Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyšetření přítomnosti alkoholu u řidiče

Žadatel požádal o zodpovězení souboru otázek souvisejících s prováděním orientačních vyšetření na přítomnost alkoholu v dechu řidiče pomocí technického prostředku. 

K bodu a)
Hygienická nezávadnost náustku je zaručena neprodyšným obalem jednotlivých kusů, v němž jsou náustky dodavatelem distribuovány. Nezávadnost náustku je doložena odborným posudkem Státního zdravotnického ústavu, vydaném pod zn. SZU č. 3790/09 EX 091296 ze dne 19.10.2009, dále zprávou z výzkumu na test dráždění od laboratoře BSL BIOSERVICE Scientific Laboratoriem GmbH v Aachenu, SRN pod č. B 0039/06 ze dne 8.6.2006, zprávou téže laboratoře o výzkumu cytotoxicity pod č. B 0038/06 ze dne 29.03.2006 a v neposlední řadě i prohlášením ke shodnosti výrobu ze dne 16.10.2009, vydaným jednatelem společnosti Dräger Safety s.r.o., která je dodavatelem přístrojů a náustků pro Policii ČR. Fotokopii uvedených dokumentů v příloze zasíláme. Hygienickou nezávadnost konkrétního náustku lze na místě ověřit pouze podle celistvosti neprodyšného obalu. Dle sdělení dodavatele nejsou jednotlivé obaly označovány.
 
K bodu b)
Před provedením orientačního vyšetření řidiče, zda neřídí vozidlo po předchozím požití alkoholických nápojů, kalibrovaným přístrojem, jej policista vyzve k podrobení se orientačního vyšetření, poučí jej o způsobu provedení kontroly a předá mu náustek v originálním balení. Kontrolovaná osoba si vlastnoručně náustek rozbalí a dle pokynu policisty jej zasune do přístroje. Kontrolovaná osoba pak přes náustek provede výdech do přístroje a vyčká na výsledek kontroly. Po ukončení orientačního vyšetření policista vyzve kontrolovanou osobu k odběru náustku z přístroje. Z uvedeného vyplývá, že z rukou policisty nemůže ke kontaminaci náustku dojít.
 
K bodu c)
Při využívání přístrojů ke zjišťování koncentrace alkoholu v dechu je příslušníky Policie ČR postupováno podle návodu výrobce. V návodu na obsluhu a údržbu přístroje není desinfikace přístroje předepisována. Z tohoto důvodu není desinfikace příslušníky Policie ČR v rámci údržby přístroje prováděna. Dle vyjádření dodavatele konstrukce přístroje a konstrukce náustků (zpětný ventil - viz zpráva z laboratoře č. B 0039/06) neumožňuje zpětné vdechnutí vdechnutého vzorku vzduchu.
Náhodné vdechnutí vzduchu z přístroje je vyloučeno.
 
K bodu d)
Zde považujeme za nutné nejdříve uvést, že dle ustanovení §16 odst. 2 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je osoba, u níž se lze důvodně domnívat, že vykonává činnosti, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek, pod vlivem alkoholu, je povinna se podrobit orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu. Při odmítnutí orientačního vyšetření je kontrolovaná osoba vždy následně vyzývána k provedení odborného lékařského vyšetření. Z ustanovení odst. 5 citovaného paragrafu pak vyplývá, že odmítne-li tato osoba orientační nebo odborné vyšetření, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
 
Z ustanovení § 67 odst. 4 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky vyplývá, že za účelem získávání informací v souvislosti s odhalováním a šetřením přestupků musí být proveden odběr krve, požádá-li o to osoba podezřelá z přestupku. V případě, že se odmítnete podrobit orientačnímu vyšetření na alkohol, bude na Vás pohlíženo, jako by jste byl pod vlivem alkoholu a máte tudíž dle ustanovení § 67 odst. 4 zákona č. 273/2008 Sb. právo požádat o odběr krve.
 
Současně je nutné si uvědomit, že v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích je nutno při řešení problematiky zjišťování požití alkoholických nápojů řidičem vycházet z ustanovení § 124 odst. 9 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve vztahu k tomuto ustanovení je pak zvláštním právním předpisem, upravujícím způsob vyšetření, výše uvedený zákon č. 379/2005 Sb.    
 
K bodu e)
V daném případě Vás policista vyzve aby jste si zabezpečil své vozidlo, případně zajistil jeho odstranění. Po odstavení vozidla Vám zakáže další jízdu případně zabrání v další jízdě použitím technického prostředku. Následně Vás dopraví do zdravotnického zařízení k provedení odborného lékařského vyšetření s odběrem krve. Do doby než bude znám výsledek vyšetření je na Vás stále pohlíženo jako by jste byl pod vlivem alkoholu. Zde je nutné upozornit, že výsledek vyšetření nemusí být zdravotnickým zařízením sdělen ihned ale až s určitou časovou prodlevou.
 
K bodu f)
Případné pokračování v řízení motorového vozidla Vám bude umožněno až po oznámení negativního výsledku vyšetření.
K bodu g)
Povinností policie je pouze zajištění odborného lékařského vyšetření. Doprava vyšetřované osoby zpět k jeho vozidlu není v povinnostech Policie ČR.
 
K bodu h)
Z ustanovení § 16 odst. 8 zákona č. 379/2005 Sb. vyplývá, že vyšetření biologického materiálu a dopravu do zdravotnického zařízení za účelem provedení odborného lékařského vyšetření hradí v případě, že se prokáže přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky než alkoholu, vyšetřovaná osoba. Neprokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, náklady pak nese osoba, která vyšetření požadovala. Pokud bude odborné lékařské vyšetření vyžadováno z Vaší strany, budou Vám veškeré finanční náklady vynaložené policií v souvislosti s jeho zabezpečením vyúčtovány.
 
K bodu i)
Přímé náklady na kontrolu jedné osoby pomocí přístroje Dräger činí 4,50 Kč, což je pořizovací cena jednoho náustku. Zde je vhodné uvést, že alkoholtestery uvedeného výrobce umožňují pasivní odebírání vzorků, při kterém přístroj sám nasává vydechovaný vzduch. V tomto případě jsou přímé náklady nulové.


1. 2. 2010

vytisknout  e-mailem