Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rozpoznávání registračních značek

Žadatel se domáhal informací ohledně rozpoznávání registračních značek motorových vozidel. Konkrétně formuloval následující okruhy otázek: 

1. Aktuální mapa a seznam všech míst odečtu RZ na území ČR.

2. Které konkrétní útvary, odbory, oddělení Policie ČR disponují mobilním zařízením k odečtu RZ, jaký je jejich počet, kolik z nich je skutečně užíváno, kolik je zastaralých či nepoužitých ve skladech?

3. Jaký je technický popis snímání RZ u statických a mobilních zařízení? Žádám vás o manuál k použití statických i mobilních zařízení k odečtu RZ.

3a. Snímají některé statické kamery RZ ze zadní části vozidla, a pokud ano, tak na kterých místech?

4. Jaká je praktická a maximální doba uchování záznamu? Je v praxi po určité době (jaké?) vymazána fotografie, ale informace uchována v číselném, slovním záznamu?

5. Může si občan vyžádat data uložená k pohybu vlastního vozidla a za jak dlouhé období?

6. Na jakém konkrétním pracovišti dochází k centralizaci informací?

6a. Dochází k propojení s jinými systémy odečtu RZ (např. se systémem MP Praha, LOOK, Kapsch)?

7. Jakým konkrétním třetím osobám jsou data v praxi předávána a na základě jakých oprávnění?

8. Žádám vás o poskytnutí jednoho celého konkrétního záznamu libovolného vozidla, včetně fotografií se zastřenou RZ.

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

1. Policie České republiky aktuálně provozuje 10 stacionárních zařízení LOOK, která umožňují rozpoznávání registračních značek motorových vozidel. Jedno zařízení je umístěno ve služebním obvodu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, tři ve služebním obvodu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje a pět ve služebním obvodu Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Kromě toho Policie České republiky aktuálně provozuje celkem 53 mobilních zařízení LOOK a 23 mobilních zařízení Ramer 10 C rovněž umožňujících rozpoznávání registračních značek motorových vozidel. Mobilní zařízení LOOK a Ramer 10 C mohou být použita na kterékoli pozemní komunikaci v rámci České republiky.

2. Všechna krajská ředitelství policie disponují služebními vozidly vybavenými zařízením LOOK nebo Ramer 10 C, která umožňují rozpoznávat registrační značky motorových vozidel. Tato mobilní zařízení jsou užívána organizačními články služby dopravní policie, pořádkové policie, cizinecké policie, kriminální policie a vyšetřování a operačními středisky.

3. Policie České republiky zasílala žadateli návod k obsluze zařízení Ramer 10 výrobce RAMET C.H.M. a.s., Letecká 1110, 686 04 Kunovice, a popis systému LOOK výrobce HISYS, spol. s r.o., Saratovská 181/5, 100 00 Praha 10.

3a. Všechna stacionární zařízení provozovaná Policií České republiky umožňují snímání registrační značky motorového vozidla jak z jeho přední, tak ze zadní části v závislosti na směru jízdy vozidla.

4. V centrálním úložišti informací o rozpoznaných registračních značkách jsou datové věty uchovávány po dobu 5 let. Po uplynutí uvedené doby je celá datová věta (fotografie i textové údaje) vymazána.

5. Podle ustanovení § 83 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 273/2008 Sb.“), Policejní prezidium České republiky na písemnou žádost sdělí žadateli bezplatně osobní údaje vztahující se k jeho osobě, a to do 60 dnů od jejího doručení. Novou žádost v téže věci lze podat nejdříve po uplynutí 6 měsíců od podání žádosti předchozí.

6. Informace o rozpoznaných registračních značkách jsou centralizovány na pracovišti odboru informatiky a provozu informačních technologií Policejního prezidia České republiky.

6a. Policie České republiky uchovává v centrálním úložišti výhradně informace o rozpoznaných registračních značkách pořízené zařízeními, které sama provozuje.

7. Policie České republiky předává informace, včetně informací zpracovávaných v jejích evidencích, které získala při plnění svých úkolů, ostatním orgánům veřejné správy, je-li to nezbytné pro plnění úkolů v rámci jejich působnosti. Právním titulem pro předávání informací je ustanovení § 78 zákona č. 273/2008 Sb. Data pořízená zařízeními umožňujícími rozpoznávat registrační značky motorových vozidel, Policie České republiky zpravidla předává dalším orgánům činným v trestním řízení v případě trestního řízení podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, nebo správním orgánům v případě přestupkového řízení podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

8. Policie České republiky zaslala žadateli jeden konkrétní výstup z centrálního úložiště informací o rozpoznaných registračních značkách.

PhDr. Jiří Vokuš, 4. prosince 2014

vytisknout  e-mailem