Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Protidrogová prevence

Kde hledat pomoc v krizových situacích - (Linky důvěry, Pedagogicko-psychologické poradny, Nízkoprahová centra, Sociálně právní ochrana dětí, Střediska výchovné péče, Dětské diagnostické ústavy, Krizová centra, K - centra, Nadace Naše dítě, Linka bezpečí, Bílý kruh bezpečí aj. - cahrakteristika); (archiv příspěvků) Kde hledat pomoc v krizových situacích
- konkrétní adresy na nejdůležitější centra - viz "Kde hledat pomoc - důležité telefonní kontakty."
- zpracovala Mgr. Daniela Květenská PhD.; Mgr. Renata ŠanderováLinka důvěry
Linka důvěry je pracoviště, které je možné kontaktovat prostřednictvím telefonu. Bývá buď součástí krizového nebo psychoterapeutického centra či poradny, nebo je to samostatné pracoviště.
 
Na lince důvěry pracují terapeuti, kteří jsou buď profesionálové nebo laici, to znamená, že telefonicky můžete hovořit s psychologem, lékařem, sociálním pracovníkem nebo zdravotní sestrou, nebo i jinými profesionály s podobným odborným zaměřením nebo s vyškoleným laikem, který prošel důkladnou průpravou pro práci na lince důvěry.
 
Na linku důvěry se můžete obrátit s jakýmkoli problémem, pokud nejde o linku, která má ve svém názvu určitou specifikaci. Terapeut na lince s vámi bude hovořit, aniž byste se museli představit a říci svoji adresu. Záleží jen na vás, budete-li chtít své jméno uvést. Rozhovor bude probíhat podle vašich potřeb. Možná, že vám bude stačit, abyste si prostřednictvím telefonátu sami formulovali myšlenky a postup řešení. Důležité bude, že to vyslovíte nahlas, před někým, kdo vás účastně poslouchá. Nebo můžete chtít spolu s terapeutem více rozebrat určitou konkrétní situaci a podívat se na ni z jiného úhlu. Možná budete na lince důvěry hledat radu nebo návod, co dělat jinak. V tom případě vám pravděpodobně terapeut položí řadu otázek týkajících se vašich postojů k dané věci a toho, co přitom cítíte a prožíváte. Možná díky takovému rozhovoru poznáte, že odpověď vlastně v sobě nosíte, jen byla do té chvíle hůře viditelná. V určitých situacích vám terapeut na základě rozhovoru může dát jasnou zprávu, že váš problém by bylo výhodné řešit formou osobní návštěvy na psychoterapeutickém či jinak specializovaném pracovišti. Pokud i vy sami cítíte potřebu takové návštěvy, můžete rovnou na lince důvěry dostat informaci, kam se obrátit anebo můžete přijít bez jakéhokoli předchozího ohlášení do krizového centra, pokud je ve vašem regionu.
 
Většina linek důvěry má nepřetržitou službu nebo má provoz do pozdních večerních hodin. Jestliže se ocitnete v těžké naléhavé situaci, v níž můžete například cítit neúnosný strach nebo úzkost, depresivní pocity nebo sebevražedné nutkání, můžete zavolat právě v tu chvíli, nemusíte hledání pomoci odkládat.
 
Nízkoprahová centra
Novým typem sociálních služeb jsou nízkoprahová zařízení. Měla by vytvářet bezpečné prostředí pro trávení volného času vhodnou nabídkou volnočasových aktivit a programů, prostor pro vlastní aktivitu, seberealizaci a osobnostní růst.
 
Nízký práh dostupnosti znamená, že neklade na děti a mladé lidi nároky, jako je například povinná pravidelná registrovaná docházka, registrační a jiné poplatky. Nízký práh je i pro navázání kontaktu s kontaktním pracovníkem, který by měl umět v běžných obtížných situacích pomoci a především odbornou pomoc zprostředkovat.
 
Pedagogicko-psychologická poradna
V každém regionu naší republiky je pedagogicko-psychologická poradna. Je určena dětem nebo mladým lidem, kteří mají potíže se školou. Takové potíže se mohou někdy týkat osvojování učiva nebo pracovního tempa, volby střední školy či povolání. Ale může jít také o celou řadu situací, v nichž těžiště potíží může souviset s rodinou či skupinou vrstevníků. Zabývají se též sociálně patologickými jevy a terapeutickými programy. Klientem pedagogicko-psychologické poradny se může stát člověk od 3 do 18 let. Termín první návštěvy je třeba sjednat telefonicky nebo osobně.
 
Sociálně právní ochrana dětí /SPO/
Stát chrání děti a jejich zájmy prostřednictvím oddělení sociálně právní ochrany dětí, která působí na magistrátech měst a na každém obecním úřadě (obce s rozšířenou působností). Tato povinnost je dána zákonem č. 359/1990 Sb. o sociálně právní ochraně dětí. Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění a působení směrem k obnovení narušených funkcí rodiny. Předním hlediskem sociálně právní ochrany je zájem a blaho dítěte.
 
Děti mohou oddělení sociálně-právní ochrany dětí vyhledat a navštívit i bez vědomí svých rodičů.
 
Střediska výchovné péče
Střediska výchovné péče nabízí podporu a pomoc dětem a dospívajícím a jejich rodinným příslušníkům. Dětem a mládeži nabízí bezpečný prostor pro hledání řešení problémů se sebou, v rodině, se školou, s drogou - prostě se životem. Pomoc bývá jak individuální, tak formou skupinových setkání s vrstevníky.
 
Střediska výchovné péče jsou součástí diagnostických ústavů. Některá střediska nabízejí možnost pobytu, jinak je pomoc nabízena ambulantně.
 
Dětské diagnostické ústavy
Je-li příslušným soudem dítěti nebo mladistvému nařízena tzv. ústavní výchova (nebo vydáno usnesení o předběžném opatření), nastupuje na zhruba dvouměsíční pobyt v diagnostickém ústavu pro děti nebo pro mládež. Ústavní výchova bývá převážně nařízena v případě konfliktu dítěte či mladistvého se zákonem nebo při vážných výchovných problémech. Rodiče nebo zákonní zástupci dětí, které mají poruchy chování, mohou požádat i o tzv. "dobrovolný pobyt".
 
Cílem pobytu v diagnostickém ústavu je ucelená psychodiagnostika, tedy zmapování silných a slabých stránek povahy dítěte. Součástí komplexní diagnostické zprávy je návrh na specifický rozvoj osobnosti dítěte z výchovného a vzdělávacího hlediska. Na základě této zprávy je mj. vybíráno i nejvhodnější následné zařízení. Z dětského diagnostického ústavu nebo z diagnostického ústavu pro mládež bývá dítě na základě pravomocného rozhodnutí soudu přeřazeno do dětského domova se školou /DDŠ/ - dříve označováno jako dětský výchovný ústav nebo výchovný ústav pro děti a mládež, případně je umístěno v dětském domově /DD/. V DD je snahou dítěti nahradit nefunkční a zanedbané rodinné prostředí a DDŠ slouží k převýchově nezletilého, výchova je založena na odměnách a trestech.
 
Diagnostické ústavy podle zákona č.109/2002 o výkonu ústavní výchovy působí také terapeuticky a výchovně.
 
Krizová centra
Krizové centrum je pracoviště zaměřené na pomoc lidem v naléhavých životních situacích. Jeho provoz bývá často nepřetržitý. Do krizového centra je možné přijít dle vlastního uvážení. Není třeba se dopředu telefonicky ohlašovat, někdy ale může být výhodné se s pracovníky krizového centra nejdříve spojit telefonicky. Některá krizová centra mají jako jednu z možností služeb linku důvěry. Pracovníky krizového centra bývají zkušení psychologové, psychiatři, sociální pracovníci nebo zdravotní sestry (někdy i bratři), tito odborníci jsou zároveň psychoterapeuty a jsou dobře vyškoleni pro práci s klienty, kteří se ocitli v krizi.
 
Důležité je vědět, že pro každého člověka znamená krize něco jiného, neexistuje měřítko, které by označovalo míru krize. Proto záleží jen na vašem rozhodnutí, na tom, jak se sami cítíte a co sami chcete.
 
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Tento typ poradny se také nachází v každém regionu. Klientem se může stát člověk v každém věku, pokud má problémy s nějakým typem vztahu - může jít o rodinné vztahy - dítě s rodiči, rodiče s dítětem, o vztahy mezi generacemi - děti, rodiče, prarodiče. Jedná se tedy o vztahy milenecké, partnerské, manželské, generační. Do tohoto typu poradny může jít člověk sám nebo s partnerem či členem rodiny, kterého se problém týká. Také může přijít celá rodina. Termín první návštěvy je třeba sjednat telefonicky nebo osobně.
 
Psychoterapeutická centra a psychoterapeutická pracoviště
Psychoterapeutické centrum bývá zpravidla určeno klientům určité věkové skupiny. Například dětem nebo dospívajícím či dospělým. Do takového centra je možné přijít třeba na doporučení pracovníka linky důvěry nebo krizového centra, ale je možné také přijít dle vlastní úvahy. Důvodem k návštěvě může být takový osobní nebo rodinný problém, který přesahuje vaše možnosti k řešení a je doprovázen nepříjemnými pocity - úzkostí, strachem, depresemi, pocity viny, smutkem, který nemůže odejít, obavami o zdraví, pocity odlišnosti, neskutečnosti, ztráty smyslu života apod.
 
Pokud se rozhodnete k první návštěvě, pracovník centra, zpravidla psycholog nebo psychiatr, se s vámi sejde, aby spolu s vámi zmapoval situaci, možná pro tento účel použije nějakého psychologického testu nebo se vás prostě vyptá na vše, co souvisí s vaším problémem. V případě, že sami budete chtít a váš typ problému to bude vyžadovat, nabídne vám určitou formu kontaktu, například sérii individuálních návštěv v psychoterapeutickém centru nebo psychoterapeutickou skupinu. Máte samozřejmě právo se při úvodním rozhovoru terapeuta podrobně vyptat na vše, co potřebujete vědět, aby váš vstup do psychoterapie nebyl spojen s nejasnostmi.
 
Protialkoholní a protidrogové poradny
Člověk, který hledá pomoc kvůli nadměrnému pití alkoholu nebo užívání drog či kouření má možnost si vybrat mezi větším množstvím nabídek. Pokud se pro takový krok teprve rozhoduje a nechce zatím vyjít z anonymity, může využít služeb speciální linky důvěry. Jestliže se rozhodne vyhledat odborníka osobně, může navštívit tzv. AT poradnu (AT = alkohol a jiné toxikomanie). Pro mladé lidi vznikají také kontaktní centra tzv. "K", které je možno navštívit i bez předchozího objednání. Centra umožňují i nezávaznou návštěvu, při níž lze využít nabízeného občerstvení zdarma (káva, čaj, polévka), včetně možnosti umýt se a odpočinout si. A pokud chce návštěvník kontaktního centra o svých potížích hovořit, je zde k dispozici pracovník, s nímž je možné rozhovor vést a hledat takovou cestu, která odpovídá jeho aktuálním potřebám a možnostem.
 
Pokud se klient rozhodne léčit, terapeuti těchto ambulantních zařízení pravděpodobně doporučí odpovídající formu léčby - v léčebně, nebo formou denního docházení do léčebného zařízení (stacionář), nebo ambulantně, t.j. docházet za terapeutem podle dohodnutých termínů. V současné době nabízejí některá pracoviště svým klientům také léčebné pobyty mimo město, třeba na farmě, kde je možné v kontaktu s přírodou a s prací v přírodě hledat jiný pohled na svět a hodnoty v něm.
 
K - centra
Kontaktní centra tzv. "Káčka" poskytují poradenství v problémech s drogami, alkoholem a gamblerstvím. V těchto centrech se např. snaží snížit na minimum zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním drog jak pro uživatele drog, tak pro okolní společnost. V K-centrech pracují sociální pracovníci, sociální pedagogové, terénní pracovníci a psychoterapeuté. Věnují se také motivačnímu tréninku a poradenství, zaměřenému k léčbě a abstinenci. Pomoc a podporu zde najdou i rodiče dětí a mladých lidí ohrožených drogou.
 
Nadace Naše dítě / Linka bezpečí
Linka bezpečí, fungující od r. 1994, je celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích. Je dostupná 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků. Na Linku bezpečí se dovolává až 1800 dětí a mladých lidí denně. Problémům dětí naslouchá tým odborníků a dobrovolných vyškolených laiků, kteří dětem pomáhají najít cestu jak problém řešit a vyřešit (partnerské problémy, školní a rodinné problémy, šikana, drogy, těhotenství, týrání, sexuální zneužívání aj.). Linka bezpečí je důvěrná - znamená to, že všechna sdělení zůstanou mezi Linkou bezpečí a dítětem. Pokud děti nechtějí, nemusí svá jména sdělovat. Na Linku bezpečí lze volat z celé České republiky díky Českému Telecomu, a.s. zdarma.
 
V prvním pololetí roku 2001 začalo Sdružení Linka bezpečí nabízet dvě nové služby:
 
Internetová Linka bezpečí
Internetová Linka bezpečí přinesla možnost obrátit se na Linku bezpečí přes internetovou adresu LB@linkabezpeci.cz. Pro některé klienty je to příjemnější možnost, jak požádat o pomoc. Odpovědi jsou směřovány na adresu, z níž se klient na Internetovou Linku bezpečí obrátil.
 
Rodičovská Linka bezpečí
Sdružení Linka bezpečí na telefonním čísle 283 852 222 zřídilo poradenskou linku - Rodičovskou linku, na níž zkušený dětský psycholog a psychoterapeut odpovídá na dotazy dospělých, týkající se dětí.
K dispozici je jim v pondělí od 13,00 do 16,00 hodin a ve středu od 16,00 do 19,00 hodin. V období vysvědčení je linka v provozu v mimořádném čase.
 
Bílý kruh bezpečí /BKB/
Bílý kruh bezpečí poskytuje bezplatné, odborné a diskrétní služby obětem a pozůstalým po obětech trestné činnosti (loupež, znásilnění, ublížení na zdraví, domácí násilí, krádeže vloupáním do bytu, dopravní nehody, vražda). V šesti poradnách v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Pardubicích a Plzni jsou obětem trestné činnosti prostřednictvím poradců (zejména právníků, psychologů a lékařů) poskytovány především právní informace a praktické rady. V neposlední řadě se klientům dostává psychologické podpory (morální, emocionální). Ve velmi závažných případech spojených s násilným trestným činem doprovázejí poradci oběti, případně pozůstalé k soudu, navštíví zraněné oběti v nemocnici a zprostředkují jim další potřebné služby. Tato poskytovaná služba přispívá k rychlému vzpamatování se obětí z následků trestného činu a mimo jiné i ke zlepšení jejich pozice při jednání s úřady. Do poraden se není nutné předem objednávat. Veškeré informace lze získat na centrále BKB na tel. lince 257 317 110, která je nepřetržitě v provozu.
 
BKB / Linka pro oběti domácího násilí DONA
Bílý kruh bezpečí provozuje od září 2001 v nepřetržitém provozu telefonní linku pro oběti domácího násilí. Tato linka účinně podporuje oběti domácího násilí, a to prostřednictvím snadno dosažitelné rady a podpory poskytované při zaručení anonymity volajících. Speciálně vyškolení a vysoce erudovaní konzultanti linky DONA poskytují obětem domácího násilí, jeho svědkům a osobám blízkým oběti okamžitou odbornou psychologickou, právní, organizační a morální podporu.
 
Pokud se na Linku DONA - tel. č. 251 511 313 rozhodnete zavolat, přítomní specialisté vás vyslechnou a pomohou vám zorientovat se v aktuální situaci, poskytnou vám porozumění a důvěru, pomohou vám odstranit pocity viny a opět nalézt sebedůvěru. V souvislostí s motivací volajícího k aktivnímu řešení situace, vám odborníci pomohou promyslet individuální bezpečnostní plán. Dále vám budou zprostředkovány důležité informace o sociálně právních a trestně právních opatřeních a v neposlední řadě vám budou poskytnuty informace o systému služeb sociální záchranné sítě pro oběti domácího násilí a trestných činů.
 
 
 

vytisknout  e-mailem