Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Provozní a lokalizační údaje uchovávané operátorem VODAFONE

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace:

Jako útvar provádějící ve prospěch oprávněných bezpečnostních složek úkony související se záznamem a odposlechem telekomunikačního provozu dle § 88 a 88a trestního řádu vás žádám o poskytnutí následujících informací:

  1. Uveďte provozní a lokalizační údaje operátora VODAFONE (v případě jejich poskytnutí operátorem na základě z. č. 127/2005 o elektronických telekomunikacích), které jste mohli technicky zpracovávat a uchovávat v období měsíce října 2014 a to v případě provozovaného (zapnutého) telefonního čísla s bezproblémovým příjmem signálu operátora (hlasové hovory, SMS zprávy včetně datových toků atd.).
  2. Bylo možné v případě pohybu účastnického čísla (mobilního telefonu) lokalizovaného více buňkami mobilního operátora zaznamenat a tím i zadokumentovat tento pohyb i v případě, že po celou dobu neměl žádný hlasový hovor, nepřijal SMS zprávu nebo nevyužil datový tok, ale přijímal signál (např. při jízdě Praha Brno)?
  3. Jakým způsobem techniky reagovala síť operátora na službu v mobilu zvanou „letadlo“ (např. je pro operátora v tu dobu „vypnutý“? Evidoval operátor (potažmo Vy) jakýmkoli způsobem využívání této služby? Pokud ano, uveďte jak.“.


Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a v souladu s § 12 zákona č. 106/1999 Sb. po vyloučení těch informací, u kterých to stanovuje zákon, sdělila následující.
Právnické nebo fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (dále jen „zákon č. 127/2005 Sb.“) uchovávají za podmínek stanovených zákonem č. 127/2005 Sb. pro potřeby policie jen údaje přesně vyjmenované v prováděcí vyhlášce č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů (dále jen „vyhláška č. 357/2012 Sb.“), která byla platná a účinná i v říjnu 2014. Tyto údaje pak na základě § 88 a § 88a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, za podmínek stanovených výše uvedenými právními předpisy předávají policii způsobem stanoveným v § 3 vyhlášky č. 357/2012 Sb. ve formě uvedené v příloze této vyhlášky.
Rozsah uchovávaných provozních a lokalizačních údajů stanoví § 2 vyhlášky č. 357/2012 Sb.:
(1) U veřejných telefonních sítí s přepojováním okruhů se uchovávají tyto provozní a lokalizační údaje (dále jen „údaje“):
a)    telefonní číslo volajícího a volaného, telefonní čísla, která se zúčastnila konferenčního volání, identifikátor telefonní karty použité ve veřejném telefonním automatu,
b)    datum a čas zahájení komunikace,
c)    délka komunikace,
d)    datum a čas odeslání textové zprávy SMS,
e)    použitá telefonní služba podle § 1 písm. m),
f)     stav komunikace,
g)    doplňující údaje uvedené v odstavci 4, není-li k dispozici některý z údajů podle písmene a) nebo odstavce 5.
(2) U veřejných mobilních telefonních sítí se uchovávají údaje uvedené v odstavci 1 s výjimkou identifikátoru telefonní karty. Dále se uchovává
a)    identifikátor IMSI volajícího a volaného,
b)    identifikátor mobilního přístroje volajícího a volaného,
c)    datum a čas odeslání multimediální zprávy MMS,
d)    označení základnové stanice Start a základnové stanice Stop,
e)    doplňující údaje uvedené v odstavci 4, není-li k dispozici některý z údajů podle odstavce 1 písm. a), s výjimkou identifikátoru telefonní karty, nebo odstavce 5.
(3) U sítí elektronických komunikací s přepojováním paketů se uchovávají tyto údaje
a)    u služby přístupu k internetu z pevného připojení
1. typ připojení,
2. telefonní číslo nebo označení uživatele,
3. identifikátor uživatelského účtu,
4. adresa MAC zařízení uživatele služby,
5. datum a čas zahájení a ukončení připojení k internetu,
6. označení přístupového bodu u bezdrátového připojení k internetu,
7. adresa IP a číslo portu, ze kterých bylo připojení uskutečněno;
b)    u služby přístupu k internetu z mobilního připojení
1. typ připojení,
2. telefonní číslo uživatele,
3. identifikátor mobilního zařízení,
4. datum a čas zahájení a ukončení připojení k internetu,
5. označení základnové stanice Start a základnové stanice Stop,
6. adresa IP a číslo portu, ze kterých bylo připojení uskutečněno;
c)    u služby přístupu ke schránce elektronické pošty
1. adresa IP a číslo portu, ze kterých bylo připojení uskutečněno,
2. identifikátor uživatelského účtu,
3. datum a čas zahájení připojení ke schránce elektronické pošty,
4. datum a čas ukončení připojení ke schránce elektronické pošty,
5. identifikátor protokolu elektronické pošty;
d)    u služby přenosu zpráv elektronické pošty
1. adresa IP a číslo portu zdroje a cíle přenášené zprávy,
2. datum a čas odeslání zprávy,
3. adresa elektronické pošty odesílatele,
4. adresy elektronické pošty příjemců,
5. stav přenosu zprávy,
6. identifikátor protokolu elektronické pošty;
e)    u služby IP telefonie
1. adresa IP a číslo portu zdrojového zařízení,
2. adresa IP a číslo portu cílového zařízení,
3. transportní protokol,
4. datum a čas zahájení a ukončení komunikace,
5. doplňující údaje uvedené v odstavci 4, nejsou-li k dispozici údaje identifikující volajícího nebo volaného účastníka nebo některý z údajů podle odstavce 5;
f)     u služby přístupu k internetu podle písmene a) nebo b) s překladem adres IP
1. privátní adresa IP,
2. veřejná adresa IP a číslo portu, nebo přidělený rozsah portů,
3. datum a čas zahájení překladu adres,
4. datum a čas ukončení překladu adres.
 (4) Doplňujícími údaji v odstavci 1 písm. g), odst. 2 písm. e) a odst. 3 písm. e) bod 5 jsou
a)    destinace nebo kód země původu volání u příchozích mezinárodních volání,
b)    kód provozovatele propojené veřejné komunikační sítě nebo poskytovatele veřejně dostupné telefonní služby poskytované prostřednictvím propojení,
c)    název právnické osoby, nebo jméno, případně jména a příjmení podnikající fyzické osoby zajišťující neveřejnou komunikační síť a její identifikační číslo.
(5) U sítí uvedených v odstavcích 1 až 3 se dále uchovává jméno, popřípadě jména a příjmení a adresa účastníka nebo registrovaného uživatele uvedená ve smlouvě nebo adresa umístění telekomunikačního koncového zařízení.
(6) Dále se uchovávají
a)    údaje o všech veřejných telefonních automatech s uvedením jejich telefonního čísla, evidenčního čísla, geografických souřadnic ve Světovém geodetickém referenčním systému 1984 (WGS84) a slovního popisu umístění,
b)    údaje o všech základnových stanicích s uvedením jejich označení, popřípadě všech dalších používaných identifikátorů, geografických souřadnic v souřadnicovém systému WGS 84, azimutu směrování antén a slovního popisu umístění,
c)    údaje o vzájemných vazbách mezi telefonními čísly a identifikátory IMSI a identifikátory mobilních zařízení,
d)    u předplacených služeb datum a čas aktivace služby a označení základnových stanic, v jejichž dosahu byla aktivace provedena,
e)    údaje o všech přístupových bodech s uvedením jejich označení, popřípadě všech dalších používaných identifikátorů, dále geografických souřadnic v souřadnicovém systému WGS 84, azimutu směrování antén a slovního popisu umístění.

Ve vztahu k vyloučeným informacím povinný subjekt zároveň vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace.                                                                                                                                                                                                      

pplk. Mgr. Michal Michálek
7. 5. 2020

vytisknout  e-mailem