Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Rozvoj systému PEGAS - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

 

Základní informace o projektu: "Rozvoj systému PEGAS - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje"

Registrační číslo projektu:             CZ.1.06/3.4.00/21.09353

 

Projekt byl připravován v souladu s celkovým záměrem Policie ČR, který se týká posílení akceschopnosti Integrovaného záchranného systému (dále též jako „IZS“) a zajištění efektivity jejího působení při řešení mimořádných událostí na celém území České republiky, a to prostřednictvím efektivní datové a hlasové komunikace složek IZS.

Z hlediska naplňování cílů uvedeného záměru je projekt synergickým článkem komplexu analogicky zaměřených projektů v oblasti zkvalitnění vybavení Policie ČR moderní technikou zaručujících akceschopnost, mobilitu a efektivitu jejího působení v  České republice.

Byl realizován v rámci 21. výzvy Integrovaného operačního programuPrioritní osy 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, Oblasti intervence 3.4Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik; aktivita písm. d)Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS.

Realizační období: 02. 06. 2014 – 30. 11. 2015

Celkový finanční objem za projekt činil 2.421.262,33 Kč, z čehož je očekávaná finanční podpora ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci implementace uvedeného operačního programu ve výši 85 %, t. zn. 2.058.072,98 Kč jeho celkových uznatelných nákladů (2.421.262,33 Kč). Z rozpočtu Policie ČR bude zabezpečeno 15 %, t. zn. 363.189,35 Kč spolufinancování uznatelných výdajů (2.421.262,33 Kč) a případné neuznatelné výdaje.

Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje v rámci jeho projektu pořídilo 161 kusů koncových prvků technologie PEGAS  a 40 kusů montážních sad pro montáž vozidlových radiostanic (bez GPS) pro vozidla:

 • Služby pořádkové policie,

 • Služby dopravní policie,

 • Služby cizinecké policie.

Jedná se o speciálních zařízení a samostatné funkční celky jako jsou ovládací panely k vozidlovým RDST a montážní sady pro montáže vozidlových radiostanic (RDST) bez GPS. Veškerý pořizovaný majetek je využíván na celém území KŘP Plzeňského kraje, v případě nutnosti posílení složek i v jiném kraji a na celém území České republiky ke zvýšení akceschopnosti Policie ČR v rámci IZS při prevenci, přípravě a řešení mimořádných událostí (včetně přírodních a technologických katastrof).

Tato zařízení tak umožňují efektivnější a rychlejší komunikaci, která hraje klíčovou roli v případě řešení mimořádných událostí, dále operativnost a zmenšení časové náročnosti při získávání informací. Tímto je umožněno rychleji reagovat v místě zásahu a snáze lokalizovat a nasazovat síly a prostředky.

Realizací projektu bylo dosaženo následujících výsledků projektu:

 • plné využití funkcionalit radiové digitální sítě složek IZS,

 • zajištění efektivní hlasové a datové komunikace složek IZS,

 • zvýšení kvality působení Policie ČR jako jedné ze základních složek IZS při řešení mimořádných událostí,

 • snížení průměrné doby reakce na hrozící či nastalé bezpečnostní riziko min. o 25 %, přičemž je brána v potaz možnost využití speciálních typů komunikací, které jsou zřizovány v teritoriu vzniku mimořádné události nebo katastrofy a následující 2 kritéria:

- zkrácení doby lokalizace hlídky PČR ze současných 300 vteřin na 15 vteřin (cca snížení doby reakce o 95 %),

- zkrácení doby přenosu informací z databází ze současných 360 vteřin na 20 vteřin (cca snížení doby reakce o 94 %).

 

Projekt byl hodnocen také z hlediska cílových skupin, na které by realizace projektu měla významný pozitivní vliv. Tyto cílové skupiny byly rozděleny do čtyř základních skupin:

 • veřejnost – celkové zvýšení úrovně bezpečnosti občanů a zefektivnění komunikace policistů s občany na místě mimořádné události,
 • policisté – dosažení zvýšení úrovně akceschopnosti, zefektivnění služeb a činností vykonávaných na místě mimořádné události a koordinace zásahu v rámci IZS,
 • stát – snížení dopadu následků mimořádné události do oblastí národního hospodářství (např. průmyslu, obchodu, zemědělství, služeb); realizací projektu dojde ke snížení, příp. minimalizaci finančních ztrát v dané oblasti v souvislosti se zvýšením rychlosti reakce a opatřeními přijatými při řešení mimořádných událostí,
 • složky IZS – zvýšení koordinace činnosti složek IZS při společném zásahu v oblasti ochrany životů, zdraví a majetku občanů.

Za účelem zabezpečení úspěšné realizace byl projekt koncipován tak, aby identifikované dopady a přínosy pro jednotlivé cílové skupiny vykazovaly znaky maximální možné míry logické provázanosti.

 

vytisknout  e-mailem