Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rozsáhlé cvičení ZÓNA 2013 prověří krizové řízení

„V noci z 25. na 26. března 2013 dochází na 2. reaktorovém bloku Jaderné elektrárny Dukovany (EDU) k prasknutí hlavního parního kolektoru. Operátor odstavuje reaktor. Směnový inženýr následně klasifikuje události jako mimořádnou událost 1. stupně a svolává Technické podpůrné středisko. Dále je zjištěn únik z primárního okruhu přes poškozený parogenerátor do sekundárního okruhu. V souladu s Vnitřním havarijním plánem ČEZ EDU zasahuje na místě úniku havarijní četa Jaderné elektrárny Dukovany a jednotka HZS podniku posílená o jednotku HZS Kraje Vysočina územního odboru Třebíč. Provádí průzkum a omezení množství unikající kontaminované vody. Po zhodnocení situace překlasifikuje směnový inženýr událost na mimořádnou událost 2. stupně a svolává kompletní havarijní štáb.“ 

Popsaný stav je východiskem pro zahájení cvičení ZÓNA 2013, které proběhne ve dnech 26. až 28. března 2013. Po cvičeních ZÓNA 2008 a ZÓNA 2010 je již třetím cvičením tohoto typu, zaměřeným na zajištění krizové připravenosti ústředních správních úřadů, orgánů územní samosprávy, základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému (IZS) a dalších subjektů pro případ vzniku havárie v některé z jaderných elektráren v České republice.
 
Zabezpečit přípravu a provedení samotného cvičení ZÓNA 2013 dostal za úkol ministr vnitra v součinnosti s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a tehdejším místopředsedou vlády a ministrem obrany. Tématem cvičení bude činnost ústředních správních úřadů, správních úřadů Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, složek IZS a dalších dotčených subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se simulovanou havárií v Jaderné elektrárně Dukovany.
 
Realizace cvičení je v gesci  Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a pro přípravu, provedení a následné vyhodnocení cvičení byla sestavena řídící skupina, v níž jsou i zástupci dalších zainteresovaných subjektů: Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Ministerstva obrany, ČEZ a.s. – Jaderné elektrárny Dukovany, Krajského úřadu Kraje Vysočina, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, HZS Kraje Vysočina a HZS Jihomoravského kraje, dále odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, Policejního prezidia ČR a Úřadu vlády ČR.
 
Cílem cvičení bude prověřit a procvičit činnosti časově rozvržené do tří období. Cvičení bude zahájeno v okamžiku vzniku mimořádné události 2. stupně v Jaderné elektrárně Dukovany. Událost bude oznámena podle vnitřního havarijního plánu, následně se svolají a aktivují příslušné krizové štáby a bude zahájena činnost a vzájemná komunikace mezi orgány krizového řízení všech úrovní.
 
Ve druhém období bude mimořádná událost 2. stupně překlasifikována na mimořádnou událost 3. stupně – jadernou havárii. Dotčené orgány budou opět vyrozuměny v souladu s vnitřním havarijním plánem jaderné elektrárny, v zóně havarijního plánování proběhne varování a informování obyvatelstva pomocí sirén, cvičně se však použije zkušební tón, nikoli varovný signál. V tomto období cvičení zasednou krizové štáby krajů, které hejtmanům připraví návrh opatření pro řešení vzniklé situace. V odpoledních hodinách se pak sejde pracovní orgán vlády pro řešení krizových situací – Ústřední krizový štáb, vedený ministrem vnitra.
 
Na poslední období cvičení je naplánován nácvik činnosti celostátní radiační monitorovací sítě včetně využití mobilních skupin a v případě příznivých povětrnostních podmínek také letecké monitorovací skupiny. Krizové štáby krajů a obcí s rozšířenou působností budou procvičovat činnost při přijímání neodkladných opatření k ochraně obyvatelstva na základě doporučení vydaných Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.
 
Kromě již zmíněného monitoringu se bude procvičovat také zásah složek IZS u dopravní nehody v době úniku radioaktivních látek, ze sil a prostředků HZS ČR a Armády ČR budou vybudována tři stanoviště pro dekontaminaci obyvatelstva a civilních vozidel a také zasahujících složek IZS a jejich techniky, svou připravenost si také procvičí přijímací střediska evakuovaných osob. V průběhu celého cvičení se budou řešit otázky komunikace s veřejností cestou hromadných sdělovacích prostředků.
 
 
Současně Vás také zveme na ukázku praktických činností, která se uskuteční dne 27. března 2013 od 10,30 do 11,30 hod. v Kožichovicích v místě dekontaminace. Na místě se bude také konat tiskový brífink, kterého se zúčastní hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, zástupci složek IZS a orgánů, subjektů a organizací zainteresovaných ve cvičení. Svoji účast přislíbil i náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Mgr. Jaroslav Hruška.
 
Vjezd vozidel je možný již od 9,45 do 11,30 hod. Praktická ukázka včetně brífinku s novináři je plánována od 10,30 do 11,30 hod.
 
Vzhledem k charakteru ukázky je nezbytná předcházející akreditace: Jitka Svatošová, tisková mluvčí Krajského úřadu, tel.: 724 650 123, e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
 
Další informace k cvičení Zóna 2013 naleznete zde
 

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová                                                                                                                                           
tisková mluvčí                            
MV – generální ředitelství HZS ČR
 
a
 
Mgr. Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations MV
 

Zona

* Článek byl převzat ze stránek Ministerstva vnitra České republiky.

vytisknout  e-mailem