Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Protidrogová prevence

Preventivní úloha policie; Mgr. Daniela Květenská, PhD.; (archiv příspěvků) Preventivní úloha policie
Mgr. Daniela Květenská, PhD.
 

Vzhledem k tomu, že laická veřejnost a mnohdy i někteří lidé na odborných postech tvrdí, že prevence nepatří do kompetence resortu ministerstva vnitra a už vůbec ne do povinností policie, předkládáme následující fakta, která svědčí o mylnosti jejich tvrzení.
 
Role policie ve společnosti je stále chápána jako represivní. Represivní znamená uplatňující násilí, případně donucovací, potlačovací. Prevence (lat. praeventus - zákrok předem) je v širším kontextu chápána jako předcházení, ochrana. Ve vztahu ke společnosti mluvíme o předcházení sociálně - patologickým jevům, tedy nepravostem, kterým se společnost brání. Prevencí v tomto smyslu rozumíme prevenci primární v celé šíři psychopatologických jevů, ke kterým se vztahuje práce policie, se zvláštním zřetelem na prevenci kriminality, drogových závislostí a prevenci viktimnosti.
 
Na první pohled se zdají být tyto dvě funkce - funkce represe a prevence - neslučitelné. Názor některých laiků je, že ten kdo trestá a používá k tomu násilí, může jen těžko před něčím varovat. Síla a využití moci nebudí důvěru. Policie by neměla dělat prevenci, protože na to jsou vyškoleni a odborně vzděláni jiní profesionálové a určeny jiné instituce. Policie není kompetentní realizovat prevenci. Úkolem policie je chránit život, zdraví a majetek občanů. Tento pohled připouští maximálně preventivní roli trestu.
 
Druhý pohled staví prevenci jako nedílnou součást represe. Ten kdo se setkává se zlem, dokáže před ním nejúčinněji varovat. Samotná ochrana majetku a bezpečnosti občanů může spočívat i v předcházení ohrožujícím událostem (viz ustanovení § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 283/1991 Sb. o Policii České policie, kterým vymezuje úkoly policie - „chránit bezpečnost osob a majetku“).
 
Policie České republiky zahrnuje ve svém působení několik rovin prevence:
V resortu Ministerstva vnitra České republiky působí odbor prevence kriminality. Tento odbor má významné zastoupení i na internetovém serveru stránek Ministerstva vnitra ČR. Těžiště činnosti tohoto odboru je především v publikační činnosti, komplexní součinnosti programů prevence kriminality, koordinaci preventivních projektů v rámci resortu, aj.
 
Úkoly Ministerstva vnitra, které je zastoupené v Republikovém výboru pro prevenci kriminality jsou stanoveny v dokumentu Strategie prevence kriminality na léta 2001 - 2003 (2004 - 2007). Mimo jiné je úkolem pokračovat v integraci Policie ČR a obecní policie do preventivních systémů.
 
Na Policejním prezidiu České republiky pracuje preventivně informační skupina, která metodicky vede krajské preventivně informační skupiny a obdobný je vztah krajských preventivně informačních skupin (PIS) a dalších článků - okresních PIS. V těchto skupinách pracují tzv. „preventisté“. Jejich úkolem je mnoho aktivit, které přibližují práci policie veřejnosti, mimo jiné je jejich úkolem pořádat besedy zaměřené na prevenci a podílet se spolu s dalšími subjekty na vytváření a realizaci dílčích projektů prevence kriminality v daném regionu. V souvislosti s realizacemi jednotlivých preventivních projektů na zařízeních našeho školského systému je nutno podotknout, že policista na školy a školská zařízení vstupuje jako policista - odborník a žáky i pedagogy je vnímán jako velmi atraktivní a žádaný prvek ve výuce. Cílem působení policejních preventistů je navozovat vzájemnou důvěru, seznamovat děti s činností policie a jejími pravomocemi, poukázat na kriminogenní faktory ve společnosti ovlivňující chování jedince, formovat jejich postoje a chování, v neposlední řadě pak žákům poskytovat relevantní informace a přispět tak ke snížení kriminality zvyšováním právního vědomí. Činnost preventivně informačních skupin vymezuje závazný pokyn policejního prezidenta č. 57 ze 3. dubna 2002, kterým se stanoví zásady preventivní činnosti Policie České republiky. Preventisté však nejsou jediní policisté, které legislativa zavazuje k prevenci.
 
Legislativní vymezení
Samostatný pojem prevence v platných právních normách nenajdeme. V nejširším smyslu je ochrana občanů dána Ústavou České republiky. Obecně se o prevenci zmiňuje trestní řád, kde v Hlavě první, § 1 Obecných ustanovení je uvedeno, že trestní „řízení musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti“. V § 158 odst. 1 téhož zákona je konstatováno, že „policejní orgán je povinen učinit všechna potřebná opatření k odhalení trestných činů a zjištění jejich pachatelů; je povinen činit též nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti“.
 
Preventivní - tedy předcházející - činnost Policie ČR se odvozuje především od další právní normy, která se problematiky prevence dotýká: je to zákon ČNR č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky, kde v § 47 odst. 3 je ustanovení, podle něhož „policejní útvary upozorňují orgány a osoby uvedené v odst. 1 na skutečnosti, které se dotýkají jejich činnosti a mohou vést k ohrožení nebo porušení veřejného pořádku anebo ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku“.
 
Z tohoto legislativního zázemí vychází povinnost prevence kriminality pro další specialisty v řadách policie. Můžeme se zastavit u třech oblastí, kterým nutnost prevence opět stanovuje vnitřní předpis v podobě závazného pokynu policejního prezidenta.
 
Specialisté na trestnou činnost páchanou mládeží a trestnou činnost páchanou na mládeži
Tito policisté jsou zařazeni na odborech obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování. Centrální celorepublikovou úroveň představují specialisté na pracovišti Policejního prezidia. Dalšími úrovněmi jsou krajská a okresní pracoviště, při krajských správách a okresních ředitelstvích Policie ČR. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 8 ze dne 21. ledna 2002, kterým se upravuje systém práce a postupy příslušníků Policie České republiky při odhalování a dokumentování kriminality dětí a trestné činnosti páchané na mládeži, ukládá specialistům na všech úrovních zaměřovat se na prevenci kriminality dětí a mládeže. V rámci předcházení a odhalování trestné činnosti na problematice mládeže spolupracují tito specialisté s dalšími organizacemi působícími v oblasti péče o děti (výchovné, probační, charitativní, vzdělávací, zájmové a jiné).
 
Specialisté na extremismus
I těmto kriminalistům specializujícím se na boj s extremismem dává Závazný pokyn policejního prezidenta č. 100 ze dne 6. června 2002, kterým se upravuje činnost příslušníků Policie České republiky na úseku boje proti extremistické kriminalitě, za povinnost preventivní aktivity.
 
Specialisté na drogovou problematiku
Kriminalistům na drogovou problematiku na všech úrovních (tzn. celorepublikové, krajské, okresní) závazný pokyn policejního prezidenta č. 102 ze dne 2. září 2003, kterým se upravuje činnost Policie České republiky v souvislosti s drogovou kriminalitou, stanoví za úkol podílet se na preventivních opatřeních. Protidrogová centrála na národní úrovni se podle tohoto pokynu podílí na projektech prevence drogové kriminality a navrhuje celorepubliková preventivní opatření.
 
Tyto aktivity vychází ze systémového řešení protidrogové problematiky Radou vlády - Meziresortní protidrogové komise. Klíčovým dokumentem je Národní strategie protidrogové politiky na období 2001 - 2004. Hlavní prioritou při řešení užívání drog v ČR podle nově koncipované Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 - 2009 je ochrana veřejného zdraví.
 
Nutno podotknout, že v minulosti se preventivním aktivitám nepřikládal důležitý význam - byla upřednostňována represe jako jediný možný prostředek k potlačení kriminality. Navzdory pevnému místu v legislativě a interních předpisech, zůstává i dnes preventivní působení policistů, zejména kriminalistů, mnohdy v praxi nesnadno realizovatelné. Úkoly plynoucí z jejich funkcí leckdy tyto aktivity neumožňují. Důvodem je časová náročnost jejich služby a uchování anonymity. I přes tyto okolnosti zaznamenalo preventivní působení policistů v posledních letech velkého rozkvětu. Prevence ruku v ruce s represí vede ke snížení nápadu trestné činnosti. V současnosti se tak prvence stává neodmyslitelnou součástí každodenní policejní praxe. Jako dobré řešení se osvědčila těsnější spolupráce s preventivně informační skupinou a policejními psychology v rámci intraresortní spolupráce.
 
Osobnost policisty
Neprávem opomíjenou rovinou preventivního působení policie je samotné setkání s policisty. Pokud se mladistvý provinilec setká s osobností, která na něj zapůsobí svým solidním vystupováním, dá se předpokládat, že možná snaha o ztotožnění se, identifikaci sehraje svou kladnou roli. Nesmíme zapomínat, že policie má ve svých rukou určitou moc a záleží na jejím zužitkování a nasměrování. Slovo někoho, kdo tuto moc představuje, má zkušenost a staví se do role protivení se zlu, bude mít nepochybně svou váhu na úseku prevence sociálně - patologických jevů u dětí a mládeže.
 
Závěr
Je jistě diskutabilní, jak efektivní je prevence v rukou státu. V žádném případě tato diskuse nezbavuje stát a zejména policii povinnosti zabývat se prevencí sociálně-patologických jevů. Zahraniční trendy směřují k většímu zapojení se policie do preventivních činností. Součástí tohoto vývoje je i otevření se policie široké veřejnosti a zejména rozšíření spolupráce s mimoresortními subjekty. Úkolem je zaměřit síly na efektivnost a smysluplnost projektů primární prevence.

 
Literatura:
1. KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981.
2. Trestní předpisy 2002. Ostrava: Sagit, 2002. ISBN 80-7208-253-1
3. Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2001.
4. http://wtd.vlada.cz/urad/urad_postaveni.htm
 

vytisknout  e-mailem