Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sexuální a mravnostní trestné činy

 

Co jsou sexuální a mravnostní trestné činy?

Jde o trestné činy vyjmenované zejména v třetí hlavě zvláštní části trestního zákoníku (§ 185 – 193b). Tyto trestné činy zasahují důstojnost oběti v sexuální oblasti.

Do této skupiny patří zejména trestné činy:
  • ohrožující svobodu rozhodování v oblasti pohlavního života - znásilnění a sexuální nátlak,
  • ohrožující zdravý mravní a tělesný vývoj dětí – např. pohlavní zneužití, svádění dítěte k pohlavnímu styku a zneužití dítěte k výrobě pornografie,
  • ohrožující některé mravní zásady – např. výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, kuplířství.
Lze sem přiřadit také trestný čin obchodování s lidmi za účelem jejich sexuálního zneužívání nebo výroby pornografie.
 

Kdo je zvlášť zranitelná oběť a co to znamená?

Obětí sexuálního trestného činu se může stát kdokoli, muž i žena, bez ohledu na věk, vyspělost, způsob života, pověst, vzdělání, zkušenosti, zájmy apod. A také bez ohledu na to, zda jde o osobu pohlavně nedotčenou, či ne.

Některé oběti trestných činů v sexuální oblasti jsou považovány dle zákona o obětech trestných činů za zvlášť zranitelné. Jde o děti, hendikepované osoby a další osoby, u kterých je zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména s ohledem na jejich věk, pohlaví, rasu, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislosti na ní. Za zvlášť zranitelné oběti jsou považovány také oběti trestného činu obchodování s lidmi.

Zvlášť zranitelné oběti jsou takové oběti, u kterých existuje vyšší nebezpečí způsobení tzv. druhotné újmy nebo zastrašování ze strany pachatele. Tyto oběti také mohou být zvláště náchylné k prohloubení prožívaného stresu a citového zranění v důsledku samotné účasti v trestním řízení, např. při výslechu. Zákon proto stanoví speciální opatření pro zabránění prohlubování stresu oběti a snížení nebezpečí druhotné újmy, viktimizace. 

 
 

Jaké dopady může mít trestný čin na oběť?

Prožívání újmy u obětí je velmi individuální. Záleží na mnoha faktorech, ke kterým patří mimo jiné charakter a okolnosti spáchaného trestného činu či vztah oběti k pachateli, ale také vlastnosti oběti, její věk aj.

Oběti trestných činů v sexuální oblasti často prožívají zejména psychickou a emocionální újmu. V reakci na prožitou traumatizující událost se u nich mohou objevovat nejrůznější pocity, jako je např. vztek, šok, strach, pocit ponížení, stud, pocity bezmoci a bezradnosti. V důsledku této události mohou oběti trpět různými psychickými a fyziologickými obtížemi, ke kterým patří např. výrazné změny nálad, návaly úzkosti, zvýšená podrážděnost, nesoustředěnost, ostražitost, stažení se ze sociálních kontaktů, ztráta chuti k jídlu, poruchy spánku, bolesti zad, břicha apod. Příznaky mohou být velmi rozmanité a mohou se objevit bez ohledu na to, zda byla oběti trestným činem způsobena také újma fyzická.

V některých případech mohou psychické příznaky přetrvávat dlouhodobě a rozvinout se v tzv. posttraumatickou stresovou poruchu. Proto je důležité včas vyhledat odbornou pomoc (např. psychologickou nebo psychiatrickou).

Lze se také obrátit na organizace poskytující odbornou pomoc obětem trestných činů, zejména pomoc sociální, psychologickou a právní. Jste-li zvlášť zranitelnou obětí, máte nárok na bezplatné poskytnutí odporné pomoci.
 

Jaká práva mohou uplatnit oběti trestných činů?

Pokud jste se stali obětí sexuálního trestného činu, máte práva podle zákona o obětech trestných činů a jako poškozený také procesní práva podle trestního řádu. Procesní práva poškozeného lze uplatňovat pouze v případě, kdy byl trestný čin oznámen, a bylo zahájeno trestní řízení.

Získejte podrobné informace o Vašich právech, pouze tak je můžete efektivně uplatňovat. Zákon upravuje také další práva náležící zvlášť zranitelným obětem.

vytisknout  e-mailem