Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Silniční přeprava nebezpečných věcí

Žadatel požádal o informace k problematice silniční přepravy nebezpečných věcí a dohodě ADR. 

 
k otázce č. 1 (Co je předmětem silniční kontroly dopravní policie u dopravců převážejících nebezpečné zboží dle Dohody ADR?)
Policie ČR postupuje při kontrole silniční přepravy nebezpečných věcí (dle dohody ADR) v souladu s obecnými právními předpisy upravujícími tuto kontrolu. Jedná se o předpisy Evropského společenství, konkrétně směrnici Rady č. 95/50/ES, o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, kde je přesně vymezen předmět silniční kontroly. Tento předpis byl transformován do české legislativy vyhláškou č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
 
k otázce č. 2 (Provádí Policie České republiky školení svých příslušníků podle aktuálních novelizací Příloh A a B Dohody ADR?)
Ano.
 
k otázce č. 3 (Je zabezpečen jednotný výklad Dohody ADR ve všech smluvních státech, který je závazný pro policejní orgány smluvních států Dohody ADR?)
Otázka výkladu patří do gesce osoby odpovědné za plnění podmínek při kontrolách, kdy gestorem za Českou republiku je Ministerstvo dopravy ČR (odbor silniční dopravy – O110). V podmínkách ČR je postup pro kontrolní orgány sjednocen zpracovanou metodikou „Kontroly přepravy nebezpečných věcí po silnici“.
 
k otázce č. 4 (Jaké jsou nejčastější přestupky při přepravě nebezpečných věcí v režimu Dohody ADR?)
Policie ČR vede statistické přehledy o jednotlivém porušení ve vztahu k výše uvedené směrnici, kdy jsou sledována zjištěná porušení podle jednotlivých rizikových kategorií I. – III. Za Českou republiku jsou data shromažďována Ministerstvem dopravy ČR.
 
k otázce č. 5 (Jaký je podíl nehod při přepravě nebezpečného zboží podle Dohody ADR na celkové nehodovosti v České republice?)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok
          Počet dopravních nehod při
              Při nehodě došlo k úniku
 
        přepravě nebezpečných látek
                  nebezpečných látek
 
 
 
 
 
pevných
kapalných
plynných
celkem
pevných
kapalných
plynných
celkem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002
91
139
25
255
1
82
6
89
2003
84
118
16
218
3
7
0
10
2004
13
146
17
176
1
10
0
11
2005
31
163
15
209
3
15
2
20
2006
12
149
25
186
0
5
0
5
2007
17
131
24
172
1
9
0
10
2008
25
124
17
166
0
5
1
6
2009
5
72
14
91
1
5
1
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka znázorňuje počet vozidel přepravující nebezpečné věci, která měla účast na dopravní nehodě
Celkový počet všech dopravních nehod šetřených Policií ČR naleznete na webových stránkách Policie ČR – www.policie.cz
 
k otázce č. 6 (Jsou při silničních kontrolách zjišťovány nedostatky v označení nákladů oproti údajům deklarovaným v nákladním listu?)
Ano, jsou (přehled Policie ČR nevede), ale toto porušení spadá do výše uvedených rizikových kategorií.
 
k otázce č. 7 (Je možné ze statistiky nehodovosti v České republice zjistit, zda se podíl nehod při přepravě nebezepčných věcí zvyšuje nebo snižuje?)
Viz otázka a data uvedená v odpovědi na otázku č. 5.
 
k otázce č. 8 (Je častý výskyt dopravních nehod, při kterých jsou nesprávně označeny převážené nebezpečné věci?)
Nelze jednoznačně odpovědět, neboť Policie ČR nevede o tomto porušení statistické údaje, ale opět se jedná o porušení spadající do jednotlivých rizikových kategorií I. až III.


7. 4. 2010

vytisknout  e-mailem