Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Skartační lhůty

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel se domáhal následujících informací - dotaz naleznete v přiloženém PDF.

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Ad 1)

V knihách provozu služebních dopravních prostředků se zaznamenávají následující údaje ke každé jednotlivé jízdě: pořadové číslo jízdy, jméno řidiče, směr jízdy, datum a hodina odjezdu, datum a hodina příjezdu, podpis použivatele, podpis vedoucího, který jízdu nařídil, počet ujetých kilometrů při jízdě a celkem, doplněné pohonné hmoty, závady a případná jiná sdělení. V souladu s platným a účinným spisovým a skartačním plánem se knihy provozu služebních dopravních prostředků uchovávají po dobu pěti let.

Ad 2)

Jediným útvarem Policie České republiky oprávněným provádět odposlech a záznam telekomunikačního provozu podle ustanovení § 88 a 88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 141/1961 Sb.“), je Útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování. Tento útvar Policie České republiky je rovněž oprávněn provádět sledování osob a věcí podle ustanovení § 158d zákona č. 141/1961 Sb. Vedle něj mají oprávnění k použití posledně uvedeného operativně pátracího prostředku, tj. sledování osob a věcí podle ustanovení § 158d zákona č. 141/1961 Sb., také určené organizační články krajských ředitelství policie. Útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování provádí odposlech a záznam telekomunikačního provozu výhradně na základě žádosti příslušného orgánu činného v trestním řízení a v souladu s příkazem vydaným podle ustanovení § 88 a 88a zákona č. 141/1961 Sb. Uvedený útvar Policie České republiky a určené organizační články krajských ředitelství policie provádějí sledování osob a věcí, při kterém mají být pořizovány zvukové, obrazové nebo jiné záznamy, výhradně na základě žádosti příslušného policejního orgánu a v souladu s povolením vydaným podle ustanovení § 158d odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb. Dokumenty související s prováděním odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a s prováděním sledování osob a věcí se uchovávají po dobu stanovenou platným a účinným spisovým a skartačním plánem vydaným podle ustanovení § 66 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

PhDr. Jiří Vokuš, 18. září 2020

vytisknout  e-mailem