Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Protidrogová prevence

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví žáka při preventivních akcích; JUDr. Miroslav Mitlöhner, Csc.; (archiv příspěvků)  

 Péče o bezpečnost a ochranu zdraví žáka při preventivních akcích
JUDr. Miroslav Mitlöhner, Csc.V souvislosti s preventivními akcemi, pořádanými Národní protidrogovou centrálou Policie České republiky na českých školách vznikají pochybnosti o tom, kdo je odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví žáků, zúčastňujících se na těchto přednáškách a besedách za situace, kdy z nejrůznějších důvodů učitelé opouštějí učebny a po celý průběh akce jsou ve třídě s žáky přítomni pouze policisté. Odpověď na tuto otázku nelze hledat jinde než v zákoně a jeho výkladu.
 
Školám a školským zařízením je přímo ze školského zákona stanovena povinnost péče o bezpečnost a ochranu zdraví žáka. Tato skutečnost má zcela praktický význam spočívající v tom, že pokud dojde zaviněním učitele nebo výchovného pracovníka k ublížení na zdraví z nedbalosti, je naplněn kvalifikační znak „porušení důležité povinnosti vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, nebo uložené podle zákona“ a při naplnění znaků skutkové podstaty mu tak vzniká trestně právní odpovědnost.
 
Tyto povinnosti, které jsou specifikovány jako zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáka při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, soustavné vytváření podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáka a kontrolu dodržování obou výše uvedených povinností, jsou obecně závazné pro všechny školy.
 
Tato odpovědnost se vztahuje rovněž na fyzické osoby v případě pracovišť praktického vyučování, které tuto činnost obvykle vykonávají na základě živnostenského oprávnění.
 
Východiskem výkladu a dalších úvah je vymezení, že jde o činnosti, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním. Přes občasná sporná stanoviska a výklady je zřejmé, že se odpovědnost za bezpečnost žáka vztahuje na školu a areál školy, dále internátu, domova mládeže, školní jídelnu, školní družinu, školní klub a to i tehdy, jestliže se nacházejí mimo vlastní areál školy. Rovněž tak nese škola odpovědnost za ochranu zdraví a bezpečnost žáka ve školách v přírodě, při školních návštěvách divadel, kin, exkurzích a dalších podobných akcí, které jsou organizovány podle učebních osnov, případě na základě rozhodnutí ředitele školy. Stejná situace je, pokud jde o školská zařízení s právní subjektivitou.
 
Na druhé straně ovšem existuje povinnost žáka dodržovat řád školy a řády jednotlivých školních zařízení.
 
Protože škola nese odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví žáka při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, vztahují se tato ustanovení i na besedy a preventivní akce pořádané školou případně ve spolupráci s jinými institucemi, včetně státních, pakliže mají výchovnou a vzdělávací náplň.
 
Je mimo jakoukoliv pochybnost, že protidrogová prevence má svým charakterem a obsahem výraznou výchovnou a vzdělávací náplň.
 
Při hodnocení odpovědnosti za škodu způsobenou žákům na zdraví, popřípadě i jinou škodu, jakož i všech otázek s tím spojených, vychází se ze zákoníku práce a prováděcích předpisů k němu. Podle § 27 nařízení vlády č.108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, odpovídá žákům za škodu jim vzniklou při vyučování nebo v přímé souvislosti s nim škola nebo učiliště. Pokud ke škodě došlo při praktickém vyučování nebo v přímé souvislosti s nim u právnické nebo fyzické osoby, odpovídá za škodu tato právnická nebo fyzická osoba. Pokud ke škodě došlo při výchově mimo vyučování nebo v přímé souvislosti s ní, odpovídá za škodu školské zařízení. Není-li škola, učiliště nebo školské zařízení právnickou osobou, odpovídá žákům za škodu jejich zřizovatel.
 
Za této situace tedy odpovídá škola za vzniklou škodu ke které by došlo za situace, že by učitel či výchovný pracovník opustil svěřené žáky, přestal tak vykonávat, byť dočasně svoje pedagogické a výchovné povinnosti a ve třídě zanechal pouze osobu realizující příslušnou výchovně vzdělávací akci jako externista, mezi kterým a školou nevznikl pracovně právní vztah ani na základě smlouvy o provedení pracovní práce nebo o pracovní činnosti podle § 236 a § 237 Zákoníku práce s odkazem na ustanovení § 234 Zákoníku práce, podle kterého zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ním stejně jako zaměstnanec v pracovním poměru.
 
Podle ustanovení § 49 školského zákona, orgány, organizace a školy, které zabezpečují výchovu a vzdělávání, zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáka při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytvářejí podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáka a kontrolují jejich dodržování.
 
Z tohoto ustanovení lze dovodit, že by při jakýchkoliv akcích pořádaných školou v rámci výchovného a vzdělávacího procesu, včetně tedy akcí protidrogové prevence neměli pedagogičtí a výchovní pracovníci své žáky dočasně opouštět a vydávat se tak nebezpečí vzniku právní odpovědnosti za eventuálně vzniklou škodu v jejich nepřítomnosti.
 
Z hlediska dalších možných variant vzniku právní odpovědnosti za případně vzniklou škodu na zdraví či majetku žáků rozhodně nelze doporučovat, aby lektoři vyžadovali na výchovně vzdělávacích akcích nepřítomnost pedagogického nebo výchovného pracovníka.
 
 
Připravila: por. Mgr. Renata Šanderová
 
 
 
 
 
 
 

vytisknout  e-mailem