. 

Plánujete-li cestu do zahraničí, vždy si včas předem zkontrolujte, zda je Váš cestovní doklad platný. A to nejen dle doby platnosti v něm uvedené. Doklad musí být také celistvý, nepoškozený a obsahovat fotografii odpovídající Vaší aktuální podobě. Pokud jste svůj cestovní doklad v minulosti již nahlásili jako ztracený nebo odcizený a poté jej našli, obraťte se na příslušný obecní úřad, neboť tímto ohlášením skončila jeho platnost a mohla by nastat situace, že nebudete moci vycestovat. V rámci Evropské unie není vyžadována minimální platnost, doporučujeme ale ověřit si na konkrétním zastupitelském úřadě státu mimo Evropskou unii, jakou minimální dobu platnosti cestovního pasu Váš cílový stát vyžaduje, neboť tyto lhůty se v jednotlivých zemích liší. Pokud není dostatečná, požádejte si na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností o vystavení pasu nového, abyste předešli zbytečným komplikacím před odjezdem. Počítejte s tím, že cestovní pas je vydáván ve lhůtě 30 dní. Můžete si také požádat o zrychlené vydání cestovního pasu, a to v pracovních dnech do 24  hodin nebo do 5 pracovních dnů. Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě do 24 hodin lze převzít pouze na Ministerstvu vnitra. Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání cestovního pasu podána.

Stejně tak si před cestou do zahraničí ověřte případný požadavek na platné vízum. Některé z těchto informací můžete nalézt na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo kontaktujte přímo zastupitelský úřad státu, do kterého cestujete.

Cestování s občanským průkazem s odděleným jedním nebo oběma rohy po změně místa trvalého pobytu nebo rodinného stavu, doplněný o potvrzení, není ze strany České republiky omezeno. Doporučujeme však ověřit na zastupitelském úřadu konkrétní destinace bezproblémové akceptování této změny. Vycestování pouze na potvrzení o občanském průkazu není možné.

Dalším tématem je cestování dítěte pouze s jedním z rodičů nebo s jiným zákonným zástupcem anebo v doprovodu jiné osoby či cestuje-li dítě bez doprovodu. Ověřte si předem, zda cílový stát nevyžaduje písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce při cestě dítěte do zahraničí. Národní legislativa České republiky písemný souhlas k vycestování nezletilého nenařizuje, vybavit jej tímto souhlasem však (nejlépe i v anglickém jazyce), stejně jako Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, doporučujeme v zájmu zjednodušení procesu hraniční kontroly tohoto nezletilého. Předejdete tak případnému zdržení kvůli prověřování, zda nezletilý neopouští území České republiky proti vůli osob, kterým je svěřen do péče. Mějte na paměti, že pro zajištění práv dítěte a práv osob, které mají dítě svěřené do péče, může policie v případě pochybností provést nezbytná šetření. 

Pokud by v zahraničí došlo ke ztrátě nebo odcizení Vašeho cestovního dokladu, obraťte se na zastupitelský úřad České republiky a požádejte si o vydání náhradního dokladu, který slouží k dokončení cesty do zahraničí nebo k cestě či návratu do České republiky. Takovýto doklad lze vydat občanovi k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty na dobu platnosti nejvýše 6 měsíců. V případě, že se ve Vaší cílové destinaci zastupitelský úřad České republiky nenachází, můžete se obrátit na kterýkoliv zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie. Vždy je dobré mít kopii nebo vyfocenou identifikační stránku z cestovního dokladu v mobilním telefonu, zjednodušíte tím prověřování všech údajů k Vaší osobě nutných pro vystavení náhradního dokladu.

Často dotazovaným tématem je cestování s domácími mazlíčky. Policie České republiky není příslušná ke kontrole zvířat, ta je v gesci Celní správy České republiky. Všeobecně je potřeba před cestou vybavit zvíře pasem zvířete a zajistit mu platné očkování proti vzteklině. Rovněž je potřeba nechat zvíře označit mikročipe, pokud jste tak již neučinili v minulosti (případně pokud zvíře nebylo označeno tetováním před 3. červencem 2011). Dále Vám doporučujeme zjistit si podrobné informace o cestování do konkrétní destinace (o případné povinné karanténě) na zastupitelském úřadu daného státu. Cestujete-li pozemní cestou, nezapomeňte se informovat i na zastupitelských úřadech všech států, kterými budete projíždět.

Jako občan Evropské unie můžete pro urychlení hraniční kontroly při svých cestách leteckou dopravou mimo Schengenský prostor užít přepážek určených pro občany EU/EHP/CHE (EU/EEA/CHE). U státních příslušníků třetích zemí, kteří používají přepážky označené  „VŠECHNY PASY/ALL PASSPORT“ je prováděna důkladnější a tedy i časově náročnější hraniční kontrola. Totéž platí, na základě společného nařízení (Schengenského hraničního kodexu), ať už budete opouštět Schengenský prostor jakýmkoliv způsobem dopravy (vzdušnou, pozemní nebo námořní cestou), i v jiném členském státě, kde budete podstupovat hraniční kontrolu. Cestuje-li s Vámi Váš rodinný příslušník, který je občanem třetí země, může rovněž využít přepážky EU/EHP/CHE.

V České republice mohou navíc na letišti Václava Havla v Praze občané EU/EHP/CHE, starší 15 let, kteří jsou držiteli cestovního pasu s nosičem biometrických údajů, využít systém automatizované hraniční kontroly easyGO, tzv. e-Gate (instruktážní video s podrobným návodem k odbavení přes e-Gate běží neustále v odbavovací hale mezinárodního letiště Václava Havla v Praze. 

Je třeba připomenout, že e-Gate je určen pouze jednotlivým cestujícím, nelze do něj tedy vjíždět s kočárkem nebo vstupovat společně s dětmi a vzhledem k omezenému prostoru jednotlivých přepážek nemohou systém použít ani osoby na vozíčku. Systému automatizované hraniční kontroly mohou občané ČR využít k cestám mimo Schengenský prostor i v ostatních členských státech, splňují-li podmínky k jeho použití (např. v některých státech se může minimální věk pro použití systému lišit). K odbavení prostřednictvím e-Gate není možné použít občanský průkaz.

Připravte se na použití e-Gate s naším návodem:

Před vstupem si sundejte z hlavy vše, co by mohlo bránit bezproblémovému provedení kontroly, tedy brýle, pokrývku hlavy, šátek apod., nemáte-li některý z těchto doplňků i na fotografii. Cestovní doklad přikládá cestující na čtečku dokladů, a to stránkou s osobními údaji.  Po načtení cestovního pasu, není-li nosič biometrických údajů poškozen nebo znehodnocen, budete vpuštěni do prostoru, kde dojde ke ztotožnění Vaší skutečné podoby s podobou uloženou v nosiči. Pro hladký průběh ztotožnění se vyžaduje klidné stání, pokud možno vzpřímeně, a s přímým pohledem do obrazovky před Vámi. Netrpělivostí, neklidem a otáčením hlavou nebo celým tělem bráníte kameře zabudované v obrazovce sejmutí vhodného obrazu k porovnání. Tím zdržujete nejen sebe, ale i cestující za Vámi. Navíc budete s největší pravděpodobností v prostoru „uzamčeni“ a budete muset vyčkat uvolnění ze strany policisty dohlížejícího nad odbavením s tím, že u Vás bude provedena normální hraniční kontrola u přepážky.

Při hraniční kontrole v e-Gate nedochází pouze ke ztotožnění s podobou v nosiči biometrických údajů, ale i k dalším procesům a kontrolám. V prostoru můžete být „uzamčeni“ i z jiných důvodů. Pakliže se tak stane, budete prostřednictvím obrazovky vyzváni, abyste se dostavili k přepážce. V každém případě doporučujeme řídit se pokyny policisty.

Na závěr připomínáme nejdůležitější upozornění, která je dobré mít na paměti před odjezdem do zahraničí:

Ujistěte se, že máte vlastní, platný cestovní doklad, který není nijak poškozen, a že jste svůj cestovní pas nebo občanský průkaz nenahlásili jako ztracený nebo odcizený, a to v ČR ani jinde v zahraničí. Totéž platí i pro děti. Doklad mějte v zahraničí při sobě dle požadavků země, kam cestujete.
Ověřte si, zda do cílové destinace nepotřebujete vízum, zvláštní dokumenty (např. souhlas rodičů s vycestováním dítěte bez doprovodu nebo v doprovodu jiné osoby) nebo očkování. V souvislosti s onemocněním Covid-19 si zjistěte vždy aktuální podmínky vstupu do Vaší cílové destinace. 

Při ztrátě Vašeho cestovního dokladu v zahraničí kontaktujte zastupitelský úřad České republiky nebo popřípadě jiného státu Evropské unie pro vystavení náhradního cestovního dokladu. 

Cestujete-li letecky, nenechávejte ve veřejném ani tranzitním prostoru letiště svá zavazadla bez dozoru, a to ani na letištích v České republice, ani na letištích v zahraničí.

Cestujete-li s domácím mazlíčkem, zajistěte mu jeho vlastní pas, čip nebo tetování, očkování proti vzteklině a ověřte si další požadavky. 

Necestujte se zbraněmi, náboji nebo součástmi zbraní, nejste-li držitelem povolení k jejich držení. V případě, že s nimi musíte vycestovat a jste oprávněni k jejich držení, ověřte si požadavky v každé jednotlivé destinaci, do které budete cestovat. V případě, že je držíte neoprávněně, vystavujete se postihu v souladu s právními předpisy.

Přejeme Vám šťastnou dovolenou a co nejméně potíží na Vaši cestách.

29. června 2022

kpt. Bc. Renata Grecmanová
tisková mluvčí
Ředitelství služby cizinecké policie 

vytisknout  e-mailem