Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Rozvoj systému PEGAS

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.4.00/21.09354 

 

Rozvoj systému PEGAS – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Název projektu: Rozvoj systému PEGAS – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.4.00/21.09354

Realizace projektu: 2. 6. 2014 – 30. 10. 2015

 

Rozpočet projektu:

Celkové schválené způsobilé výdaje projektu činí

12.663.480,- Kč

100 %

Z toho vlastní zdroje žadatele – státní rozpočet

1.899.522,- Kč

15 %

Z toho strukturální fondy EU – Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)

10.763.958,- Kč

85 %

Popis a cíle projektu:

V rámci realizovaného projektu byly vybaveny koncovými prvky technologie PEGAS odbor služby pořádkové policie, odbor služby dopravní policie a odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Pardubického kraje. Projekt zahrnuje pořízení speciálních zařízení a samostatných funkčních celků jako jsou ruční radiostanice (dále jen „RDST“) třetí generace a příslušenství k nim, vozidlové RDST třetí generace a příslušenství k nim a ovládací panely k vozidlovým RDST. Veškerý pořízený majetek bude využíván na celém území Krajského ředitelství policie (dále jen KŘP) Pardubického kraje. V případě nutnosti posílení složek i v jiném kraji pak na celém území České republiky, a to ke zvýšení akceschopnosti Policie ČR v rámci IZS při prevenci, přípravě a řešení mimořádných událostí, včetně přírodních a technologických katastrof.

 

V současné době dochází k významnějším negativním dopadům do života občanů z důvodu stále se zvyšujícího počtu přírodních katastrof, mezi které patří povodně, vichřice, uragány, technologických rizik (chemické či jaderné havárie), ale také závažných dopravních nehod. Všechny tyto jevy mají zásadní ekonomický a společenský dopad a znamenají obrovskou finanční zátěž na veřejné a soukromé rozpočty. Lze tak konstatovat, že nejdůležitějším faktorem úspěchu prevence a řešení mimořádných událostí je rychlost a koordinace zásahu složek IZS, které jsou podmíněny mírou efektivity operačního řízení zahrnující vysílání sil a prostředků Policie ČR.

Projektovým záměrem KŘP Pardubického kraje bylo proto vybavit policisty modernějšími radiokomunikačními prostředky, které budou plnohodnotně pracovat ve vyšší SW verzi systému PEGAS za účelem zvýšení akceschopnosti Policie ČR v rámci IZS při prevenci, přípravě a řešení mimořádných událostí prostřednictvím efektivní hlasové a datové komunikace.

 

Hlavní cíl projektu: 

Zaručit akceschopnost, efektivní působení a vysokou mobilitu Policie ČR jako jedné ze základních složek IZS v případě hrozby či řešení krizové situace nebo jiné mimořádné události pořízením moderních koncových zařízení sítě PEGAS a příslušenství k nim. Pořízená technika přispěje ke zvýšení kapacity a spolehlivosti radiokomunikační sítě IZS prostřednictvím efektivní hlasové a datové komunikace mezi jejími složkami. Realizace projektu povede také ke zkvalitnění prevence a následnému řešení vzniklé mimořádné události, ke zvýšení ochrany životů, zdraví a majetku občanů, k minimalizaci škod a vzniklých ztrát optimalizací logistických postupů při řešení uvedených situací. Realizací projektu budou naplněny výše uvedené cíle a bude dosaženo cílového stavu, který spočívá v pořízení moderní techniky pro KŘP Pardubického kraje a v zajištění jeho lepší připravenosti na rychlou odezvu ohlášené mimořádné události. Těchto cílů bude v případě realizace projektu dosaženo pořízením moderní techniky.

 

Policie ČR je služba veřejnosti, jejímž úkolem je mj. dle § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek. Díky projektu tak budou s ohledem na činnosti Policie ČR, poskytovány služby především ve vztahu k občanům ČR. Zefektivněním hlasové a datové komunikace mezi složkami IZS bude zvýšena nejen bezpečnost obyvatel ČR, ale i ochrana jejich zdraví a majetku, a to především díky rychlejšímu provedení potřebného zásahu v době/místě mimořádné události.

 

Pořízená koncová zařízení v rámci projektu:

Technika

Ruční radiový terminál TPH700

Vozidlový radiový terminál TPM700

Ovládací panel k vozidlovému radiovému terminálu

Ruční ovladač TPH700 - GPM 37

Nabíječ TPH700 KZ 33

Nabíječ TPH700 KZ 34

Montážní sada pro vozidlový radioterminál + AVL

Lokalizace projektu:

Projekt je v souladu s cílem politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU pro programovací období 2007 – 2013 „Konvergence“ a stanovenými pravidly Integrovaného operačního programu navrhován k realizaci v rámci územního obvodu KŘP Pardubického kraje. Projekt bude realizován na území regionu soudržnosti NUTS 2 Severovýchod. Z globálního hlediska je tak realizací projektu naplňován celkový záměr Policie ČR, který se týká úsilí o pokrytí celého území České republiky moderní technikou. Z hlediska vztahu mezi územním dopadem a obsahovým zaměřením projektu bude v rámci jeho realizace zároveň dosažen soulad se třemi základními pilíři Koncepce ochrany obyvatelstva:

  • Všechna místa České republiky musí být srovnatelně rychle dosažitelná k zákroku IZS
  • Ze všech míst České republiky musí být zajištěna srovnatelná dosažitelnost IZS
  • Efektivní koordinace a činnost IZS na místě havárie či katastrofy

www.strukturalni-fondy.cz/iop

vytisknout  e-mailem