Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Protidrogová prevence

Projekt "Učíme se s policií" - primární prevence sociálně patologických jevů žáků 1. - 9. ročníků základních škol; por. Mgr. Renata Šanderová; (archiv příspěvků) Současný trend, kterým se ubírá primární prevence, týkající se sociálně patologických jevů, především dětí a mládeže, by se dala charakterizovat následujícími slovy: "Dítě, které dokáže správně komunikovat, řešit konflikty, bránit se manipulaci apod. je statisticky méně ohroženo rozvojem drogové závislosti, ale i sociálně patologickými jevy."

 

 
Nejen touto strategií, ale i dalšími aspekty jsme se nechali inspirovat při tvorbě dvoudílného pilotního projektu východočeské policie "Učíme se s policií", který bychom vám rádi představili.
 
Projekt zpracovaly redaktorky východočeských preventivně informačních skupin Policie ČR Renata Šanderová, Hana Kvasničková a Dana Dolanová. Jako spoluautoři se na projektu podílela celá řada policistů a jako odborný poradce s námi spolupracovala PaedDr. Zdena Kašparová, projekt zaštítil odbornou pedagogickou garancí PhDr. Pavel Vacek, Ph.D z Uneverzity Hradec Králové a garantem projektu za Ministerstvo vnitra je Mgr. Michaela Veselá z Odboru prevence kriminality.
 
Záměrem našeho projektu je primárně zformovat jednotnou koncepci preventivního působení lektorů Policie ČR v rámci východočeského kraje na školách a sekundárně provázat činnost preventivních pracovníků policie především s činností metodiků prevence sociálně patologických jevů, včetně zajištění součinnosti se státními a nestátními organizacemi a subjekty, zabývající se touto problematikou a prostřednictvím preventivních aktivit tohoto druhu oslovit i širokou veřejnost.
 
Cílem východočeského pilotního projektu "Učíme se s policií", který je zaměřen na primární prevenci sociálně patologických jevů žáků 1.-9. ročníků základních škol, je seznamovat děti s činností policie a jejími pravomocemi, poukázat na kriminogenní faktory ve společnosti ovlivňující chování jedince, upozorňovat na latentnost páchaných trestných činů, dále zvyšovat u dětí a mládeže sociální kompetence, vytvářet pozitivní sociální klima, formovat jejich postoje a názory, posilovat u dětí zdravé sebevědomí, učit je hledat a nacházet alternativní řešení problémů a v neposlední řadě vést děti ke zdravému životnímu stylu a především relevantními informacemi přispět k eliminaci prvního kontaktu a experimentu s drogou a jejich následného užívání a ke snížení kriminality zvyšováním právního vědomí dětí.
 
Jak vznikl projekt
Myšlenka vypracovat tento projekt vznikla souběžně se založením "Specializovaného pracovního týmu toxi", zřízeného v září 2001 rozkazem ředitele Policie ČR, správy Východočeského kraje. Jeho vznik byl podmíněn reakcí na stále stoupající celorepublikový trend v distribuci a výrobě omamných a psychotropních látek a na snižování věkové hranice konzumentů narkotik a drog. Vedle činnosti represivních složek byla v týmu ustanovena i činnost preventivního charakteru.
 
Jednoznačně pak vznikla potřeba vytvoření jednotné koncepce a strategie v řešení této nerepresivní činnosti v rámci kraje, což nás v prvopočátku vedlo k rozhodnutí vytvořit projekt, zabývající se primární prevencí drogových závislostí.
 
V přípravné fázi jsme však po důkladném rozboru všech dostupných informací, statistik a analýz došli k rozhodnutí, že projekt rozšíříme o další negativní a sociálně patologické jevy, bezprostředně se dotýkající dnešní mladé generace. Na základě hodnocení obdobných projektů jsme došli k dalšímu závěru, a to vyvarovat se realizací jednorázových akcí k této problematice na školách a kontraproduktivnosti pouhého mentorování při přípravě dílčích tematických přednášek.
 
Z této skutečnosti pro tvorbu projektu jednoznačně vyplynulo, že nejdůležitějším a daleko efektivnějším momentem v primární prevenci sociálně patologických jevů bude dlouhodobé systematické a interaktivní působení na vybranou cílovou skupinu dětí a navázání pozitivního kontaktu a vytvoření důvěrného prostředí mezi žáky a lektorem.
 
K tomuto rozhodnutí jsme dospěli i na základě získaných zkušeností, které jsme čerpali u kolegů z Národní protidrogové centrály v Praze, na základě analýz realizovaných projektů, týkajících se primární prevence sociálně patologických jevů v tuzemsku i zahraničí a na základě prostudování odborné literatury našich předních odborníků, publikujících v problematice sociálně patologických jevů.
 
Pro naše rozhodování, kterým směrem budeme projekt směřovat, mělo významný vliv i vyhodnocení analýz současného stavu na úseku trestné činnosti mládeže a trestné činnosti páchané na mládeži, a v neposlední řadě nová strategie prevence kriminality Ministerstva vnitra na období 2001-2003 a strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2001-2004.
 
Základem pro východočeský projekt se stal projekt "Učíme se s policií", který vznikl nezávisle na našich krocích počátkem roku 2001 na preventivně informační skupině v Pardubicích. Ten byl od září roku 2001 pilotně realizován na 12 základních školách pardubického okresu s kladným ohlasem.
 
Pardubický projekt se tak po dohodě s autorkami stal základním kamenem pro tento předkládaný projekt východočeský a se souhlasem obou autorek byl zakomponován do pilotního východočeského projektu.
 
Od října loňského školního roku byl východočeský projekt celoplošně realizován ve vybraných 5. - 6. třídách základních škol ve všech okresech východočeského regionu, neboť věk dětí z těchto tříd se nám jeví jako nejvíce zlomový.
 
Vzhledem k tomu, že o projekt projevilo zájem Ministerstvo vnitra, Policejní prezidium i ostatní policejní útvary z ČR, projekt bude po proškolení policejních preventistů poskytnut a následně využit v rámci celé České republiky.
 
Popis projektu
Jedná se o ucelený cyklus pravidelných přednášek, určených pro žáky 1.- 9. ročníků základních škol (příp. ZvŠ), realizovaný ve školním roce v měsících říjen až květen, kdy se při prvních hodinách s lehčími tématy jako jsou "Doprava" a "Představuje se policie", vytváří vzájemná důvěra mezi žáky a policistou, která je nezbytná pro témata složitější a závažnější, např. jako "Šikana", "Drogy", "Normativní systém společnosti" apod.
 
V pilotním projektu předkládáme základní teoretické informace a prakticko - metodické náměty, jak realizovat primární prevenci patologických jevů na základních školách v návaznosti na minimální preventivní program na základních školách. Tyto teoreticko - praktické náměty se týkají dopravní problematiky, základních poznatků o policii, zásad správného chování v různých situacích a v různém prostředí, správních deliktů, normativního systému společnosti a především primární prevence patologických jevů ve společnosti, jako jsou šikana, násilí, rasismus, alkoholová a nealkoholová toxikomanie, gamblerství.
 
Projekt je rozdělen na dvě části, kdy v první části jsou témata sociálně patologických jevů rozpracována v obecné rovině a v druhé části jsou i včetně dalších témat rozpracována v širším kontextu.
 
První část obsahuje rozsáhlejší obecné informace pro lektory, děti i rodiče, včetně příběhů, dotazníků, pracovních listů a her k jednotlivým sociálně patologickým jevům ve společnosti.
 
Druhá část projektu obsahuje metodiku osmi základních témat pro tři věkové kategorie žáků základních škol (6-7 let, 8-11 let, 11-14 let). Lektoři v této části najdou nejenom praktický návod pro práci s dětmi, včetně dalších pracovních listů, hádanek, hlavolamů, kvizů a testů, vztahujících se k danému tématu, ale též shrnutí nejzákladnějších obecných informací, což je určitým záměrem projektu. Prostřednictvím pracovních listů, které děti budou vypracovávat v domácím prostředí, budeme moci oslovit a nepřímo působit i na rodiče žáků.
 
Stavebnicový systém projektu umožňuje využít jednotlivé tematické okruhy i samostatně. Některá témata jsou využitelná i na středních školách a odborných učilištích (bezpečné chování, šikana, rasová diskriminace, právní vědomí, práva a povinnosti dítěte, drogy a jiné závislosti, extremismus, normativní systém ve společnosti apod.). S úpravou a doplněním lze projekt využít i pro studenty 1.- 4. ročníků středních škol a na odborných a středních odborných učilištích.
 
Při práci s dětmi mohou být využívány interaktivní metody a různé formy práce (též jsou v projektu uvedeny a popsány), kdy hlavní důraz bude kladen především na prožitkové formy práce, modelové situace a hry, při osvojování si sociálních vztahů, vlastních postojů a názorů a dále základů komunikativních dovedností, relaxačních technik a sebepoznání.
 
K jednotlivým problematikám je využívána i videoprojekce (doprava, představuje se policie, IZS, alkoholová a nealkoholová toxikomanie, šikana atd.) a pro dokreslení reálného světa jsou děti seznamovány i s případy z policejní praxe. Projektem prolínají jednorázové i dlouhodobé soutěže (výtvarné, literární).
 
Jednotlivce i třídy čeká za nejlépe odvedené výkony drobná odměna ve formě sladkostí, drobných dárkových předmětů atd. Motivací pro žáky je např. zveřejnění výtvarných a literárních děl v regionálním tisku, návštěvy různých pracoviště policie apod.
 
Práce s dětmi samozřejmě probíhá s přihlédnutím na jejich věkové a individuální zvláštnosti.
 
Výhodou projektu se jeví i určitá jednotná koncepce a provázanost s minimálním preventivním programem na školách, kdy metodici prevence sociálně patologických jevů na školách mohou předvázat či navázat na jednotlivá témata pilotního projektu při svých aktivitách.
 
Ve školním roce 2002/2003 byl tento pilotní projekt realizován v 5. a 6. ročnících ve vybraných základních školách v kraji v časovém rozmezí od měsíce října 2002 do měsíce května 2003. Školy byly vytipovány v lokalitách s největším výskytem trestné činnosti mládeže. Předpokladem úspěšné realizace programu je souhlas a spolupráce vedení školy a ostatních pedagogů.
 
Před zahájením školního roku byli na jednotlivých okresech krajské správy osloveni ředitelé základních škol z problémových lokalit. Pilotní projekt jim byl představen a nabídnut k realizaci na škole.
 
Dílčí hodnocení projektu bylo prováděno formou soutěží, hlavolamů, kvizů, dotazníků a pracovních listů, které se dětem zadávaly průběžně a po vyhodnocení byly dětem vráceny zpět. Efektivnost celého pilotního projektu "Učíme se s policií" byla ověřována v několika rovinách, a to anonymní dotazníkovou formou. Cílem těchto dotazníků bylo změřit posun vědomostí, postojů a změn chování oslovených žáků. Úroveň projektu byla posouzena i prostřednictvím dotazníků pro pedagogy.
 
Nutno podotknout, že součástí projektu jsou i další preventivní aktivity. Cílem těchto aktivit je oslovit nejenom děti a mládež, rodiče, ale i širokou veřejnost. Naši preventivní pracovníci publikují články týkající se dané oblasti, tvoří propagační materiály, poskytují na velkých preventivních akcích policie poradenství, které se týká i primární prevence sociálně patologických jevů.
 
Policie ČR správy Východočeského kraje rozjíždí též webové stránky s problematikou TOXI, na kterých je uveden internetový a telefonní kontakt pro anonymní poradenství pro děti a mládež a poradenství a konzultace pro rodiče a rodinné příslušníky drogově závislých a experimentujících. V současné době je toto anonymní poradenství v oblasti drogové problematiky a šikany poskytováno formou telefonních dotazů. Při těchto aktivitách i při realizaci projektu na školách předpokládáme velmi úzkou spolupráci s odborníky jednotlivých oborů.
 
Hlavním předpokladem úspěšnosti pilotního projektu východočeské policie "Učíme se s policií" je aktivní přijetí programu školou a velmi pevné sepjetí vedení školy a pedagogických pracovníků.
 
První rok projektu
 • v uplynulém školním roce jsme se zaměřili zejména na věkovou skupinu 5. - 6. tříd (10 -12 let)
 • na programu kromě redaktorů preventivně informačních skupin spolupracují podle témat i dopravní policisté, kynologové, pracovníci služby kriminální policie a vyšetřování, cizinecké a pohraniční policie i sociální pracovnice oddělení sociálně - právní ochrany dětí aj. (nepravidelně pak spolupracujeme s dalšími 29 experty v kraji)
 • v jedné oslovené třídě program reprezentuje 8 - 10 hodin ve školním roce, policisté se tedy setkají se "svou" třídou 8 krát za školní rok (říjen až květen)
 • v uplynulém školním roce jsme projekt realizovali na 14 základních školách v celém východočeském regionu (11 okresů)
 • do projektu bylo zapojeno 930 žáků
 • vyhodnocování efektivity tohoto programu probíhalo :
  a\  forma experimentu - porovnávání experimentální skupiny a kontrolní skupiny, za účelem zjištění efektu
       projektu v postojích, vědomostech a v posunu chování žáků (strukturovaný dotazník)
  b\  strukturovaný dotazník pro pedagogy, lektory
  c\  testy, dotazníky, pracovní listy, kvizy - jednotlivé tematické okruhy
 • v rozšířeném projektu na okresním ředitelství Pardubice byl projekt realizován pro věkovou kategorii 1. - 9. třída ZŠ (rozděleno do 3 kategorií) na deseti základních školách a bylo do něho zapojeno 2 500 žáků.
Vyhodnocení efektivity projektu
Jak jsme efekt projektu zkoumali?
Abychom zjistili, zda tato činnost policistů na školách přináší "slibované ovoce", vytvořili jsme dotazník. Tento dotazník jsme rozdali dětem ve třídách, kde projekt probíhal (a kde tedy působil policista) a dětem neosloveným. Následně jsme porovnali tyto dvě skupiny. Zajímalo nás, zda se budou tyto skupiny lišit a v jakém směru.
 
Zaprvé jsme sledovali, zda oslovení žáci byli lépe vyzbrojeni vědomostmi a informacemi ve sledovaných osmi tématech. Zadruhé nás zajímalo, zda žáci změní postoje k těmto jevům (k drogám, rasismu, šikaně, autostopu...) Poslední zkoumanou oblastí bylo chování a jednání (tedy to, zda si tyto vědomosti a postoje vezmou opravdu k srdci a budou se podle toho i chovat).
 
Dotazník jsme koncipovali formou vědomostního testu, spojeného s konkrétními životními situacemi, na které měli reagovat a vybrat si z nabízených možností (jak by se zachovali a s čím souhlasí).
 
Jaký efekt tento projekt přinesl?
Potěšilo nás, že výzkumem, při kterém jsme porovnávali skupinu oslovenou a neoslovenou, se skutečně prokázal statisticky výrazný posun ve vědomostech, postojích i chování žáků.
 
I. Vědomosti
Oslovení žáci prokázali větší informovanost především o integrovaném záchranném systému, normativním systému společnosti, správních deliktech, rasismu a bezpečnosti. V tématech drogy, šikana a krádeže se úroveň vědomostí u obou skupin nelišily.
 
II. Postoje
V postojích došlo k posunu v oblasti IZS (oslovení žáci preferují dodržování norem a bezpečné jízdy a i za cenu možných komplikací - např. pozdní příjezd). Dále oslovení žáci se přiklánějí častěji k názoru, že prodej krabiček cigaret mladistvým by neměl být (neoslovení to spíše ponechávají na osobní svobodě každého člověka). Výrazný posun zaznamenali oslovení žáci v postojích k drogám (oslovení je jednoznačně odmítají, včetně anabolik). I v postojích k rasismu jsme zjistili změnu (oslovení žáci preferují rovnoprávnost lidí oproti nadřazenosti určitých skupin).
 
III. Chování
V chování jsme zaznamenali změnu v oblasti normativního systému společnosti (oslovení žáci preferují čestné chování i za cenu osobní újmy: pokud omylem dostanou cenu, vrátí ji). Dále měnili své chování při zjištění šikany - (oslovení žáci by pouze nepřihlíželi, ale zastali by se spolužáka, případně by se i někomu svěřili). Oslovení žáci také věděli, jak se bezpečněji chovat.
 
                                                                                                                                         por. Mgr. Renata Šanderová
                                                                                                                                                Mgr. Gabriela Kozmová

Rozšíření projektu
V současné době je ukončeno vyhodnocení celého pilotního projektu, včetně dotazníků pro pedagogy, jeho dopadů, ale i připomínek a námětů pro naši další činnost. Probíhá doplňování a závěrečná úprava projektu pro jeho kopletaci k tisku. Pro závěrečnou podobu jsme zvolili formu kroužkových pořadačů, které nám umožní operativní práci s materiálem, jeho doplňování nebo novelizaci. Součástí budou samozřejmě i výsledky provedeného výzkumu a všechny připravené druhů dotazníků ke zjištění efektivity projektu. Pro tisk projektu máme přislíbenu materiální pomoc odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra v rámci vnitrorezortních projektů MV a plánujeme vytištění dostatečného počtu tak, aby byl projekt uvolněn všem zájemcům z preventivně informačních skupin PČR. Podmínkou jeho uvolnění bude vždy proškolení v práci s projektem, včetně práce s dotazníky, s interaktivními metodami a různými formami práce (modelové situace a hry, relaxační techniky a pod.) K projektu bude připojen i jakýsi manuál k práci s ním. V současné době máme již dohodnutou spolupráci se dvěmi kraji, kde proběhne proškolení k projektu preventistů z jejich okresních ředitelství PČR na podzim tohoto roku. Do doby vytištění závěrečné podoby projektu jim bude poskytnut projekt v zkrácené pracovní verzi.
 
V další fázi, ještě tento rok, seznámíme podrobně s projektem pracovníky na všech úsecích prevence negativních jevů (kriminalita, školská prevence, sociální prevence, drogy) z krajských úřadů v rámci východočeského regionu a potažmo i z městských úřadů.

                                                                                                                                                   kpt. Mgr. Iva Marková

Slovo na závěr
Prevence sociálně patologických jevů je pojem, který v současné době působí jako zaklínadlo. Používá jej kdekdo a míní jím kdeco. Někteří "preventisté" mají tak široký záběr, že se stávají "odborníky" na úplně všechno a podle toho jejich práce také vypadá. Nikdo soudný nemůže tvrdit, že rozumí všem sociálně patologickým jevům a že je schopen je nahlédnout ze všech stran. Navíc to není vůbec třeba. Síť různých pracovníků na úseku prevence je v současnosti na všech úrovních dostatečně široká na to, aby se mohli vzájemně doplňovat a vyhovět poptávce. Přitažlivost nebo rizika drog vidí určitě trochu jinak experimentátor, pomáhající pracovník, abstinující toxikoman, sociální kurátor nebo policista. Objednavatelé, tedy většinou školy, by měly být schopné jasně říci o co mají zájem a vytvářet své Minimálně preventivní programy přímo sobě na míru jako mozaiku skládající se z programů a aktivit různých subjektů.
 
Projektem Učíme se s policií dali východočeští policisté jednoznačně najevo, že oni jsou schopni svůj díl do mozaiky dosadit a navíc díl velmi kvalitní. Projekt je precizně propracovaný a široce použitelný, navíc je jeho součástí i velmi dobře propracovaný systém evaluace, takže je od samého počátku možné sledovat jeho účinnost a dopad na cílovou populaci. Vyškolení policejní preventisté s ním mohou pracovat na všech stupních škol, používají širokou škálu metod a forem práce s dětmi a mládeží a dokáží představit policii nejmladší generaci v poněkud novém světle. Osobně doufám, že se projektu zadaří "prorazit" i za hranice kraje a že možnost využít jej budou mít i další policisté a školy.
 
                                                                                                                                                   Mgr. Michaela Veselá
                                                                                                                                odbor prevence kriminality MV ČR
 
 

 Zrodil se ojedinělý projekt prevence kriminality Policie ČR "Učíme se s policií"LOGO_projekt.jpg LOGO_projekt.jpg
Projekt "Učíme se s policií"
- projekt primární prevence východočeské policie pro ZŠ

vytisknout  e-mailem