Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Protiprávní jednání soudních exekutorů

Žadatel se domáhal informací ohledně protiprávního jednání soudních exekutorů. 

Konkrétně žádal odpovědi na následující otázky:
 
1) Zda státní orgán Policejní prezidium České republiky přijal v letech 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 oznámení – trestní oznámení na soudní exekutory s uvedením počtu oznámení za každý rok.
 

2) Zda byla oznámení - trestní oznámení občanů ze strany státního orgánu Policejního prezidia České republiky a činností úředních osob řádně prověřena v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, v návaznosti na zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, a zákony České republiky a EU.

3) Zda ze strany některých úředních osob Policejního prezidia České republiky nemohlo dojít k porušení čl. 36, odst. 1 listiny základních práv a svobod při porušení zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, činností a nečinností některých úředních osob Policejního prezidia České republiky nadržováním soudním exekutorům při zneužití moci úřední při zanedbání zákonné povinnosti, odpovědnosti za zneužití moci úřední soudními exekutory. 

4) Zda nedošlo u Policejního prezidia České republiky, zastupujícího Českou republiku, k selhání kontrolní činnosti nad některými policisty činnými u Policie ČR, zda nenadržují pachatelům trestné činnosti při porušování zákonů České republiky a EU.

5) Zda byly úřední osoby, policisté činní u Policie České republiky, povinny dodržovat zákony České republiky a EU při oznámení občanů – trestní oznámení na soudní exekutory a při prověřování nezákonné činnosti a tyto provádět podle zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, a podle trestního zákona.

6) Kolik (počet) oznámení na úřední osoby, soudní exekutory, od r. 2001 bylo ze strany Policejního prezidia České republiky předáno orgánům činným v trestním řízení k prověření pro porušení zákonů České republiky od platnosti zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod.

7) Jaká opatření byla učiněna ze strany Policejního prezidia České republiky, aby nemohly úřední osoby, soudní exekutoři jako členové Exekutorské komory, zneužívat moci úřední a unikat zákonné odpovědnosti za porušení zákonů České republiky a EU ke škodě základních práv občanů.

8) Zda od Policejního prezidia České republiky nad policisty činnými u Policie České republiky byl vykonáván řádný dohled, zda plní zákonné povinnosti České republiky a EU a stíhají všechny pachatele nezákonné činnosti, o kterých se hodnověrným způsobem dozvědí, jak ze své úřední činnosti, tak z podnětů občanů, tj. i soudní exekutory, za podvody, zneužití moci úřední, poškozování cizích práv, vydírání atd. 

9) Jaká opatření byla učiněna ze strany Policejního prezidia České republiky, aby byla nezákonná činnost některých úředních osob, soudních exekutorů a spol., úředními osobami, policisty činnými u Policie České republiky, náležitě prověřována v souladu se zákony České republiky a EU. A vyvozením všech právních důsledků proti úředním osobám, které zneužívají moc úřední ke škodě základních práv občanů, i když třeba povinných. 

 
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
 

1) Evidenčně statistický systém kriminality provozovaný Policií České republiky neeviduje samostatně trestní oznámení na exekutory. Statistické přehledy kriminality jsou konstruovány podle skutkových podstat trestných činů, nikoli podle profese nebo zaměstnání pachatele.

2) Policejní prezidium České republiky řídí činnost Policie České republiky při plnění jejích úkolů a povinností vyplývajících z právních předpisů. Prověřováním trestních oznámení se zabývají policejní orgány podle místní a věcné příslušnosti.
 
3) Vyhledávat, odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je příslušník nebo zaměstnanec některého bezpečnostního sboru, tj. také příslušník Policie České republiky zařazený v Policejním prezidiu České republiky, je úkolem Generální inspekce bezpečnostních sborů. 
 
4) Podle § 174 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravné fázi trestního řízení místně či věcně příslušný státní zástupce, který je mimo jiné oprávněn dávat závazné pokyny k vyšetřování trestných činů, vyžadovat od policejního orgánu spisy, dokumenty, materiály a zprávy o spáchaných trestných činech, zúčastnit se prováděných úkonů policejního orgánu, rušit nezákonná nebo neodůvodněná rozhodnutí a opatření policejního orgánu atd.
 
5) Ano.
 
6) Evidenčně statistický systém kriminality provozovaný Policií České republiky neeviduje samostatně trestní oznámení na exekutory. Statistické přehledy kriminality jsou konstruovány podle skutkových podstat trestných činů, nikoli podle profese nebo zaměstnání pachatele.
 
7) Podle ustanovení § 7 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, státní dohled nad exekuční činností a nad činností exekutora vykonává Ministerstvo spravedlnosti. Toto ministerstvo provádí státní dohled i na základě písemných podnětů právnických nebo fyzických osob. Ministerstvo spravedlnosti při výkonu státního dohledu prověřuje zákonnost postupu soudního exekutora, dodržování kancelářského řádu a plynulost a délku exekučního řízení.
 
8) Podle § 174 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravné fázi trestního řízení místně či věcně příslušný státní zástupce. Podle § 157 téhož zákona státní zástupce může uložit policejnímu orgánu provedení takových úkonů, jichž je třeba k objasnění věci nebo ke zjištění pachatele. K prověření skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, je státní zástupce mimo jiné oprávněn vyžadovat od policejního orgánu spisy, včetně spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumenty, materiály a zprávy o postupu při prověřování oznámení.
 
9) Policejní prezidium České republiky úzce spolupracuje s Nejvyšším státním zastupitelstvím České republiky a operativně reaguje na jeho podněty v zájmu zkvalitnění činnosti policejních orgánů v trestním řízení. 
 
PhDr. Jiří Vokuš, 20. listopadu 2014 

vytisknout  e-mailem